Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:4
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 26, bet. 2008/09:FiU4, rskr. 2008/09:151). 

.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:4

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsdomstolen0
ap.1Arbetsdomstolen (ram)0
Disponeras av Arbetsförmedlingen0
ap.2Arbetsförmedlingen (ram)0
Disponeras av Arbetsmiljöverket0
ap.3Arbetsmiljöverket (ram)0
Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen0
ap.4Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (ram)0
Disponeras av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering0
ap.5Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (ram)0
Disponeras av Medlingsinstitutet0
ap.6Medlingsinstitutet (ram)0
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige0
ap.7Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)0
Disponeras av regeringen1 000
ap.153Överg.eff. av kostn - Regeringens disposition (ram)1 000
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.152Regeringskansliet (ram)0
Disponeras av Bokföringsnämnden0
ap.8Bokföringsnämnden (ram)0
Disponeras av Ekonomistyrningsverket0
ap.9Ekonomistyrningsverket (ram)0
Disponeras av Finanspolitiska rådet0
ap.10Finanspolitiska rådet (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.11Kammarkollegiet (ram)0
Disponeras av Kronofogdemyndigheten0
ap.12Kronofogdemyndigheten (ram)0
Disponeras av Lotteriinspektionen0
ap.13Lotteriinspektionen (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län0
ap.14Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län0
ap.15Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län0
ap.16Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län0
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län0
ap.18Länsstyrelsen i Hallands län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län0
ap.20Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län0
ap.21Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län0
ap.22Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län0
ap.23Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län0
ap.24Länsstyrelsen i Skåne län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län0
ap.25Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län0
ap.26Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län0
ap.27Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län0
ap.28Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län0
ap.29Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län0
ap.30Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.31Länsstyrelsen i Örebro län (ram)0
Disponeras av Riksgäldskontoret0
ap.32Riksgäldskontoret (ram)0
Disponeras av Skatteverket0
ap.33Skatteverket (ram)0
Disponeras av Statens bostadskreditnämnd0
ap.34Statens bostadskreditnämnd (ram)0
Disponeras av Statskontoret0
ap.35Statskontoret (ram)0
Disponeras av Tullverket0
ap.36Tullverket (ram)0
Disponeras av Försvarets radioanstalt0
ap.37Försvarets radioanstalt (ram)0
Disponeras av Försvarsmakten0
ap.38Försvarsmakten (ram)0
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap0
ap.39Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)0
Disponeras av Totalförsvarets pliktverk0
ap.40Totalförsvarets pliktverk (ram)0
Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden0
ap.41Allmänna reklamationsnämnden (ram)0
Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.42Diskrimineringsombudsmannen (ram)0
Disponeras av Fastighetsmäklarnämnden0
ap.43Fastighetsmäklarnämnden (ram)0
Disponeras av Konsumentverket0
ap.44Konsumentverket (ram)0
Disponeras av Marknadsdomstolen0
ap.45Marknadsdomstolen (ram)0
Disponeras av Ungdomsstyrelsen0
ap.46Ungdomsstyrelsen (ram)0
Disponeras av Fiskeriverket0
ap.47Fiskeriverket (ram)0
Disponeras av Sametinget0
ap.48Sametinget (ram)0
Disponeras av Skogsstyrelsen0
ap.49Skogsstyrelsen (ram)0
Disponeras av Statens jordbruksverk0
ap.50Statens jordbruksverk (ram)0
Disponeras av Brottsförebyggande rådet0
ap.51Brottsförebyggande rådet (ram)0
Disponeras av Brottsoffermyndigheten0
ap.52Brottsoffermyndigheten (ram)0
Disponeras av Datainspektionen0
ap.53Datainspektionen (ram)0
Disponeras av Domstolsverket0
ap.54Domstolsverket (ram)0
Disponeras av Ekobrottsmyndigheten0
ap.55Ekobrottsmyndigheten (ram)0
Disponeras av Gentekniknämnden0
ap.56Gentekniknämnden (ram)0
Disponeras av Justitiekanslern0
ap.57Justitiekanslern (ram)0
Disponeras av Kriminalvården0
ap.58Kriminalvården (ram)0
Disponeras av Migrationsverket0
ap.59Migrationsverket (ram)0
Disponeras av Rikspolisstyrelsen0
ap.60Rikspolisstyrelsen (ram)0
Disponeras av Rättsmedicinalverket0
ap.61Rättsmedicinalverket (ram)0
Disponeras av Säkerhetspolisen0
ap.62Säkerhetspolisen (ram)0
Disponeras av Valmyndigheten0
ap.63Valmyndigheten (ram)0
Disponeras av Åklagarmyndigheten0
ap.64Åklagarmyndigheten (ram)0
Disponeras av Arkitekturmuseet0
ap.65Arkitekturmuseet (ram)0
Disponeras av Forum för levande historia0
ap.66Forum för levande historia (ram)0
Disponeras av Granskningsnämnden för radio och TV0
ap.67Granskningsnämnden för radio och TV (ram)0
Disponeras av Institutet för språk och folkminnen0
ap.68Institutet för språk och folkminnen (ram)0
Disponeras av Konstnärsnämnden0
ap.69Konstnärsnämnden (ram)0
Disponeras av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde0
ap.70Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (ram)0
Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet0
ap.71Naturhistoriska riksmuseet (ram)0
Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund0
ap.72Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram)0
Disponeras av Presstödsnämnden0
ap.73Presstödsnämnden (ram)0
Disponeras av Radio- och TV- verket0
ap.74Radio- och TV- verket (ram)0
Disponeras av Riksantikvarieämbetet0
ap.75Riksantikvarieämbetet (ram)0
Disponeras av Riksarkivet0
ap.76Riksarkivet (ram)0
Disponeras av Riksutställningar0
ap.77Riksutställningar (ram)0
Disponeras av Statens biografbyrå0
ap.78Statens biografbyrå (ram)0
Disponeras av Statens försvarshistoriska museer0
ap.79Statens försvarshistoriska museer (ram)0
Disponeras av Statens historiska museer0
ap.80Statens historiska museer (ram)0
Disponeras av Statens konstråd0
ap.81Statens konstråd (ram)0
Disponeras av Statens kulturråd0
ap.82Statens kulturråd (ram)0
Disponeras av Statens maritima museer0
ap.83Statens maritima museer (ram)0
Disponeras av Statens museer för världskultur0
ap.84Statens museer för världskultur (ram)0
Disponeras av Statens musiksamlingar0
ap.85Statens musiksamlingar (ram)0
Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket0
ap.86Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ram)0
Disponeras av Boverket0
ap.87Boverket (ram)0
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande0
ap.88Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (ram)0
Disponeras av Kemikalieinspektionen0
ap.89Kemikalieinspektionen (ram)0
Disponeras av Lantmäteriet0
ap.90Lantmäteriet (ram)0
Disponeras av Naturvårdsverket0
ap.91Naturvårdsverket (ram)0
Disponeras av Statens geotekniska institut0
ap.92Statens geotekniska institut (ram)0
Disponeras av Statens va-nämnd0
ap.93Statens va-nämnd (ram)0
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten0
ap.94Strålsäkerhetsmyndigheten (ram)0
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut0
ap.95Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (ram)0
Disponeras av Elsäkerhetsverket0
ap.96Elsäkerhetsverket (ram)0
Disponeras av Energimarknadsinspektionen0
ap.97Energimarknadsinspektionen (ram)0
Disponeras av Konkurrensverket0
ap.98Konkurrensverket (ram)0
Disponeras av Patentbesvärsrätten0
ap.99Patentbesvärsrätten (ram)0
Disponeras av Post- och telestyrelsen0
ap.100Post- och telestyrelsen (ram)0
Disponeras av Rikstrafiken0
ap.101Rikstrafiken (ram)0
Disponeras av Rymdstyrelsen0
ap.102Rymdstyrelsen (ram)0
Disponeras av Statens energimyndighet0
ap.103Statens energimyndighet (ram)0
Disponeras av Statens institut för kommunikationsanalys0
ap.104Statens institut för kommunikationsanalys (ram)0
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning0
ap.105Sveriges geologiska undersökning (ram)0
Disponeras av Transportstyrelsen0
ap.106Transportstyrelsen (ram)0
Disponeras av Verket för innovationssystem0
ap.107Verket för innovationssystem (ram)0
Disponeras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser0
ap.108Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (ram)0
Disponeras av Tillväxtverket0
ap.109Tillväxtverket (ram)0
Disponeras av Riksdagens ombudsmän JO0
ap.110Riksdagens ombudsmän JO (ram)0
Disponeras av Riksdagsförvaltningen0
ap.111Riksdagsförvaltningen (ram)0
Disponeras av Riksrevisionen0
ap.112Riksrevisionen (ram)0
Disponeras av Barnombudsmannen0
ap.113Barnombudsmannen (ram)0
Disponeras av Försäkringskassan0
ap.114Försäkringskassan (ram)0
Disponeras av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd0
ap.115Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (ram)0
Disponeras av Myndigheten för handikappolitisk samordning0
ap.116Myndigheten för handikappolitisk samordning (ram)0
Disponeras av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor0
ap.117Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (ram)0
Disponeras av Smittskyddsinstitutet0
ap.118Smittskyddsinstitutet (ram)0
Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.119Socialstyrelsen (ram)0
Disponeras av Statens folkhälsoinstitut0
ap.120Statens folkhälsoinstitut (ram)0
Disponeras av Statens institutionsstyrelse0
ap.121Statens institutionsstyrelse (ram)0
Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket0
ap.122Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (ram)0
Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier0
ap.123Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)0
Disponeras av Centrala etikprövningsnämnden0
ap.124Centrala etikprövningsnämnden (ram)0
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden0
ap.125Centrala studiestödsnämnden (ram)0
Disponeras av Försvarshögskolan0
ap.126Försvarshögskolan (ram)0
Disponeras av Högskoleverket0
ap.127Högskoleverket (ram)0
Disponeras av Institutet för rymdfysik0
ap.128Institutet för rymdfysik (ram)0
Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet0
ap.129Internationella programkontoret för utbildningsområdet (ram)0
Disponeras av Kungl. biblioteket0
ap.130Kungl. biblioteket (ram)0
Disponeras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning0
ap.131Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (ram)0
Disponeras av Polarforskningssekretariatet0
ap.132Polarforskningssekretariatet (ram)0
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg0
ap.133Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram)0
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping0
ap.134Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram)0
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund0
ap.135Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram)0
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm0
ap.136Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram)0
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå0
ap.137Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram)0
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala0
ap.138Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram)0
Disponeras av Sameskolstyrelsen0
ap.139Sameskolstyrelsen (ram)0
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten0
ap.140Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)0
Disponeras av Statens skolverk0
ap.141Statens skolverk (ram)0
Disponeras av Verket för högskoleservice0
ap.142Verket för högskoleservice (ram)0
Disponeras av Vetenskapsrådet0
ap.143Vetenskapsrådet (ram)0
Disponeras av Överklagandenämnden för studiestöd0
ap.144Överklagandenämnden för studiestöd (ram)0
Disponeras av Folke Bernadotteakademin0
ap.145Folke Bernadotteakademin (ram)0
Disponeras av Inspektionen för strategiska produkter0
ap.146Inspektionen för strategiska produkter (ram)0
Disponeras av Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete0
ap.147Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (ram)0
Disponeras av Kommerskollegium0
ap.148Kommerskollegium (ram)0
Disponeras av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)0
ap.149Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) (ram)0
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll0
ap.150Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (ram)0
Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete0
ap.151Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.10Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
ap.50Allt0
ap.60Allt0
ap.70Allt0
ap.80Allt0
ap.90Allt0
ap.100Allt0
ap.110Allt0
ap.120Allt0
ap.130Allt0
ap.140Allt0
ap.150Allt0
ap.160Allt0
ap.170Allt0
ap.180Allt0
ap.190Allt0
ap.200Allt0
ap.210Allt0
ap.220Allt0
ap.230Allt0
ap.240Allt0
ap.250Allt0
ap.260Allt0
ap.270Allt0
ap.280Allt0
ap.290Allt0
ap.300Allt0
ap.310Allt0
ap.320Allt0
ap.330Allt0
ap.340Allt0
ap.350Allt0
ap.360Allt0
ap.370Allt0
ap.380Allt0
ap.390Allt0
ap.400Allt0
ap.410Allt0
ap.420Allt0
ap.430Allt0
ap.440Allt0
ap.450Allt0
ap.460Allt0
ap.470Allt0
ap.480Allt0
ap.490Allt0
ap.500Allt0
ap.510Allt0
ap.520Allt0
ap.530Allt0
ap.540Allt0
ap.550Allt0
ap.560Allt0
ap.570Allt0
ap.580Allt0
ap.590Allt0
ap.600Allt0
ap.610Allt0
ap.620Allt0
ap.630Allt0
ap.640Allt0
ap.650Allt0
ap.660Allt0
ap.670Allt0
ap.680Allt0
ap.690Allt0
ap.700Allt0
ap.710Allt0
ap.720Allt0
ap.730Allt0
ap.740Allt0
ap.750Allt0
ap.760Allt0
ap.770Allt0
ap.780Allt0
ap.790Allt0
ap.800Allt0
ap.810Allt0
ap.820Allt0
ap.830Allt0
ap.840Allt0
ap.850Allt0
ap.860Allt0
ap.870Allt0
ap.880Allt0
ap.890Allt0
ap.900Allt0
ap.910Allt0
ap.920Allt0
ap.930Allt0
ap.940Allt0
ap.950Allt0
ap.960Allt0
ap.970Allt0
ap.980Allt0
ap.990Allt0
ap.1000Allt0
ap.1010Allt0
ap.1020Allt0
ap.1030Allt0
ap.1040Allt0
ap.1050Allt0
ap.1060Allt0
ap.1070Allt0
ap.1080Allt0
ap.1090Allt0
ap.1100Allt0
ap.1110Allt0
ap.1120Allt0
ap.1130Allt0
ap.1140Allt0
ap.1150Allt0
ap.1160Allt0
ap.1170Allt0
ap.1180Allt0
ap.1190Allt0
ap.1200Allt0
ap.1210Allt0
ap.1220Allt0
ap.1230Allt0
ap.1240Allt0
ap.1250Allt0
ap.1260Allt0
ap.1270Allt0
ap.1280Allt0
ap.1290Allt0
ap.1300Allt0
ap.1310Allt0
ap.1320Allt0
ap.1330Allt0
ap.1340Allt0
ap.1350Allt0
ap.1360Allt0
ap.1370Allt0
ap.1380Allt0
ap.1390Allt0
ap.1400Allt0
ap.1410Allt0
ap.1420Allt0
ap.1430Allt0
ap.1440Allt0
ap.1450Allt0
ap.1460Allt0
ap.1470Allt0
ap.1480Allt0
ap.1490Allt0
ap.1500Allt0
ap.1510Allt0
ap.1520Allt0
ap.1530Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Allmänna reklamationsnämnden får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.41495
Belopp angivna i tkr
Arbetsdomstolen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1482
Belopp angivna i tkr
Arbetsförmedlingen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.2173 606
Belopp angivna i tkr
Arbetsmiljöverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.352 994
Belopp angivna i tkr
Arkitekturmuseet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.65330
Belopp angivna i tkr
Barnombudsmannen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.113132
Belopp angivna i tkr
Bokföringsnämnden får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.8145
Belopp angivna i tkr
Boverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.872 199
Belopp angivna i tkr
Brottsförebyggande rådet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.51335
Belopp angivna i tkr
Brottsoffermyndigheten får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.5257
Belopp angivna i tkr
Centrala etikprövningsnämnden får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.12440
Belopp angivna i tkr
Centrala studiestödsnämnden får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1255 438
Belopp angivna i tkr
Datainspektionen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.53460
Belopp angivna i tkr
Diskrimineringsombudsmannen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.4287
Belopp angivna i tkr
Domstolsverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.54134 683
Belopp angivna i tkr
Ekobrottsmyndigheten får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.553 316
Belopp angivna i tkr
Ekonomistyrningsverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.91 410
Belopp angivna i tkr
Elsäkerhetsverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.961 043
Belopp angivna i tkr
Energimarknadsinspektionen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.971 438
Belopp angivna i tkr
Fastighetsmäklarnämnden får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.43139
Belopp angivna i tkr
Finanspolitiska rådet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1043
Belopp angivna i tkr
Fiskeriverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.471 934
Belopp angivna i tkr
Folke Bernadotteakademin får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.145645
Belopp angivna i tkr
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.88388
Belopp angivna i tkr
Forum för levande historia får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.66203
Belopp angivna i tkr
Försvarets radioanstalt får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.3710 598
Belopp angivna i tkr
Försvarshögskolan får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.126860
Belopp angivna i tkr
Försvarsmakten får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.382 511 383
Belopp angivna i tkr
Försäkringskassan får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.114471 974
Belopp angivna i tkr
Gentekniknämnden får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.56105
Belopp angivna i tkr
Granskningsnämnden för radio och TV får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.67127
Belopp angivna i tkr
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.115134
Belopp angivna i tkr
Högskoleverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1272 618
Belopp angivna i tkr
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.443
Belopp angivna i tkr
Inspektionen för strategiska produkter får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1461 598
Belopp angivna i tkr
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.5314
Belopp angivna i tkr
Institutet för rymdfysik får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.128311
Belopp angivna i tkr
Institutet för språk och folkminnen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.68562
Belopp angivna i tkr
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.147416
Belopp angivna i tkr
Internationella programkontoret för utbildningsområdet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1291 275
Belopp angivna i tkr
Justitiekanslern får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.57829
Belopp angivna i tkr
Kammarkollegiet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.11515
Belopp angivna i tkr
Kemikalieinspektionen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.891 767
Belopp angivna i tkr
Kommerskollegium får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.148931
Belopp angivna i tkr
Konkurrensverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.98916
Belopp angivna i tkr
Konstnärsnämnden får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.6991
Belopp angivna i tkr
Konsumentverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.4413 103
Belopp angivna i tkr
Kriminalvården får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.5861 912
Belopp angivna i tkr
Kronofogdemyndigheten får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1267 578
Belopp angivna i tkr
Kungl. biblioteket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.130199
Belopp angivna i tkr
Lantmäteriet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.9012 629
Belopp angivna i tkr
Lotteriinspektionen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.131 121
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Blekinge län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.141 146
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Dalarnas län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.152 056
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Gotlands län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.161 014
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Gävleborgs län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.171 394
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Hallands län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.181 817
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Jämtlands län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.191 005
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Jönköpings län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.201 314
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Kalmar län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.213 097
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Kronobergs län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.221 835
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Norrbottens län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.231 301
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Skåne län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.245 698
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Stockholms län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.25476
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Södermanlands län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.26445
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Värmlands län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.272 387
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Västernorrlands län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.284 730
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Västmanlands län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.29387
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Västra Götalands län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.302 827
Belopp angivna i tkr
Länsstyrelsen i Örebro län får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.31407
Belopp angivna i tkr
Marknadsdomstolen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.45634
Belopp angivna i tkr
Medlingsinstitutet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.6303
Belopp angivna i tkr
Migrationsverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.5972 143
Belopp angivna i tkr
Myndigheten för handikappolitisk samordning får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.116130
Belopp angivna i tkr
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.11740
Belopp angivna i tkr
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.13122
Belopp angivna i tkr
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.3911 087
Belopp angivna i tkr
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1081 972
Belopp angivna i tkr
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.149299
Belopp angivna i tkr
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.70190
Belopp angivna i tkr
Naturhistoriska riksmuseet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.713 253
Belopp angivna i tkr
Naturvårdsverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.911 058
Belopp angivna i tkr
Nämnden för statligt stöd till trossamfund får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.72274
Belopp angivna i tkr
Patentbesvärsrätten får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.99260
Belopp angivna i tkr
Polarforskningssekretariatet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1323 292
Belopp angivna i tkr
Post- och telestyrelsen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.100878
Belopp angivna i tkr
Presstödsnämnden får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.73180
Belopp angivna i tkr
Radio- och TV- verket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.74161
Belopp angivna i tkr
Regeringskansliet (RK:s disposition) får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.15289 754
Belopp angivna i tkr
Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.13360
Belopp angivna i tkr
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.13460
Belopp angivna i tkr
Regionala etikprövningsnämnden i Lund får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.13560
Belopp angivna i tkr
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.13660
Belopp angivna i tkr
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.13760
Belopp angivna i tkr
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.13860
Belopp angivna i tkr
Riksantikvarieämbetet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.756 864
Belopp angivna i tkr
Riksarkivet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.763 627
Belopp angivna i tkr
Riksdagens ombudsmän JO får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.110929
Belopp angivna i tkr
Riksdagsförvaltningen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1115 391
Belopp angivna i tkr
Riksgäldskontoret får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.321 441
Belopp angivna i tkr
Rikspolisstyrelsen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.60630 493
Belopp angivna i tkr
Riksrevisionen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.11212 419
Belopp angivna i tkr
Rikstrafiken får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.101198
Belopp angivna i tkr
Riksutställningar får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.776 342
Belopp angivna i tkr
Rymdstyrelsen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.102360
Belopp angivna i tkr
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.712 691
Belopp angivna i tkr
Rättsmedicinalverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.615 349
Belopp angivna i tkr
Sameskolstyrelsen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1391 141
Belopp angivna i tkr
Sametinget får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.48198
Belopp angivna i tkr
Skatteverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.33226 601
Belopp angivna i tkr
Skogsstyrelsen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.4914 574
Belopp angivna i tkr
Smittskyddsinstitutet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1181 914
Belopp angivna i tkr
Socialstyrelsen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.119238
Belopp angivna i tkr
Specialpedagogiska skolmyndigheten får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.14027 172
Belopp angivna i tkr
Statens biografbyrå får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.78110
Belopp angivna i tkr
Statens bostadskreditnämnd får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.34190
Belopp angivna i tkr
Statens energimyndighet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1034 258
Belopp angivna i tkr
Statens folkhälsoinstitut får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.12010 125
Belopp angivna i tkr
Statens försvarshistoriska museer får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.791 529
Belopp angivna i tkr
Statens geotekniska institut får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.92331
Belopp angivna i tkr
Statens historiska museer får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.801 090
Belopp angivna i tkr
Statens institut för kommunikationsanalys får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.104400
Belopp angivna i tkr
Statens institutionsstyrelse får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.12197 661
Belopp angivna i tkr
Statens jordbruksverk får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.5015 722
Belopp angivna i tkr
Statens konstråd får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.81287
Belopp angivna i tkr
Statens kulturråd får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.821 532
Belopp angivna i tkr
Statens maritima museer får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.83803
Belopp angivna i tkr
Statens museer för världskultur får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.84485
Belopp angivna i tkr
Statens musiksamlingar får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.85267
Belopp angivna i tkr
Statens skolverk får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1412 416
Belopp angivna i tkr
Statens va-nämnd får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.93132
Belopp angivna i tkr
Statskontoret får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.351 758
Belopp angivna i tkr
Strålsäkerhetsmyndigheten får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.942 165
Belopp angivna i tkr
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.150179
Belopp angivna i tkr
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.15114 838
Belopp angivna i tkr
Svenska institutet för europapolitiska studier får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.123245
Belopp angivna i tkr
Sveriges geologiska undersökning får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1059 042
Belopp angivna i tkr
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.952 400
Belopp angivna i tkr
Säkerhetspolisen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.6223 842
Belopp angivna i tkr
Talboks- och punktskriftsbiblioteket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.86497
Belopp angivna i tkr
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.12260
Belopp angivna i tkr
Tillväxtverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1096 056
Belopp angivna i tkr
Totalförsvarets pliktverk får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.4040 842
Belopp angivna i tkr
Transportstyrelsen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.106460
Belopp angivna i tkr
Tullverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.36121 645
Belopp angivna i tkr
Ungdomsstyrelsen får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.46225
Belopp angivna i tkr
Valmyndigheten får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.6348
Belopp angivna i tkr
Verket för högskoleservice får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.142110
Belopp angivna i tkr
Verket för innovationssystem får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.1078 789
Belopp angivna i tkr
Vetenskapsrådet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.143814
Belopp angivna i tkr
Åklagarmyndigheten får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.6411 820
Belopp angivna i tkr
Överklagandenämnden för studiestöd får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning
ap.144169
Belopp angivna i tkr