Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2009-06-25
UF2009/35985/FIM
UF2009/44284/PLAN (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 2:3 Exportfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:98, prop. 2008/09:99, utg.omr. 24, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande ska gälla för nedan angivet anslag under budgetåret 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet171 000
ap.1Exportrådet (ram)171 000
Disponeras av regeringen9 000
ap.4Till regeringens disposition (ram)9 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet62 836
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)14 336
ap.2.1Till Regeringskansliets disposition (ram)14 336
ap.2.2Till Regeringskansliets disposition - Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai (ram)0
ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (ram)2 500
ap.5Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai (ram)33 000
ap.6Projektexportfrämjande (ram)13 000

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Exportrådet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges exportråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt regeringsbeslut angivit riktlinjer för Sveriges exportråds verksamhet för budgetåret 2009.

ap.2.1 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.

ap.4 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.

ap.5 Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai

Anslagsposten disponeras för statens andel av kostnaderna för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai.

ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för projektexportfrämjande insatser. Med projektexportfrämjande insatser avses projektförberedande och projektunderstödjande insatser genom exempelvis förstudier, utbildningsinsatser och kontaktbyggande åtgärder. Verksamheten skall bedrivas i nära samråd med Sveriges exportråd samt relevanta institutioner.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.116 800Inget0
ap.2.11 9803 %0
ap.2.20Allt0
ap.303 %0
ap.4340Inget0
ap.50Allt0
ap.6016 5380
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:3 Exportfrämjande verksamhet
39:3 ap.2.22:3 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Carl Bildt
Kerstin Nordlund Malmegård
Kopia till

SB SAM
UD UrH
UD RS
UD PLAN
UD EKO
FI BA
FA EK RED
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai (UD 2007:4)