Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Protokoll
3
vid regeringssammanträde
2009-04-08
IJ2009/782/IU

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 10:1 (2007) Integrationsverket
Riksdagen har beslutat om anslaget 10:1 (2007) Integrationsverket (prop. 2006/07:1, utg.omr. 13, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:87, prop. 2006/07:100, utg.omr. 13, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.3

Finansiella villkor

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
10:1 (2007) Integrationsverket
ap.1 (2007)ram
ap.2 (2007)ram
ap.4 (2007)ram
ap.5 (2007)ram
ap.7 (2007)ram
ap.28 (2007)ram
Utdrag till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/UF
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ungdomsstyrelsen
Rådet för europeiska socialfonden