Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
N2009/4610/FIN
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Verket för innovationssystems verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU 1, rskr. 2008/09:99).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Verket för innovationssystem (Vinnova) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

 Forskning och utveckling 

Vinnova ska redovisa

 • på vilka grunder prioriteringar mellan olika insatser genomförts och vilken roll framsyn, effektlogikprövning, uppföljning, utvärdering och effektanalyser spelat, och 
 • de samverkansprogram med näringslivet som delfinansieras via anslaget för utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft samt övriga strategiska forskningsprogram (fordon, flyg m.fl.).  

Kunskapsöverföring

Vinnova ska redovisa

 • vilka insatser som genomförts för att sprida information om forskning, utveckling och innovation till utförare, användare och allmänhet, kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,
 • vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt om och popularisering av forskning, och
 • hur myndighetens insatser samordnats med och kompleterar andra aktörers insatser.

Strategi och analys 

Vinnova ska redovisa

 • hur myndigheten med hjälp av internationellt ledande forskning och praxis arbetat med att utveckla indikatorer för att värdera utvecklingen av svenska innovationssystem.

EU-arbete och internationellt arbete 

Vinnova ska redovisa

 • hur och i vilken omfattning samverkan skett med internationella forskningsfinansiärer och med forskningsfinansiärer inom EU, och 
 • hur myndigheten arbetat för att förstärka den nationella FoU-finansieringen med europeiska och internationella FoU-medel samt hur mycket FoU-medel som berörts.

Övriga återrapporteringskrav

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober 2009.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

2

Organisationsstyrning

Organisationsstyrning

Myndigheten ska bistå Regeringskansliet vid förberedelse inför och under ordförandeskapet i EU.  

En årlig omprövning av verksamheten och dess inriktning ska ske genom att minst en fjärdedel av myndighetens verksamhet blir föremål för omprövning och nya beslut. Verksamheten i sin helhet ska ha omprövats under en fyraårsperiod. 

För EU-samarbete och internationellt arbete ska Vinnova särskilt:

 • bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling inom områdena IT, Nanoteknik/material/produktion, Transport, Säkerhet, Små och medelstora företag samt Kunskapsregioner,
 • bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet med EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation. Vinnova ska ha ett huvudansvar för delprogram 2, IT, samt delta i delprogram 1, Entreprenörskap och innovation. Vinnova ska komplettera Verket för näringslivsutveckling i de delar av delprogram 1 som rör innovation exempelvis genom utbildningar för Enterprise Europe-nätverkets regionala organisation, samt 
 • företräda staten i medlemskapet i relevanta EG-artikel 171 och 169 samarbeten.

Vinnova ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med att utveckla samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och den nationella forsknings- och innovationspolitiken. Dialogen bör utvecklas med regionala aktörer och berörda centrala myndigheter om ett strategiskt arbete med forsknings- och innovationsfrågor på regional nivå.

Vinnova ska bistå RISE Research Institutes of Sweden Holding AB i arbetet att ta fram ett effektuppföljningssystem för institutens strategiska kompetensmedel.

Vinnova ska bidra till att stärka förutsättningarna för tjänsteinnovationer och bidra till att det skapas strukturer för utbyte av kunskap och erfarenheter inom detta område. Det kan t.ex. handla om att främja tjänsteinnovation i samband med offentlig upphandling.

Vinnova ska medverka i Nordiska Ministerrådets toppforskningsprogram om klimat, miljö, och energi. Vinnova ska tillsammans med Statens energimyndighet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Vetenskapsrådet finansiera forskning inom programmet med minst 5 miljoner kronor under 2009, för de fyra myndigheterna sammantaget.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

1. Vinnova ska genomföra minst två effektutvärderingar avseende olika insatser. De insatser som analyseras ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Effektanalyserna ska omfatta beräkningar av de effekter i form av hållbar tillväxt och förnyelse som FoU-stödet från myndigheten och eventuellt dess företrädare medfört. Myndigheten ska också analysera hur insatsformer och bedömningskriterier påverkat resultaten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2009. 

2. Vinnova ska redovisa genomförda insatser och pågående arbete inom ramen för de branschvisa strategiprogrammen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2009. 

3. Vinnova ska rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Rapporten ska redovisa och kommentera statistiska uppgifter om det svenska deltagandet fördelat på program och organisationstillhörighet samt beskriva förändringen över tid. Där så är möjligt ska finansiella uppgifter och uppgifter om Sveriges mest frekventa samarbetsländer redovisas. Rapporten ska stödja regeringens arbete med EU:s forskningssamarbete. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2009. 

4. Vinnova ska till den 2 juli 2009, för perioden 1 januari 2008 t.o.m. 30 juni 2009, redovisa

 • resultat av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, och 
 • myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar.

Nya uppdrag

1. Med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av regeringens forsknings- och innovationsproposition Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska Vinnova utarbeta, organisera och genomföra ett strategiskt samverkansprogram för flygteknisk forskning. Vinnova ska bedriva arbetet i samverkan med Försvarsmakten, Försvarets materielverk och näringslivet. Vinnova svarar för uppföljning och utvärdering av arbetet. Vinnovas finansiering sker från anslaget 24.1.2 Forskning och utveckling och innebär en förstärkning av nuvarande insatser i enlighet med propositionen. Utgångspunkten för finansieringen bör vara att näringslivet svarar för minst hälften av totalkostnaden. 

2.  Vinnova ska i samråd med Vetenskapsrådet och efter samråd med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Kemikalieinspektionen utifrån deras respektive kompetensområde utarbeta en strategi för hur möjligheter och risker, som kan vara förknippade med användning av nanoteknologi, kan tillvaratas och beaktas mot bakgrund av den snabba utvecklingen inom området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet och Miljödepartementet) senast den 31 december 2009.

3. Vinnova ska i samverkan med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och näringslivet, efter samråd med övriga berörda forskningsfinansiärer, utforma och genomföra ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom livsmedelsområdet. Utgångspunkten för finansieringen bör vara att näringslivet svarar för minst hälften av totalkostnaden.

4. Vinnova ska genomföra minst två effektutvärderingar avseende olika insatser. De insatser som analyseras ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Effektanalyserna ska omfatta beräkningar av de effekter i form av hållbar tillväxt och förnyelse som FoU-stödet från myndigheten och eventuellt dess företrädare medfört. Myndigheten ska också analysera hur insatsformer och bedömningskriterier påverkat resultaten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2010.

5. Vinnova ska rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Rapporten ska redovisa och kommentera statistiska uppgifter om det svenska deltagandet fördelat på program och organisationstillhörighet samt beskriva förändringen över tid. Där så är möjligt ska finansiella uppgifter och uppgifter om Sveriges mest frekventa samarbetsländer redovisas. Rapporten ska stödja regeringens arbete med EU:s forskningssamarbete. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2010.

6. Vinnova ska utreda vilka hinder och möjligheter det finns för anställningar på postdoktoral nivå mellan företag inom olika branscher och lärosäten. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen.

Nya uppdrag

7. Vinnova ska bidra till det utvecklingsprojekt för utveckling av mätstationer i flygplan för att mäta luftföroreningar i rökgaser från fartyg (Identification of Gross Polluting Ships, IGPS), som Chalmers tekniska högskola genomför, i enlighet med det förslag som redovisades i propositionen En sammanhållen svensk havspolitik (prop. 2008/09:170). 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:1

Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem137 293
ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (ram)137 293

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av förvaltningskostnader.

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem1 846 179
ap.1Verket för innovationssystem (ram)1 846 179

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystemet, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av regeringens forsknings- och innovationsproposition Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska Vinnova använda minst 20 miljoner kronor för strategisk forskning inom produktionsteknik, 80 miljoner kronor för strategisk forskning inom transportområdet, 20 miljoner kronor för strategisk forskning inom flygområdet samt 20 miljoner kronor för strategisk forskning på säkerhet och krisberedskap, enligt prop 2008/09:50.

Vinnova ska till Innovationsbron AB överföra minst 50 miljoner kronor årligen för att Innovationsbron AB, i samråd med Vinnova, ska ansvara för utformning och drift av ett nationellt Inkubatorprogram. Vinnova ansvarar, efter samråd med Innovationsbron AB, för programmets utvärdering.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

I anslaget ingår medel för riksmätplatser och dithörande verksamhet vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
ap.14 1193 %543
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.155 3853 %8 246
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.11 800 0001 000 000800 0002013
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)14 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2511 441
2009-02-2511 441
2009-03-2511 441
2009-04-2511 441
2009-05-2511 441
2009-06-2510 898
2009-07-2511 441
2009-08-2511 441
2009-09-2511 441
2009-10-2511 441
2009-11-2511 441
2009-12-2511 442
Summa136 750
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Vinnova får från Naturvårdsverket rekvirera högst 5 200 000 kronor till utvecklingsprojekt för att från mätstationer i flygplan mäta luftföroreningar i rökgaser från fartyg (Identification of Gross Polluting Ships, IGPS).

Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/MK
Näringsdepartementet/E
Näringsdepartementet/ENT
Näringsdepartementet/IR
Näringsdepartementet/TR
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/UH
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Försvarsdepartementet/SSK
Sjöfartsverket
Kustbevakningen