Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 10

2009-06-25
Fi2009/4808 (delvis)
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Finansinspektionen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147, prop. 2008/09:99, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utöver de uppgifter som anges i Finansinspektionens instruktion gäller följande:

Mål 

Att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till konsumentskyddet inom det finansiella systemet. De åtgärder som vidtas i detta syfte ska vägas mot eventuella negativa effekter på det finansiella systemets effektivitet.

Återrapportering

Redovisa hur målet har beaktats.

Mål 

Att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom information och att initiera privatekonomisk utbildning.

Återrapportering

Redovisa hur målet har beaktats.

Mål 

Att förtroendeproblem motverkas och att de aktörer som omfattas av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism  inte används för oegentligheter och brottsliga syften.

Återrapportering

Redovisa genomförandet av uppdraget att ansvara för samordningsorganet för tillsyn enligt 13-15 §§ förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I redovisningen ska bl.a. ingå att redogöra för hur uppgiften att samordna de angivna ansvariga myndigheternas tillsynsinsatser för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism har genomförts.

Mål 

Att med beaktande myndighetens instruktionsenliga uppgifter medverka till att goda förutsättningar finns för att bedriva finansiell verksamhet i såväl Sverige som övriga Norden och Östersjöområdet, till nytta för både konsumenter och företag.

Återrapportering

Redovisa hur målet har beaktats.

Finansinspektionen ska i övrigt:

  • I anslutning till resultatredovisningen för tillsynsverksamheten ska Finansinspektionen redovisa de strategier och metoder som används inom den finansiella tillsynen och hur olika tillsynsområden prioriteras.  
  • Redovisa antalet beslutade sanktioner. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med motsvarande uppgifter för 2006-2008.
  • Redovisa uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillstånds- och anmälningsärenden. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med motsvarande uppgifter för 2006-2008.
  • Redovisa de insatser och initiativ som Finansinspektionen vidtagit som företrädare för staten i styrelserna för Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.
  • Redovisa verksamhetens väsentliga resultat genom att även tidigare redovisade tidsserier kan följas och jämföras med 2009.
  • Redovisa utgiftsprognoser för 2009-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle, statsbudgeten och till utfallet för 2008. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer. Prognoserna lämnas den 19 januari, den 26 februari, den 7 maj, den 30 juli och den 29 oktober 2009.

  • Redovisa hur medlen motsvarande 23 250 000 kr och 25 000 000 kr som tillförts i samband med budgetpropositionen för 2009 respektive 2009 års proposition om vårtilläggsbudget har använts inom myndigheten (prop. 2008/09:1, 02, bet 2008/09:FiU2 och prop. 2008/09:99, bet 2008/09:FiU21). Av redovisningen ska fördelningen på olika ändamål och omfattningen framgå.

  • Redovisa hur Europeiska kommissionens rekommendation om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn, som lämnades den 29 april 2009, har genomförts. Syftet med rekommendationen är att motverka olämpligt utformade ersättningssystem och ett överdrivet risktagande på alla nivåer i finansiella företag. Rekommendationen bör vara genomförd senast den 31 december 2009. Utgångspunkten för redovisningen ska vara en redogörelse för hur Finansinspektionen genom föreskrifter och/eller allmänna råd har reglerat frågan om de finansiella företagens hantering av ersättningssystem. Av redovisningen ska det också framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att tillse att de nya reglerna följs och hur företagen som omfattas har anpassat sig till rekommendationerna.

Bestämmelserna i 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Finansinspektionen när det gäller redovisning av de uppgifter som följer av 22 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) och 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009).

2

Organisationsstyrning

Återrapportering om effektivitet

Finansinspektionen ska genom resultatindikatorer, kvalitativa enkäter, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens interna verksamhet bedrivits effektivt.

3

Uppdrag

1. Granska att de åtgärder som beslutats enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut också kommer hushållens och företagens berättigade intressen till del.  

I uppdraget ingår också att granska att instituten inte på ett otillbörligt sätt använder det stöd som har lämnats i form av garantier eller kapitaltillskott enligt förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. respektive förordningen (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl. Utgångspunkten för granskningen av effekterna av lämnade kapitaltillskott och garantier ska vara en rapportering från instituten om utvecklingen av utlåningen till företag och hushåll i Sverige. I granskningen bör även ingå utvecklingen av institutens utlåning i andra länder, t.ex. utvecklingen av utländska dotterbolags utlåning och kreditförluster.

Uppdraget genomförs efter samråd med Riksgäldskontoret och redovisningar lämnas den sista arbetsdagen i varje kalendermånad under 2009.  

2. Särskilt övervaka tillämpningen av artikel 5 i direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster. Övervakningen avser den del av artikeln som anger att uppgifter som är relevanta för användningen av kön som en avgörande försäkringsteknisk faktor sammanställs, offentliggörs och regelbundet uppdateras. Vid avvikelser från detta krav ska Finansinspektionen underrätta regeringen.

3. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Finansinspektionen bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), från den 1 april 2009 Tillväxtverket, i arbetet med att mäta hur förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd påverkar företagens administrativa kostnader.

4. Lämna redogörelse över hur övervakningen av regelbunden finansiell information enligt 16 kap. 13 § och 23 kap. 1 § fjärde stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden bedrivs. I uppdraget ingår även att lämna en lägesbeskrivning och analys av hur börserna anpassat sin verksamhet för att uppfylla kraven i 16 kap. 13-15 §§ lagen om värdepappersmarknaden samt redogöra för eventuella åtgärder med anledning därav. Redovisningen ska lämnas senast den 1 oktober 2009.

5. Bistå regeringen (Finansdepartementet) i olika lagstiftningsarbeten inom det finansiella området.

6. Analysera och ta fram ett underlag avseende tillsynssamverkan, reglering och informationsutbyte vad gäller finansiella företag. Analysen ska utarbetas med hänsyn tagen till innehållet i den rapport som kommer att avlämnas av Europeiska kommissionens arbetsgrupp om finansiell tillsyn inom EU (IP/08/1679). Uppdraget ska redovisas i en delrapport senast den 25 februari 2009 och slutredovisas senast den 27 mars 2009. Uppdraget preciseras i bilaga.

7. Redovisa hur tillsynen över de finansiella företagen enligt 1 kap. 2 § 1-7 lagen(2009:62)  om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering har genomförts och prioriterats. I redovisningen ska omfattningen avseende bl.a. nedlagd tid på tillsyn och kostnader framgå. Vidare ska redovisningen innehålla Finansinspektionens bedömning av hur dessa företag följer det nya regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt förekomsten av eventuella sanktioner. Redovisning lämnas i en särskild rapport vid sidan av och i anslutning till årsredovisningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:11

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen252 774
ap.1Finansinspektionen (ram)248 274
ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt (ram)4 500

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansinspektionen

Av anslagspost 1 beräknas 5 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet för genomförande av bl.a. privatekonomisk utbildning.

Anslagspost 1 får användas för att biträda Regeringskansliet inför och under ordförandeskapet i EU andra halvåret 2009.

Anslagspost 1 får användas för att bidra med högst 62 500 EUR till den årliga konferens som Eurofi (The Eurofi association established in Paris under the law of the 1 st July 1901 governing non-profit associations) avser att arrangera i anslutning till mötet med EU:s finans- och ekonomiministrar i Göteborg under hösten 2009.

ap.2 Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

Anslagspost 2 får användas för den samordnande funktionen av penningtvättstillsynen inom myndigheten som beräknas inrättas under mars 2009.

Av anslagspost 2 får maximalt 1 000 000 kronor användas för att ersätta Bolagsverket för uppbyggnad och drift av register över tillsynsobjekt som tillkommer i samband med genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:11 Finansinspektionen
ap.112 4003 %0
ap.2100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2518 981
2009-02-2518 981
2009-03-2518 981
2009-04-2518 981
2009-05-2518 981
2009-06-2518 981
2009-07-2523 148
2009-08-2523 148
2009-09-2523 148
2009-10-2523 148
2009-11-2523 148
2009-12-2523 148
Summa252 774
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Finansinspektionen
1:11 ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)4 477-6 00031 50033 000-1 500-3 023
Administrativ service
Avgiftsförordningen (SFS 1992:191)0070070000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2001:911)

Avgifter som disponeras redovisas skilt från statsbudgeten.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättsliga avgifter
Särskilda avgifter enligt lagen (2000:1087)2711008 00008 0008 000
Avgifter (SFS 2004:297)27120030 000030 00030 000
Avgifter (SFS 2007:1135)254800223 500228 000-4 500-4 500
Summa00261 500228 00033 50033 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2007:1135)

Kostnader som hör samman med verksamheten med samordningsorganet för penningtvättstillsyn (anslagspost 2) ska inte belastas med avgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Detsamma gäller medel som utbetalas till Bolagsverket för uppbyggnad och drift av register över tillsynsobjekt (anslagspost 2).

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som rör ärenden som anges i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras5 250
Belopp angivna i tkr

Villkor

  • Medlen ska användas för verksamhet som bedrivs inom krisberedskapsområdet och rekvireras efter överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap från anslaget 2:4 Krisberedskap ap. 5, inom utgiftsområde 6.
  • Finansinspektionen får för Transaktionsrapporteringssystemet ta emot ersättning, utanför statsbudgeten, av tillsynsmyndigheter i andra länder för att finansiera kapitalkostnaderna för utbyggnaden av systemet och för drift, support och underhåll. Villkoret gäller inbetalade ersättningar som mottagits sedan utvecklingsarbetet påbörjades den 1 juli 2006 och så länge systemet är i drift.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Krigsförsäkringsnämnden undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Per Franzén
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksbanken
Internrevisionen SB
Försvarsdepartementet, SSK
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS
Näringsdepartementet, NL
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/KO
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Verket för näringslivsutveckling
Konsumentverket
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå