Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I13

2009-06-04
N2009/5020/FIN
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet355 127
ap.1Institutens strategiska kompetensmedel m.m. (ram)355 127

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

Utbetalas av Kammarkollegiet till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (namnändring från IRECO Holding AB den 1 januari 2009) halvårsvis i förskott mot rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Följande anslag och anlagsposter som disponeras av Kammarkollegiet har i detta beslut ändrats till att inte längre vara räntebärande:
1:3 ap.1Institutens strategiska kompetensmedel m.m.
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Michael Jacob
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Verket för innovationssystem
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/ KLS, RS och SÄ
RISE Holding AB/IRECO Holding AB