Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 8

2009-06-17
Fi2009/4748
Kungliga hov- och slottsstaten
Kungl. Slottet
111 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Kungliga hov- och slottsstaten
Riksdagen har beslutat om Kungliga hov- och slottsstatens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 01, bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:81).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Kungliga hov- och slottsstaten och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet57 435
ap.1Kungliga hovstaten (ram)57 435
Disponeras av Kungliga hov- och slottsstaten54 686
ap.2Kungliga slottsstaten (ram)54 686

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kungliga hovstaten

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet. Medlen betalas ut efter rekvisition till HM Konungens hovförvaltning.

ap.2 Kungliga slottsstaten

Anslagsposten får användas efter beslut av Riksmarskalksämbetet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten
ap.11 723Inget0
ap.21 6413 6000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungliga hov- och slottsstatens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-254 557
2009-02-254 557
2009-03-254 557
2009-04-254 557
2009-05-254 557
2009-06-254 557
2009-07-254 557
2009-08-254 557
2009-09-254 557
2009-10-254 557
2009-11-254 557
2009-12-254 559
Summa54 686
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungliga hov- och slottsstatens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Kungliga slottsstaten

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kungliga hov- och slottsstaten ska enligt den överenskommelse som träffades med regeringen 1996 årligen lämna en verksamhetsberättelse över den samlade verksamheten. Tyngdpunkten i redovisningen ska läggas på hur tilldelade medel har använts när det gäller Ståthållarämbetet och Husgerådskammaren. Överenskommelsen mellan Riksmarskalksämbetet och regeringen har kompletterats 2005. Med anledning av denna komplettering ska verksamhetsberättelsen bli utförligare när det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för anslagsposten till Hovstaten. Förutom uppgifter om antalet anställda respektive antalet årsarbetskrafter ska även antalet resdagar och antalet gäster vid olika slags representation redovisas, liksom uppgifter avseende Hovstallet. Information ska ges om de olika organisatoriska enheternas andel av de sammanlagda kostnaderna för Hovstaten. Därvid ska samtliga kostnader som anslaget är avsett att täcka vara fördelade på de berörda enheterna.

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska med undantag av föreskriften i 2 kap. 4 § om resultatredovisning tillämpas på Kungliga slottsstaten (anslagspost 2).

Utgifter för egen verksamhet ska avräknas mot anslag det
budgetår till vilket utgiften hänför sig.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Lena Westin
Likalydande till

Kammarkollegiet
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksmarskalksämbetet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Regeringskansliets internrevision, SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS