Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2009-03-26
U2009/2046/UH
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:78 (2008) Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning och nedan angivet anslag.

Regeringen beslutade den 19 december 2007 om direktiv för avveckling av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (dir. 2007:178). I direktivet anges en tidsram för avvecklingen och när avrapporteringar ska ske. 

VERKSAMHET

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning upphörde som en egen myndighet den 31 december 2008.Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högreutbildning ska finansiera uppkomna kostnader från anslaget 16 25 78 2008 Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning för de kostnader som uppstår i samband med avvecklingen av myndigheten m.m.

Återrapportering 

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av direktiven till Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (dir.2007:178). 

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2008

25:78

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.1Mynd. nätv. sam. utb - del till Kammarkollegiet (ram)0

Villkor för anslag 25:78

ap.1 Mynd. nätv. sam. utb - del till Kammarkollegiet

Kammarkollegiet ska efter rekvisition från Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning utbetala medel till myndigheten. Medlen får användas för myndighetens kostnader som uppstår i samband med avvecklingen såsom administration, lokaler, resor och lön. Medlen får även användas för engångspremier till Statens pensionsverk och för de personer som får pensionsersättning. 

Anslagssparande som uppkommer 2008 får användas av Avvecklings-myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning under hela avvecklingsperioden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
25:78 (2008) Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
ap.1 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:78 (2008) Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
25:78 ap.2 (2008)25:78 ap.1 (2008)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
25:78 (2008) Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
ap.2 (2008)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning medges undantag från kraven att

- i årsredovisningen redovisa resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag,

- redovisa jämförelsetal i resultat- och balansräkning samt att lämna noter enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 2 kap. 4 § enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag,

- upprätta och redovisa en risk- och sårbarhetsanalys, ansvara för att personal ges utbildning och övning samt planera myndighetens beredskap enligt 9, 10 och 16 §§ förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjdberedskap,

- rapportera vissa uppgifter till transaktionsdatabasen samt hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt enligt 21 e och 21 f §§ förordningen (2002:606) om myndigheters bokföring,

- redovisa de åtgärder som har vidtagits för myndighetens kompetensförsörjning och lämna uppgifter om anställdas frånvaro på grund av sjukdom enligt 3 kap 4 § och 7 kap. 3 § förodningen (2002:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt

- upprätta och redovisa miljöledningssystem enligt regeringsbeslut den 27 november 2007 (dnr M2007/5070/H). 

I årsredovisningen ska dock Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning lämna en beskrivning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personalrespektive tillgångar och skulder omhändertagits.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Reavinst från försäljning av inventarier och utrustning, inklusive ränta, ska betalas in på inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Avvecklingsmyndigheten ska inte ta upp några nya lån hos Riksgäldskontoret och har därför inte en tilldelad låneram.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgälden
Ekonomistyrningsverket