Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2009-05-13
A2009/1567/ARM
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 14, bet. 2008/09:AU2, rskr. 2008/09:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 354 629
ap.1Bidrag till lönegarantiersättning (ram)1 354 629

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Bidrag till lönegarantiersättning

Anslaget får disponeras för att finansiera kostnaderna enligt lönegarantilagen (1992:497) och de sociala avgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Lönegarantiersättning som betalas tillbaka via länsstyrelserna ska redovisas brutto mot anslaget. Återbetalda belopp får disponeras för anslagets ändamål.

Kammarkollegiet får belasta anslaget med 250 000 kronor den 31 december 2009 som ersättning för de utgifter som kollegiet har haft för att förvalta nämnda anslag under budgetåret. Kammarkollegiet ska redovisa dessa utgifter till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 februari 2010.

Kammarkollegiet ska betala ut ersättning för arbetet med handläggningen av lönegarantiärenden efter ansökan från respektive länsstyrelse. Ansökningar om ersättning ska respektive länsstyrelse ha lämnat in till Kammarkollegiet senast den 24 april 2009 i de delar som avser ersättningar för 2008 och den 23 april 2010 såvitt avser ersättningar för 2009. I ansökningarna ska länsstyrelserna ange antalet handlagda lönegarantiärenden. Antalet kontrolluppgifter på lönegarantiersättning som lämnats in till Skatteverket eller i förekommande fall till en semesterkassa ska anses motsvara antalet handlagda ärenden. Har två eller flera kontrolluppgifter lämnats in för en och samma person i en konkurs ska de dock endast räknas som ett ärende. Ersättning för varje ärende, som ska belasta anslaget, ska vara 500 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning
ap.1135 462Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Kammarkollegiet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning
ap.1400 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Tina Hedman
Kopia till

Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/S7
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Skatteverket
Samtliga länsstyrelser