Kulturdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
Ku2008/2172/SAM (delvis)
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Naturhistoriska riksmuseet
Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Naturhistoriska riksmuseet ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1176). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:

 • den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Naturhistoriska riksmuseet ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på myndighetens museer. Uppgifterna lämnas per museum och ska innehålla:

 • utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent,
 • antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök,
 • uppgifter om respektive museums entréavgift.

Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

 

Prognoser 2009-2012

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 19 januari 2009
 • den 26 februari 2009
 • den 7 maj 2009
 • den 30 juli 2009
 • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Lokalkostnader

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2009 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Naturhistoriska riksmuseet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar rådet lämnar.

3

Uppdrag

Hållbar utveckling

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa insatser som genomförts för att utveckla museets roll som arena och mötesplats för samtal och debatt med insatser för hållbar utveckling i fokus. Myndigheten ska i detta ha ett fördjupat ansvar för informationen till allmänheten och andra särskilda målgrupper om olika aspekter på hållbar utveckling och miljöarbetet i landet, bl.a. klimatförändringarnas påverkan på den biologiska mångfalden. Myndigheten ska även redovisa på vilket sätt Naturhistoriska riksmuseets forskningsinsatser bidrar till detta. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet151 176
ap.3Naturhistoriska riksmuseet (ram)151 176

Villkor för anslag 8:1

ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

Omniteatern Cosmonova ska så långt som möjligt uppnå full kostnadstäckning.

Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.34 4453 %2 853
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)22 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2512 598
2009-02-2512 598
2009-03-2512 598
2009-04-2512 598
2009-05-2512 598
2009-06-259 745
2009-07-2512 598
2009-08-2512 598
2009-09-2512 598
2009-10-2512 598
2009-11-2512 598
2009-12-2512 598
Summa148 323
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.3Naturhistoriska riksmuseet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor003 6003 60000
Undersökningar, utredningar och andra tjänster001 0001 00000
Cosmonova7 69250018 50018 700-2007 992
Summa7 69250023 10023 300-2007 992
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar0010 000010 00010 000
Övrigt0010 000010 00010 000
Summa0020 000020 00020 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen för 2009 redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor det tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer