Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
Fi2008/8249 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden 

Kammarkollegiet ska redovisa kostnad per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon samt kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt (exklusive processer), uppdelat i kostnader för personal, lokaler och övrigt.

Fonden för fukt- och mögelskador i småhus 

Kammarkollegiet ska, när det gäller förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus m.m., redovisa ärendebalans och kostnaderna för ärendehantering under 2009 samt en prognos för utbetalningar och åtaganden under kommande år.

Upphandlingsstöd - mål

1. Ett upphandlingsstöd som bidrar till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling, där konkurrensen på marknaden bättre tas tillvara så att skattemedlen kan användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet.

2. Ett upphandlingsstöd som bidrar till en förenklad upphandlingsprocess till gagn för såväl upphandlande myndigheter och enheter som för leverantörer.

3. Genomarbetade, välförankrade och välspridda metoder och hjälpmedel för upphandlingsprocessen, exempelvis mer enhetliga förfrågningsunderlag för olika produktkategorier.

4. Metoder och hjälpmedel som utvecklas inom upphandlingsstödet bör särskilt syfta till att upphandlande myndigheter och enheter ska

  • stärka upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten,
  • involvera verksamhetsnära kompetens på ett tidigt stadium av anskaffningsprocessen, beakta utvärderingar av tidigare inköp, samt analysera vilka behov som upphandlingen är avsedd att tillgodose, exempelvis användbarhet,
  • ges bättre förutsättningar att prioritera hög kvalitet,
  • uppmuntras till innovationsfrämjande upphandling,
  • underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingarna, samt
  • bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Upphandlingsstöd - återrapportering

Kammarkollegiet ska redovisa

1-2. vad som huvudsakligen har gjorts för att effektivitets- och kvalitetsmålen ska uppnås.

3. i vilka samarbetsformer, med vilka intressenter och avseende vilka produktkategorier som arbetet har bedrivits, samt en sammanställning av vad som har blivit dess resultat, exempelvis i form av enhetliga förfrågningsunderlag för olika produktkategorier.

4. vad som huvudsakligen har gjorts för att de angivna målen ska uppnås.

Utgiftsprognoser

Kammarkollegiet ska redovisa utgiftsprognoser för 2009—2012 vid nedanstående prognostillfällen för Kammarkollegiets förvaltningsanslag. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

1. Kammarkollegiet ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Kammarkollegiet ska lämna följande uppgifter till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet):

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, för föregående månad redovisa hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, samt de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även saldot för året framgå.

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, redovisa antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegarantiutbetalningarna har avsett.

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, redovisa den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person samt det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas.

All redovisning ska vara uppdelad på konkurs respektive företagsrekonstruktion.

2. Kammarkollegiet ska följa upp tillämpningen av det avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket som den 30 november 1999 träffats mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB. Kammarkollegiet ska lämna en samlad ekonomisk redovisning av verksamheten mot bakgrund av ansvaret att för statens del följa upp tillämpningen av avtalet. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2009.

3. Kammarkollegiet ska, i nära samarbete med Regeringskansliet, utarbeta en plan för arbetet med att etablera en teknisk plattform för elektronisk upphandling. Planen ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet55 751
ap.1Kammarkollegiet (ram)55 751

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Kammarkollegiet

Administrativa och handläggande uppgifter

De administrativa och handläggande uppgifterna åt Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden, Statens överklagandenämnd och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor finansieras över Kammarkollegiets ramanslag.

Skadestånd

Enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten handlägger Kammarkollegiet vissa sådana anspråk. I förekommande fall ska Kammarkollegiet, då skadeståndsbeloppet är bestämt, överlämna ärendet till regeringen för beslut om utbetalning. Vid överlämnandet ska framgå vilken myndighet som enligt Kammarkollegiet bör bära den uppkomna kostnaden.

Övrigt

1 000 000 kronor ska föras till Kammarkollegiets ramanslag ur influtna räntor på inkomsttitel 2322 Ränteinkomster på övriga näringslån som ersättning för administration av lånen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kammarkollegiet
ap.11 6733 %505
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)255 000
- varav ÖVRIGT255 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

För 2009 får Kammarkollegiet disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret på högst 150 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska anskaffningen av tillgångar eller övriga utgifter inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet för reglering av krediten.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller inom försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättning Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse skulle överstiga 50 000 000 kronor, kommer dock det överstigande beloppet att täckas utanför systemet.

Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto vid Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på 5 000 000 kronor på nämnda konto.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-254 646
2009-02-254 646
2009-03-254 646
2009-04-254 646
2009-05-254 646
2009-06-254 141
2009-07-254 646
2009-08-254 646
2009-09-254 646
2009-10-254 646
2009-11-254 646
2009-12-254 645
Summa55 246
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Verksamhet
Administrativ service4 725-1 00037 00038 000-1 0002 725
Kapitalförvaltning12 423-2 00033 80036 500-2 7007 723
Försäkringsverksamhet189 342-2 242187 874187 8740187 100
Fordringsbevakning2 809-2 3004 5006 000-1 500-991
Registrering av trossamfund434-1851 2001 500-300-51
IT-upphandling25 210-1 90045 00058 300-13 30010 010
Summa234 943-9 627309 374328 174-18 800206 516
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fordringsbevakning

För verksamheten får högst 720 000 kronor finansieras från ramanslaget.

IT-upphandling

Tillgångar och skulder som är kopplade till IT-upphandlingen som övertas från Verket för förvaltningsutveckling övertas i sin helhet av Kammarkollegiet.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Verksamhet
Stiftelserätt2552-2 258-9202 9004 200-1 300-4 478
Tolkar och översättare2552-12 936-5 7951 4007 500-6 100-24 831
Summa-15 194-6 7154 30011 700-7 400-29 309
Belopp angivna i tkr

Villkor

Stiftelserätt

Avgiftsintäkterna ska redovisas mot inkomsttitel 2552.

Tolkar och översättare

Avgiftsintäkterna ska redovisas mot inkomsttitel 2552.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). För kapitalförvaltningen får avgiften bestämmas till högst 0,5 procent årligen, beräknat efter marknadsvärdet på tillgångarna.

För försäkringsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar lämnas i årsredovisningen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Kammarkollegiet och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Justitiedepartementet/DOM
Socialdepartementet/ST
Finansdepartementet/ESA
Jordbruksdepartementet/JFS
Miljödepartementet/MK
Näringsdepartementet/E
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/KO
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK EK
Samtliga länsstyrelser
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS