Miljödepartementet


Protokoll
28
vid regeringssammanträde
2009-05-28
M2009/2192/A

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:7
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 20, bet. 2008/09:MJU1, rskr. 2008/09:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:7

Internationellt miljösamarbete (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet59 731
ap.1Internationellt samarbete - bidrag (ram)0
ap.2Bidrag till FN:s miljöprogram (ram)23 779
ap.3Internationellt samarbete på kärnenergiområdet (ram)30 752
ap.4Internationellt miljösamarbete - resor (ram)5 200
Disponeras av Kammarkollegiet13 262
ap.5Internationellt miljösamarbete - bidrag (ram)13 262

Villkor för anslag 1:7

ap.2 Bidrag till FN:s miljöprogram

Anslagsposten disponeras för Sveriges årliga bidrag till FN:s miljöfond samt till stöd till olika aktiviteter inom FN:s miljöprogram UNEP.

ap.3 Internationellt samarbete på kärnenergiområdet

Anslagsposten disponeras för Sveriges medlemsavgifter till Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Sveriges bidrag till IAEA:s Technical Assistance and Cooperation Fund.

Av anslagsposten får högst 850 000 kronor disponeras för internationellt kärnsäkerhetssamarbete.

ap.4 Internationellt miljösamarbete - resor

Anslagsposten disponeras för resor i samband med internationellt miljösamarbete.

ap.5 Internationellt miljösamarbete - bidrag

Anslagsposten disponeras för medlemsavgifter och stöd till internationella organisationer samt för internationellt samarbete. Detta samarbete avser såväl internationella miljökonventioner och avtal som miljöfrågor i FN-systemet och EU-samarbetet samt i organisationer som OECD, Barentsrådet, Nordiska ministerrådet, Östersjöstaternas råd inkl. Baltic 21 och Arktiska rådet. Vidare disponeras anslagsposten för bilateralt miljösamarbete.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:7 Internationellt miljösamarbete
ap.10Inget0
ap.203 %0
ap.31 3693 %0
ap.4232Inget0
ap.5589Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:7 Internationellt miljösamarbete
34:7 ap.11:7 ap.5554
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
Likalydande till

Kammarkollegiet
Utdrag till

Riksdagen miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet, Enheten för statlig förvaltning