Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2009-03-05
S2009/2022/SK
Socialstyrelsen
Rålambsvägen 3
106 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Socialstyrelsen
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Hälso- och sjukvård

Nya uppdrag

1. Som ett led i utvärderingen av det nya statliga tandvårdsstödet ska Socialstyrelsen kartlägga den vuxna befolkningens tandhälsa. Kartläggningen ska ge underlag för fortsatt uppföljning och utvärdering av tandhälsoutvecklingen. Uppdraget ska genomföras i samråd med Försäkringskassan, som ansvarar för ett utvärderingsprogram för tandvårdsstödet, och redovisas senast den 31 maj 2010.

2. Socialstyrelsen ska utarbeta nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer utifrån den inriktning som uttrycks i Dagmaröverenskommelsen 2009, samt följa upp och öppet redovisa resultat med utgångspunkt i god vård. Återrapporteringen ska ske enligt vad som anges i överenskommelsen.

3. Socialstyrelsen ska ta fram ett förslag om hur biverkningar av dentala material ska följas upp. Uppföljningen bör bl.a. inkludera utbyten av tandfyllningar som genomförs med stöd av tandvårdslagens (1985:125) och tandvårdsförordningens (1998:1338) regler. Socialstyrelsen ska utreda möjligheterna att utveckla det tandhälsoregister som myndigheten för enligt förordningen (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen så att detta kan användas för att följa upp biverkningar av dentala material. I uppdraget ingår vidare att bedöma vilka författningsändringar som krävs samt beräkna kostnaderna, dels i ett uppbyggnadsskede, dels för den löpande förvaltningen. Vid genomförandet av uppdraget skall Socialstyrelsen samråda med berörda myndigheter och organisationer, bl.a. patientorganisationen Tandvårdsskadeförbundet. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2009. Uppdraget ersätter uppdrag i regeringsbeslut nr 7 den 9 mars 2006, som upphör att gälla från och med den 1 januari 2009. Efter att det nya uppdraget redovisats avser regeringen att ange nya villkor för användningen av de medel som avsatts enligt det tidigare uppdraget.

4. Socialstyrelsen ska förstärka tillsynen av förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2011 i samband med redovisningen av uppdraget att öka antalet tillsynsinsatser samt utveckla tillsynen av missbruks- och beroendevården, regeringsbeslut III:8 från den 24 april 2008. Läkemedelsverket har samtidigt fått i uppdrag att genomföra en genomgång av befintliga läkemedelsrekommendationer för sjukdomsområden där narkotikaklassade läkemedel används.

5. Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska etablera en effektiv samverkan myndigheterna emellan som stödjer en ändamålsenlig utveckling av det nya statliga tandvårdsstödet. I en gemensam redovisning av myndigheterna ska framgå insatser som gjorts för att underlätta samarbetet, samt svårigheter och eventuella hinder för detta. Uppdraget ska samordnas av Försäkringskassan och redovisas till regeringen senast den 30 september 2009. 

6. Socialstyrelsen ska analysera orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånerna under kommande fyra år och vilka faktorer som påverkar denna. Analysen ska omfatta den totala läkemedelsförsäljningen och baseras på kalenderårsdata. Analysen ska rapporteras årligen senast den 30 april. Socialstyrelsen ska i arbetet samråda med bl.a. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket.

7. Socialstyrelsen skall till regeringen redovisa hur man avser att tillgodose barnperspektivet i kunskaps- och normeringsarbetet. Återrapportering ska ske senast den 31 mars 2009.

8. Socialstyrelsen ska under 2009 genomföra en förstudie för att utreda hur Learning Management System (LMS) kan användas för kunskapsspridning inom hälso- och sjukvården. Detta är en webbaserad utbildningsplattform med tre grundläggande funktioner: kommunikation, information och administrativt stöd. LMS har potential att bli den plattform som ger förutsättningar för att en kontinuerlig fortbildning sker inom svensk hälso- och sjukvård. LMS ska också vara en plattform för interaktion mellan stat, profession och vårdgivare. Ett nationellt nav för kunskapsspridning som byggs genom LMS kan möta behovet av nya verktyg för en effektiv och välfungerande kunskapsspridning av redan löpande initiativ och uppdrag. En delredovisning till Socialdepartementet ska avges senast den 30 juni 2009. Socialstyrelsen ska lämna en slutrapport senast den 31 december 2009. Medel har avsatts i Dagmaröverenskommelsen för genomförande av projektet.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

UppdragBeslutsinformationAvrapportering
Rapportera bedömningar av tillgång och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor, samt tandläkare och tandhygienister. Även bedömningar av den framtida utvecklingen ska redovisas.årligen i regleringsbrevårligen senast den 31 januari
Försäkringsmedicinskt beslutsunderlag.regeringsbeslut nr II:1, den 13 mars 2008den 31 januari 2009 samt den 31 januari 2010
Inrätta ett femårigt projekt med en utbildningssatsning för Case Managers.regeringsbeslut nr 9, den 14 september 2006den 31 januari 2009 samt den 31 januari 2011
Nationellt kunskapsprojekt avseende psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinder.regeringsbeslut nr 8, den 14 september 2006den 31 januari 2009 samt den 31 januari 2011
Utbetala medel till Föreningen Nationella Hjälplinjen för att driva en telefonjour för personer i psykisk kris.regeringsbeslut nr 3, den 18 januari 2007i årsredovisningen för 2008
Nationella kvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvården.regeringsbeslut nr I:4, den 19 december 2007i samband med årsredovisningen för 2008
Kunskapsspridningen inom hälso- och sjukvården ska samordnas. Redovisa genomförda insatser i samverkan med Läkemedelsverket, SBU och TLV.årligen i regleringsbrevi samband med årsredovisningen för 2008, samt årligen senast den 28 februari fr.o.m. 2010
Redovisa pågående och planerade projekt som finansieras av den s.k. Dagmaröverenskommelsen.årligen i regleringsbrevårligen senast den 28 februari
Stödja utvecklingen av en högskoleutbildning inom området psykisk hälsa.regeringsbeslut nr I:2, den 11 oktober 2007årligen senast den 28 februari
Inrätta ett nationellt centrum för utveckling av tidiga insatser till barn och unga som löper risk att utveckla svårare psykisk ohälsa.regeringsbeslut nr 3, den 15 mars 2007årligen senast den 28 februari
Förstärka tillsynen över den psykiatriska hälso- och sjukvården.regeringsbeslut nr 1, den 3 maj 2007, ändrat genom regeringsbeslut nr I:3 den 10 april 2008årligen senast den 28 februari
Nationellt register inom området biverkningar och hälsoeffekter av dentala material.regeringsbeslut nr 7, den 9 mars 2006årligen senast den 28 februari
Nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer för tandvården.regleringsbrev 2008, uppdrag nr 2årligen senast den 28 februari
Utarbeta nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer, samt öppna jämförelser enligt Dagmaröverenskommelsen 2008.regleringsbrev 2008, uppdrag nr 1den 28 februari 2009
Stödja utvecklingen av ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling.regeringsbeslut nr I:5, den 18 juni 2008årligen senast den 28 februari, samt den 1 mars 2011
Kunskaps- och metodutveckling avseende hälsoproblem som relateras till dentala material.regeringsbeslut nr 6, den 9 mars 2006årligen senast den 31 mars, slutredovisning senast den 31 december 2010
Följa upp satsning på SK-kurser i psykiatri.regeringsbeslut nr 6 b, 14 juni 2007den 31 mars 2009
Utbetala medel till Riksförbundet Attention för vidare fördelning till patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa.regeringsbeslut nr 2, den 15 mars 2007lägesrapport senast den 31 mars 2009, slutredovisning senast den 28 februari 2010
Uppdrag att fördela medel till kommunerna inför och i samband med ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården.regeringsbeslut nr 6 e, den 14 juni 2007, regeringsbeslut I:3, den 15 maj 2008den 1 juli 2009, den 1 juli 2011
Satsning på förlängd tjänstgöring inom psykiatrin för AT-läkare.regeringsbeslut nr I:6, den 18 juni 2008den 1 juli 2009, den 1 juli 2010 samt den 31 december 2011
Kartläggning av psykiatrikurser på läkar- och sjuksköterskeutbildningarna.regeringsbeslut nr I:8, den 18 juni 2008den 1 juli 2009
Bidrag till landstingen för att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa.regeringsbeslut nr I:9, den 26 juni 2008den 1 juli 2009
Uppföljning av en ny vårdform inom den psykiatriska hälso- och sjukvården.regeringsbeslut nr I:2, den 16 oktober 2008den 1 juli 2009 och den 1 juli 2010
Uppföljning av införandet av vårdvalssystem i primärvården.regeringsbeslut nr I:9, den 4 december 2008delredovisning den 30 oktober 2009, slutredovisning den 15 februari 2010
Utreda användningen av fastställda rutiner för egenkontroll för bättre patientsäkerhet.regeringsbeslut nr I:5, den 28 augusti 2008den 15 december 2009
Nationell informationsstruktur samt terminologi- och klassifikationsresurs för hälso- och sjukvården.regeringsbeslut nr 3, den 16 maj 2007den 21 december 2009 samt den 31 mars 2011
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser för personer med schizofreni.regeringsbeslut nr I:5, den 19 mars 2008den 31 december 2009
Se över och om nödvändigt revidera föreskrifterna för läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende.regleringsbrev 2008, uppdrag nr 3den 31 december 2009
Utbetala bidrag till länsstyrelserna för förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.regeringsbeslut nr I:9, den 18 juni 2008från länsstyrelserna i Social rapport under 2010
Utbildning i Beardlees familjeinterventionsmetod.regeringsbeslut I:4, den 26 juni 2008den 15 januari 2010
Uppdrag att begära in statistik angående utländska kvinnors aborter.regeringsbeslut nr I:1, den 9 oktober 2008den 26 februari 2010
Finansiering av kvalitetsprojekt, samt utvärdering av projektet.regeringsbeslut nr 12, den 10 maj 2007den 31 maj 2010
Projekt för att utveckla ersättningssystem inom hälso- och sjukvården.regeringsbeslut nr I:18, den 19 december 2007den 1 juni 2010
Bidrag till kommuner och landsting för att förstärka kompetensen hos personal som möter personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.regeringsbeslut I:7, den 18 juni 2008den 1 juli 2010

Handikappområdet

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen ska fortsätta utveckla, följa och stödja verksamhet med personliga ombud för kvinnor respektive män med psykiska funktionshinder. Socialstyrelsen ska lämna en utförlig redovisning av verksamhetens utveckling 2008. Rapporten ska även omfatta den ekonomiska redovisningen för 2008. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 15 april 2009.

2. Socialstyrelsen ska utarbeta en vägledning för hur den dagliga verksamheten och dess samverkan med andra aktörer ska utformas, så att den grupp som står nära arbetsmarknaden får ökade möjligheter till lönearbete. Uppdraget ska genomföras i samråd med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och redovisas senast den 15 april 2010.

3. Senast vid utgången av 2009 ska det finnas en modell för hur ett system kan konstrueras för att löpande beskriva levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning samt en tematisk rapport om levnadsförhållanden för personer som har insatser enligt LSS och SoL (upp till 65 år). Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2010.

4. Socialstyrelsen ska utifrån ett god vård-perspektiv beskriva på vilket sätt rehabiliterings- och habiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning ingår som en del i de utvecklingsarbeten som bedrivs inom Socialstyrelsen och som ingår i strategin god vård. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2010.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

Beslutsinformation

Avrapportering

Utvärdering av statsbidrag till landstingens tolktjänst.

regleringsbrev 2008, uppdrag nr 2

den 1 juli 2011

Instrument för bedömning av behov av personlig assistans

regleringsbrev 2008, uppdrag nr 3

delrapport 31 mars 2009 Slutrapport 31 mars 2011

Redovisning av sektorsarbetet

regeringsbeslut III:1 den 23 oktober 2008

den 31 mars 2009

Socialstyrelsen ska utvärdera försöksverksamheten med service- och signalhundarregeringsbeslut III:5 den 11 december 2008den 28 februari 2012

Äldreområdet

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut  

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
Utveckla ett nationellt kompetenscentrum regeringsbeslut nr 4, den 4 september 2006årligen den 1 april
Utveckla ett nationellt system för öppna jämförelser regeringsbeslut nr 9, den 18 januari 2007den 30 juni 2008, den 31 december 2009 samt årligen den 31 augusti
Uppdrag att göra en separat redovisning av kostnader för hemsjukvårdenregleringsbrev 2006, uppdrag nr 3från och med 2008
Förstärka, utveckla och följa upp stödet till anhöriga regeringsbeslut nr 4 den 27 januari 2005 och nr 25 den 20 december 2005den 20 juni 2009
Svara för uppbyggnaden och utvecklingen av regionala FoU-centra regleringsbrev 2006, uppdrag nr 4årligen samt en samlad rapport den 30 juni 2009
Fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting regeringsbeslut nr 6, den 18 januari 2007årligen den 30 juni
Uppdrag till IMS att utvärdera Kompetensstegenregeringsbeslut nr 10, den 18 januari 2007den 31 december 2007 samt den 30 juni 2009
Genomföra årliga nationella brukarundersökningar regeringsbeslut nr 9, den 21 juni 2006årligen
Uppdrag att fördela stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Socialstyrelsens uppföljning av uppdraget får även omfatta kommunernas utformning av förfrågningsunderlag och avtal enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).regeringsbeslut nr III:38, 2008-04-10 och nr III:3, 2008-11-06.redovisning av utbetalade medel senast 15 januari 2009 och 15 januari 2010. Delredovisning senast 1 juni 2010 av uppföljningen och slutredovisning senast 27 december 2010.

Individ- och familjeomsorg

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen ska beskriva hur socialtjänstens individ och familjomsorg (IFO) arbetar med brukare där kulturell bakgrund, bristande kunskaper i det svenska språket eller bristande kunskaper om det svenska samhället utgör en utmaning för verksamheten. Socialstyrelsen ska ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas mot bakgrund av tillgänglig kunskap på området. I uppdraget ingår även de nationella minoriteternas behov av stöd och insatser. Uppdraget ska redovisas senast den 5 juni 2010.

2. Socialstyrelsen ska följa upp hur lagändringarna från den 1 januari 2005 Socialtjänstlagen (2001:453) om krav på blivande adoptanter för att få medgivande för internationell adoption har slagit igenom i socialtjänstens arbete med ärenden om internationella adoptioner. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2010.  

3. IMS ska ta fram ett riskbedömningsinstrument att användas i samband med ärenden om vårdnad, boende och umgänge i socialtjänsten. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2011. För detta ändamål finns 1 000 000 kronor till Socialstyrelsens disposition under utgiftsområde 13, anslag 3:1 särskilda jämställdhetsåtgärder ap.8.

4. Länsstyrelsernas uppdrag om förstärkt tillsyn av den sociala barn- och ungdomsvården ska bedrivas i nära samverkan med Socialstyrelsen som ska överta uppdraget från och med den 1 januari 2010. I uppdraget ingår att särskilt följa upp brister och missförhållanden i tidigare bedriven tillsyn och kontrollera vad som åtgärdats. Det gäller särskilt socialtjänstens arbete med att följa upp placeringar av barn i familjehem, samt tillsynen av HVB som tar emot barn och unga samt familjer. Socialstyrelsen ska redovisa resultatet av uppdraget senast den 1 mars 2011. 

5. Satsningen på brottsofferverksamhet för homo-, bi- och transpersoner som utsatts för våld i nära relationer fortsätter. Under 2009 ska Socialstyrelsen fördela 2 500 000 kronor till organisationer som främjar brottsofferverksamhet för homo-, bi- och transpersoner som utsatts för våld i nära relationer (skr. 2007/2008:39). Socialstyrelsen ska redovisa 2008 års insatser den 31 maj 2009. En delredovisning avseende 2009 års medel ska inkomma till Socialdepartementet och senast den 31 maj 2010. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2011. Samtliga redovisningar ska gå till både Socialdepartementet och Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Medlen finns till Socialstyrelsens disposition under utgiftsområde 13, anslag 3:1 särskilda jämställdhetsåtgärder ap.8. Regeringen avser att under 2010 tillföra ytterligare 2 500 000 kronor under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.  

6. Uppdrag att fördela medel till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor. Det statsbidrag som avses i förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området stärks med 10 000 000 kronor år 2009 respektive 2010 under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet. Medlen finns till Socialstyrelsens disposition under utgiftsområde 13, anslag 3:1 särskilda jämställdhetsåtgärder ap.8. Användningen av medlen ska redovisas i samband med att ordinarie statsbidrag redovisas, senast den 30 juni 2010 respektive 2011.

7. Vid fördelningen av statsbidrag enligt förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området ska Socialstyrelsen beakta:

  • att organisationerna bedriver förebyggande och socialt stödjande arbete (till sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet i samhället för ekonomiskt och socialt utsatta grupper),
  • att riksorganisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker det lokala arbetet samt att den lokala nivåns arbete och erfarenheter tillvaratas i den nationella opinionsbildningen,
  • att samverkan stärks, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna och andra intressenter.

Socialstyrelsen ska redovisa hur bidragsgivningen har bidragit till att uppnå ovanstående mål. Socialstyrelsen ska redovisa fördelningen av medel uppdelat på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor. Socialstyrelsen ska i sin redovisning bedöma ändamålsenligheten i förordningen i förhållande till syfte och mål med uppdraget. Redovisningen ska ske senast den 30 juni 2009.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
Socialstyrelsen ska utvärdera de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453;SoL). regleringsbrev 2008, uppdrag nr 5den 15 maj 2009
Utvidgad statistikinsamling för insatser till barn och unga. regleringsbrev 2008, uppdrag nr 1 den 30 juni 2009 samt årligen i årsredovisningen
Stöd till unga efter avslutad placering. regleringsbrev 2008, uppdrag nr 2 den 30 juni 2009
Utrednings- och bedömningsinstrument för familjehem. regleringsbrev 2008, uppdrag nr 3 den 31 december 2010
Utvärdera metoder och arbetssätt för våldsutsatta kvinnor samt sprida kunskap. regleringsbrev 2008, uppdrag nr 6 den 31 december 2010
Utreda och analysera förutsättningarna för ett system för utredningar om kvinnor som avlidit genom brott i nära relationer.regleringsbrev 2008, uppdrag nr 7 den 28 februari 2009
Sammanställning av pågående eller genomförda projekt ledda av handikapporganisationer för att förebygga våld mot funktionshindrade. regleringsbrev 2008, uppdrag nr 9 den 31 december 2009
Utbildningsmaterial som belyser våld som riktas mot funktionshindrade kvinnor samt spridning av utbildningsmaterialet. regleringsbrev 2008, uppdrag nr 10 delredovisning den 1 maj 2010, slutredovsining den 1 september 2011
Sammanställa och sprida kunskap inom missbruks- och beroendevården om våldsutsatthet bland missbrukande kvinnor. regleringsbrev 2008, uppdrag nr 11 delredovisning 1 oktober 2009, slutredovisning 1 oktober 2011
Utveckla arbetet för att uppnå målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna. prop.2005/06:30 årligen, senast den 1 oktober
Leda och samordna ett fortsatt arbete mot hemlöshet samt motverka vräkning och hemlöshet bland barn. regeringsbeslut nr 5, den 1 februari 2007 den 1 juli 2010
Utbetala utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten m.m.. regeringsbeslut nr 3 den 15 februari 2007, nr 13 den 24 maj 2007, nr III:3 den 14 september 2008, nr III:1 den 15 januari 2009den 1 juni 2009 samt den 1 juni 2010
Ta fram bedömningskriterier för tillsynen av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor m.m.. regeringsbeslut nr 53, den 3 maj 2007 den 1 december 2009 samt den 1 juni 2010
Kvalitetssäkra bedömningsinstrument för socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor. regeringsbeslut nr 21, den 20 juni 2007 den 1 december 2009
Förbättra kunskapsstödet när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor. regeringsbeslut nr 24, den 7 juni 2007 den 1 december 2009
Stödja utvecklingen av vården av personer med tungt missbruk. regeringsbeslut nr 8, den 12 januari 2006 den 31 december 2009
Utvärdera metoder och arbetssätt i socialtjänstens arbete med våldsutövande män. regeringsbeslut nr 4, den 5 juli 2007 den 1 juli 2009 samt den 1 juli 2010
Förbereda och överföra tillsyns- och tillståndsverksamheten avseende socialtjänsten från länsstyrelserna till Socialstyrelsen. regeringsbeslut nr 2 III:2, den 23 oktober 2008 den 1 mars 2009
Förebyggande insatser mot alkohol- och narkotikamissbruk. regeringsbeslut nr III:6, den 19 mars 2008 den 31 maj 2009
Socialstyrelsen och länsstyrelserna ska öka antalet tillsynsinsatser och utveckla tillsynen inom missbruks- och beroendevården 2008-2010. regeringsbeslut III:8 den 24 april 2008 gemensam slutredovisning tillsammans med länsstyrelserna senast 1 mars 2011. Redovisning av hur medlen använts senast 1 juni 2011.
Utvärdera arbetssätt och metoder som används av ideella kvinnojourer i deras arbete med våldsutsatta kvinnor och deras barn. regeringsbeslut nr 4 den 26 juni 2008 delredovisning den 31 mars 2010. Slutredovisning den 31 december 2010
Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården. regeringsbeslut III:4, den 6 november 2008nationell databas den 16 juni 2009 samt rapport den 30 oktober 2009
Leda och samordna ett fortsatt arbete mot hemlöshet samt motverka vräkning och hemlöshet bland barn.regeringsbeslut nr 5, den 1 februari 200730 januari 2009 samt den 1 juli 2010
Socialstyrelsen ska i samråd med länsstyrelserna och Statens institutionsstyrelse upprätta och revidera en förteckning över hem för vård och boende.prop. 2006/07:129en första redovisning den 29 april 2009. Efterföljande redovisningdatum fastställs senare i dialog med Socialstyrelsen
Rikspolisstyrelsen ska i samverkan med bl.a. Socialstyrelsen ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott och utvärdera verksamheter där myndigheterna samverkar i gemensamma lokalerregeringsbeslut nr I:4 den 23 oktober 20081 oktober 2009 samt 15 december 2010
Ta fram och sprida en metodhandbok eller annat vägledande material för verksamhet för barn och unga som lever i familjer där det finns missbruks- eller beroendeproblemregeringsbeslut nr III:4, den 6 december 2007den 15 december 2009.
Socialstyrelsen ska genomföra ett samlat uppdrag utifrån handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.regeringsbeslut nr III:28 den 18 december 2008 och regeringsbeslut nr III:3 den 29 januari 2009.Redovisning av uppdraget ska ske den 31 januari 2010, 1 mars 2011, 1 mars 2012.

Folkhälsa

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett underlag beträffande anslaget 2:8 (tidigare 14:1) Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar under utgiftsområde 9 för budgetåret 2010 samt för den övergripande inriktningen av arbetet under perioden 2010-2012. I uppdraget ingår att, med utgångspunkt i överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting  om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet (S 2008/8700/FH), genomföra de utredningsuppdrag, som i överenskommelsen anges under rubriken vidare utredningsbehov och är angivna i strecksatserna nedan. Uppdraget ska i sin helhet redovisas senast den 1 juni 2009 till Socialdepartementet.

- Utvärdering avseende satsningen på kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling

- Fördelningsnyckeln avseende storstadsregionerna i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

- Uppföljning av relationen mellan huvudmännens verksamhet och beviljade verksamheter

- Kommunikation

2. Socialstyrelsen ska i enlighet med den övergripande kommunikationsstrategi som tagits fram i samverkan med Nationella rådet för hivprevention genomföra nationella informationsinsatser riktade till ungdomar och unga vuxna i syfte att öka kunskapen om  sexuellt överförda infektioner. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2010.

3. Socialstyrelsen ska utbetala 3 000 000 kr till Landstinget i Östergötland för att stödja utvecklingsarbetet inom det svenska nätverket för Hälsofrämjande sjukhus. Socialstyrelsen ska senast den 1 mars 2010 redovisa till Socialdepartementet hur medlen använts.

4. Socialstyrelsen ska återrapportera resultatet av länsstyrelsernas uppdrag (nr 42) om att fortsätta identifiera vilka verksamheter som är särskilt viktiga för samhället vid en influensapandemi i de delar som ligger inom ramen för Socialstyrelsens mandat. En kortare återrapportering av länsstyrelsernas lägesrapport ska lämnas till Socialdepartementet den 31 mars 2010, Länsstyrelsernas slutrapport ska återrapporteras senast den 31 mars 2011.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

UppdragBeslutsinformation Avrapportering
Till FHI rapportera utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom egna verksamhetsområdet m.m.regleringsbrev 2007, uppdrag nr 1redovisning till FHI den 31 december 2009
Fördela medel till frivilligorganisationers alkohol-och narkotikaförebyggande arbeteregeringsbeslut nr 6, den 19 mars 2008den 31 maj 2009
Uppföljning av strategin för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomarregleringsbrev 2007, uppdrag nr 3löpande i årsredovisningen samt större översyn hösten 2010
Kunskapsunderlag och vägledning för insatser till ungdomar och unga vuxna inom området sexuellt överförbara sjukdomarregleringsbrev 2007, uppdrag nr 5den 30 juni 2009
Vidareutveckla handlingsplanen för beredskap för pandemisk influensa regleringsbrev 2008, uppdrag nr 2den 31 mars 2010, lägesrapport den 15 oktober 2009
Öka kunskapen om självmord i befolkningen regeringsbeslut nr 10, den 12 juni 2008den 1 juni 2009
Utbetala medel till uppbyggnaden av stödstruktur för frivilligcentralerregeringsbeslut nr 6, den 15 maj 2008den 1 april 2009
Utbetala medel för att stödja Volontärbyråns verksamhetregeringsbeslut nr 7, den 15 maj 2008den 1 april 2009
Utbetala medel till organisationen Sam Arbete för Människor i Sorgregeringsbeslut nr 4, den 15 maj 2009den 1 april 2009
Utbetala medel till Hälsofrämjande sjukhusregleringsbrev 2008, uppdrag nr 3i årsredovisningen för 2008

Samhällets krisberedskap

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
Socialstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.regleringsbrev 2008, uppdrag nr 1
 
Socialstyrelsen ska samråda med MSB om en översyn av anslaget 7:4 regeringsbeslut nr 3 den 23 oktober 2008
 
Socialstyrelsen ska vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs. (Samhällets krisberedskap)regleringsbrev 2008, övriga årliga rapportersenast den 28 februari årligen
Uppdrag att i den årliga redovisningen av Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys genomföra en bedömning av myndighetens krisberedskapsförmåga.regeringsbeslut nr 13 den 4 december 2008den 16 november 2009

Övriga uppdrag

Nya uppdrag 

1. Socialstyrelsen ska utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en händelsebaserad analysdatabas inom Socialstyrelsens verksamhetsområde. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Socialdepartementet. Uppdraget skall återrapporteras i oktober 2009.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering
Utbetala medel för utvecklandet av en virtuell ungdomsmottagningregeringsbeslut nr 2 den 5 juli 2007redovisas till integrations- och jämställdhetsdepartementet samt socialdepartementet senast den 30 september 2009
Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen fick 2003 i uppdrag att utveckla och förvalta ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS). Systemet ska kunna utgöra en riksomfattande struktur för lokal uppföljning. Försäkringskassan ska i egenskap av systemägare förvalta och utveckla SUS. Socialstyrelsen ska bistå Försäkringskassan i detta arbete.regleringsbrev 2008, uppdrag nr 8
 
Socialstyrelsen ska ange konstaterade och tänkbara orsaker till skillnader i hälsa mellan de med utländsk bakgrund och inrikes födda.regleringsbrev 2008, uppdrag nr 5i samband med årsredovisningen för år 2008
Socialstyrelsen ska i samarbete med Nutek m fl. ta fram en handbok om hur sociala företag kan användas vid rehabilitering och sysselsättning.regeringsbeslut II:4 den 27 november 2008Nutek redovisar lägesrapport den 10 augusti 1009 samt slutrapport den 28 februari 2010

Regelbunden rapportering

  • Lägesrapporter

Socialstyrelsen ska årligen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen
– inom hälso- och sjukvården senast den 31 mars. (Hälso- och sjukvård)
– vad gäller stöd och service till flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder, med särskild inriktning på väsentliga förändringar senast den 31 mars. (Handikappområdet)
– inom äldreomsorg och äldrevård, med inriktning på väsentliga förändringar senast den 31 mars. (Äldreområdet)
– inom individ- och familjeomsorgen, med inriktning på väsentliga förändringar senast den 31 mars. (Individ- och familjeomsorg)
– beträffande skyddet mot spridning av allvarlig smitta senast den 31 mars 2009 och därefter årligen senast den 31 mars. (Folkhälsa)

De år som Socialstyrelsen publicerar fördjupade rapporter utgår lägesrapporterna. 

  • Större rapporter

Socialstyrelsen ska
– vart fjärde år lämna en fördjupad hälso- och sjukvårdsrapport, med början 2009. (Hälso- och sjukvård)
– redovisa utvecklingen av folkhälsa och sociala förhållanden. Särskilt ska de grupper uppmärksammas som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt eller i ekonomisk och social bemärkelse. Avrapportering ska ske i särskild ordning med en folkhälsorapport senast den 31 mars 2009 och en social rapport senast den 31 mars 2010. En lägesrapport om folkhälsa ska lämnas senast den 31 mars 2010. (Folkhälsa)
– redovisa utvecklingen avseende hälsorisker i miljön och miljörelaterad ohälsa. Avrapportering ska ske i särskild ordning med en miljöhälsorapport senast den 31 mars 2009. (Miljöpolitik)
– utifrån data i befintliga register redovisa statistik över olycksfall bland barn, övergrepp mot barn och skador bland barn till följd av avsiktligt självdestruktiv handling i en särskild rapport vart fjärde år från 2007. Nästa rapport lämnas senast den 28 februari 2011. En översiktlig statistik inkluderas årligen i Socialstyrelsens databaser på webbplatsen. (Folkhälsa)

  • Övrig återkommande rapportering

 

Socialstyrelsen ska i samarbete med länsstyrelserna vartannat år redovisa en sammanställning av de viktigaste iakttagelserna som gjorts inom ramen för länsstyrelsernas sociala tillsyn. För 2006 och 2007 ska en rapport lämnas senast den 30 juni 2008 och för åren 2008 och 2009 senast den 30 juni 2010. (Handikappområdet, Äldreområdet och Individ- och familjeomsorg)

Socialstyrelsen ska senast den 1 mars redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer ur Protokoll § 184 2008-06-17 (M2008/2746/H). (Miljöpolitik)
Socialstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli samt den 29 oktober. Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen21 600 000
ap.1Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)21 600 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Bidrag för läkemedelsförmånerna

I enlighet med den mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting träffade överenskommelsen avseende läkemedelsförmånernas kostnader 2008 ska staten utge bidrag till landstingen. Statens bidrag till landstingen för läkemedelskostnaderna avseende november 2008 utbetalas i januari 2009 och bidraget avseende kostnaderna för december 2008 utbetalas i februari 2009. Bidragen fördelas enligt den mellan staten och Sveriges Kommuner och Landstings gällande överenskommelsen om fördelning mellan landstingen av statens ersättning för läkemedelsförmånernas kostnader som godkändes av regeringen den 24 januari 2008. Bidragen utbetalas med en tolftedel per månad enligt bilaga 2.

Staten ska fortsatt utge bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader. I avvaktan på en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting ska Socialstyrelsen utbetala bidrag i enlighet med bilaga 2. Bidragen utbetalas med en tolftedel per månad från och med mars 2009.

1:6

Bidrag till hälso- och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen431 771
ap.2Tillgänglighet (ram)30 000
ap.2.4Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning (ram)30 000
ap.4Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård (ram)9 000
ap.4.1Kunskapsspridning (ram)5 000
ap.4.2Utbildningsinsatser (ram)2 000
ap.4.3Upplysningstjänst för vården (ram)2 000
ap.5IT-samordning (ram)0
ap.5.3Kvalitativ utvärdering av informationshantering (ram)0
ap.7Nationellt uppföljningsarbete (ram)41 500
ap.7.1Nationella kvalitetsregister (ram)30 000
ap.7.3Utvecklad uppföljning och öppna jämförelser (ram)11 500
ap.12Ersättning till smittbärare (ram)8 752
ap.12.1Ersättning till smittbärare (ram)8 752
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)474
ap.20Särskilda medel för utvecklingsarbete (ram)5 500
ap.24Läkemedelsförteckning (ram)3 000
ap.30Nationellt råd för specialiseringstjänstgöring (ram)4 000
ap.31Högspecialiserad vård (ram)10 000
ap.32Bidrag för medicinteknik (ram)8 645
ap.34Specialistkompetenskurser (ram)8 000
ap.36Producentobunden läkemedelsinformation (ram)5 000
ap.37Prioriteringar (ram)2 000
ap.39Whiplashuppdrag (ram)0
ap.44Informationsstruktur och terminologi (ram)3 000
ap.44.2Arketyper (ram)3 000
ap.45Teknisk infrastruktur (ram)29 000
ap.45.1Säker informationsförsörjning (ram)15 000
ap.45.2Adressregister för hälso- och sjukvården (ram)5 000
ap.45.4Samordnad vårdplanering (ram)7 000
ap.45.5Svensk informationsdatabas för läkemedel (ram)2 000
ap.46Nationellt riktlinjearbete (ram)17 500
ap.46.1Prioriteringscentrum (ram)3 500
ap.46.2Nationella riktlinjer för flera sjukdomsgrupper (ram)8 000
ap.46.3Nationell cancerstrategi (ram)6 000
ap.47Systematiska kunskapsöversikter (ram)3 500
ap.47.1Utländska kunskapsöversikter (ram)2 000
ap.47.2Learning Management System (ram)1 500
ap.49Medicinska indikationer (ram)5 000
ap.50Strategi för god vård (ram)117 000
ap.51Tillsyn detaljhandel med nikotinläkemedel (ram)1 700
ap.53Analys av apoteksmarknaden (ram)700
ap.54Omreglering av apoteksmarknaden (ram)92 500
ap.55Uppföljning av IT-strategin för vård och omsorg (ram)16 000
ap.55.1Nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg (ram)6 000
ap.55.2Regional kommunsamverkan (ram)10 000
ap.56Utvecklingsstöd för bättre kvalitet och effektivitet (ram)10 000
Disponeras av Försäkringskassan777
ap.27Statlig ålderspensionsavgift (ram)777
Disponeras av regeringen16 457
ap.35Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn (ram)16 457
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet4 000
ap.21European Observatory on Health Care Systems (ram)2 500
ap.48Swecare (ram)1 500

Villkor för anslag 1:6

ap.2.4 Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

Följande anslagsposter omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2009: 

2.4

7.17.32144.245.145.245.445.5
46.146.246.347.147.24955.155.256

ap.4.1 Kunskapsspridning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Statens beredning för medicinsk utvärdering.

ap.4.2 Utbildningsinsatser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Statens beredning för medicinsk utvärdering.

ap.4.3 Upplysningstjänst för vården

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Statens beredning för medicinsk utvärdering.

ap.5.3 Kvalitativ utvärdering av informationshantering

Anslagssparandet får under 2009 användas i enlighet med beslutet i Dagmaröverenskommelsen 2007 för att utveckla en metodik samt ta fram relevanta och mätbara indikatorer för att kvalitativt och över tid kunna följa upp och mäta effekterna av satsningar på IT-baserad informationshantering inom hälso- och sjukvård.

ap.7.1 Nationella kvalitetsregister

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.7.3 Utvecklad uppföljning och öppna jämförelser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Av medlen ska 4 000 000 kronor utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting utan särskild rekvisition. Av medlen ska 3 500 000 kronor utbetalas till Regeringskansliet/Socialdepartmentet efter rekvisition. Resterande medel disponeras av Socialstyrelsen.

ap.12.1 Ersättning till smittbärare

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för finansiering av vissa kostnader för läkemedel m.m. enligt smittskyddsförordningen (1989:301) som uppkommit före ikraftträdandet av smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255).

Myndigheter kan erhålla medel under anslagsposten för att finansiera viss verksamhet. Medel utbetalas av Socialstyrelsen efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

  • Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.
  • Försäkringskassan för utbetalning av ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare.

Socialstyrelsen ska kvartalsvis redovisa utfallet för anslagsposten till regeringen.

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern.

ap.20 Särskilda medel för utvecklingsarbete

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Av medlen ska 4 575 000 kronor användas för verksamhet inom Centrum för patientklassificering och fördelas mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, varav för år 2009 utbetalas 1 920 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting efter rekvisition. Utöver detta ska 925 000 kronor användas för utveckling av statistikpresentation på Internet.

ap.21 European Observatory on Health Care Systems

Medlen disponeras av Regeringskansliet och ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet.

ap.24 Läkemedelsförteckning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Av medlen ska 1 500 000 kronor utbetalas till Apoteket AB utan rekvisition för upprättande och drift av läkemedelsförteckning. Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift

Medlen disponeras av Försäkringskassan och ska i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. betalas för statlig ålderspensionsavgift avseende ersättning till smittbärare.

ap.30 Nationellt råd för specialiseringstjänstgöring

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för ett nationellt råd för specialiseringstjänstgöring.

ap.31 Högspecialiserad vård

Medlen disponeras av Socialstyrelsen i enlighet med prop. 2005/06:73 avsnitt 5.6 och 8.

ap.32 Bidrag för medicinteknik

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.

ap.34 Specialistkompetenskurser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). Medlen ska användas för specialistkompetenskurser (SK-kurser).

ap.35 Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn

Medlen disponeras av regeringen.

Av medlen ska 7 000 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Rett Center i Jämtlands läns landsting. Rett Center ska senast den 1 april 2010 inkomma med en redovisning över hur medlen använts.

ap.36 Producentobunden läkemedelsinformation

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.

ap.37 Prioriteringar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

ap.39 Whiplashuppdrag

Medlen disponeras av Socialstyrelsen i enlighet med beslut av regeringen.

ap.44.2 Arketyper

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.45.1 Säker informationsförsörjning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.45.2 Adressregister för hälso- och sjukvården

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.45.4 Samordnad vårdplanering

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting för bättre informationsutbyte mellan kommuner, landsting och privata vårdgivare.

ap.45.5 Svensk informationsdatabas för läkemedel

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.46.1 Prioriteringscentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Prioriteringscentrum för metodstöd till prioriteringar.

ap.46.2 Nationella riktlinjer för flera sjukdomsgrupper

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

ap.46.3 Nationell cancerstrategi

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.47.1 Utländska kunskapsöversikter

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) för spridning och användning av utländska kunskapsöversikter.

ap.47.2 Learning Management System

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

ap.48 Swecare

Medlen disponeras av Regeringskansliet och utbetalas efter rekvisition till Swecare.

ap.49 Medicinska indikationer

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.50 Strategi för god vård

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Av medlen ska 13 900 000 kronor användas för genomförandet av projektet Nationell informationsstruktur i enlighet med de ändamål som beskrivs i regeringsbeslut nummer 3 den 16 maj 2007.

Av medlen ska 31 900 000 kronor användas för genomförandet av projektet Nationellt fackspråk för vård och omsorg (baserat på Snomed CT) i enlighet med de ändamål som beskrivs i regeringsbeslut nummer 3 den 16 maj 2007.

Av medlen ska 10 000 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting för utveckling av den nationella väntetidsdatabasen i enlighet med villkor i Dagmaröverenskommelsen för 2009.

Av medlen ska 6 000 000 kronor användas för arbetet med nationella kvalitetsindikatorer i enlighet med Dagmaröverenskommelsen för 2009.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.51 Tillsyn detaljhandel med nikotinläkemedel

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.

ap.53 Analys av apoteksmarknaden

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska utbetalas efter rekvisition till Konsumentverket, med anledning av verkets uppdrag att följa och analysera utvecklingen på apoteksområdet före och efter omregleringen.

ap.54 Omreglering av apoteksmarknaden

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.55.1 Nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Regeringskansliet/Socialdepartementet.

ap.55.2 Regional kommunsamverkan

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.56 Utvecklingsstöd för bättre kvalitet och effektivitet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

1:8

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen893 471
ap.1Bidrag till psykiatri - Bidrag till psykiatri (ram)893 471

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Bidrag till psykiatri - Bidrag till psykiatri

Av medlen ska Socialstyrelsen utan rekvisition utbetala 3 000 000 kronor till Riksförbundet Attention, för vidare fördelning av medlen till patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa i enlighet med regeringens beslut nummer 2 den 15 mars 2007. 

Av medlen ska Socialstyrelsen använda 25 000 000 kronor för ett nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa i enlighet med regeringens beslut nummer 3 den 15 mars 2007. 

Av medlen ska Socialstyrelsen använda 13 900 000 kronor för att förstärka tillsynen över den psykiatriska hälso- och sjukvården i enlighet med regeringens beslut nummer 1 den 3 maj 2007. 

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 5 700 000 kronor till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) för att utveckla och förstärka specialistkompetenskurserna i psykiatri i enlighet med regeringens beslut nummer 6 b den 14 juni 2007. 

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 150 000 000 kronor till samtliga kommuner för att förstärka sociala insatser i samband med en ny vårdform i enlighet med regeringens beslut nummer I:3 den 15 maj 2008. 

Av medlen ska Socialstyrelsen använda 1 270 000 kronor för att utarbeta nationella riktlinjer för psykosociala insatser i hälso- och sjukvården och socialtjänsten för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd i enlighet med regeringens beslut nummer I:5 den 19 mars 2008. 

Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition utbetala 14 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för att upprätta en portal för kvalitetsregister i enlighet med regeringens beslut nummer I:5 den 24 april 2008. 

Av medlen ska Socialstyrelsen efter ansökan från landsting utbetala 6 000 000 kronor för att stödja utvecklingen av ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling i enlighet med regeringens beslut nummer I:5 den 18 juni 2008. 

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 11 100 000 kronor till norra sjukvårdsregionen samt 10 400 000 kronor till sydöstra sjukvårdsregionen för en satsning på förlängd tjänstgöring inom psykiatrin för AT-läkare i enlighet med regeringens beslut nummer I:6 den 18 juni 2008.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

1:9

Prestationsbunden vårdgaranti (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen1 000
ap.1Prestb vårdg - del till Socialstyrelsens disposition (ram)1 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Prestb vårdg - del till Socialstyrelsens disposition

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

2:8

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen145 607
ap.4Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar - del till SoS (ram)145 607

Villkor för anslag 2:8

ap.4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar - del till SoS

I enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar ska 20 907 000 kronor av de totala medlen betalas ut till frivilligorganisationer som bedriver hivpreventivt arbete. Syftet med bidraget är att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Av de totala medlen ska 95 000 000 kronor betalas ut i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Svenska Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2009.

Av de totala medlen ska 29 400 000 kronor användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m.

Av de totala medlen ska 300 000 kronor betalas ut till Stockholms läns landsting som bidrag till kostnader för personal vid det Europeiska centrumet för byggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och personalens familjemedlemmar avseende hälso- och sjukvård inom vårdområdena husläkare med basal hemsjukvård och primärvårdsrehabilitering, barn- och mödrahälsovård, logopedi samt fotsjukvård inom Stockholms läns landsting. 

3:1

Personligt ombud (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen89 460
ap.1Personligt ombud (ram)89 460
ap.2Personligt ombud (ram)0

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Personligt ombud

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fördelar medlen till samtliga länsstyrelser utifrån en anpassad fördelningsmodell där hela anslaget går till verksamhet med personliga ombud.

ap.2 Personligt ombud

Anslagssparandet disponeras av Socialstyrelsen. Anslagssparandet ska oavkortat gå till att utöka antalet personliga ombud förutom högst 1 000 000 kronor som Socialstyrelsen får använda för kostnader som myndigheten har för att stödja, följa och utveckla verksamheten.

3:2

Vissa statsbidrag inom handikappområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen177 850
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)103 500
ap.2Tolktjänst (ram)74 350

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

Av medlen ska 7 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 3 den 16 augusti 2007 Uppdrag till Hjälpmedelsinstitutet att samordna genomförandet av en försöksverksamhet för fritt val av hjälpmedel. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition.

Av medlen ska 2 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr III:5 den 11 december 2008. Uppdrag till Hjälpmedelsinstitutet att administrera och samordna genomförandet av en försöksverksamhet med service- och signalhundar och uppdrag till Socialstyrelsen att utvärdera försöksverksamheten. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/1993:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition. Av medlen ska 33 procent av bidraget fördelas på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidraget till Örebro läns landsting ska dock utgå med ett bidrag per invånare som är 80 procent högre än för riket i övrigt. Av medlen ska 67 procent av bidraget fördelas enligt bilaga 3.

3:3

Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen31 017
ap.1Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (ram)24 488
ap.3Bidrag till nationellt kunskapscenter (ram)6 529
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Bidraget utbetalas enligt förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Socialstyrelsen fördelar bidraget i början av varje kvartal med en fjärdedel av det beräknade statsbidraget för det löpande kalenderåret till landstingen eller kommunalförbund som förskriver sådan utrustning.

Av medlen ska 2 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr III:2 den 4 december 2008 Uppdrag till Hjälpmedelsinstitutet att genomföra en informationssatsning inom området elektronisk kommunikation. Medlen ska utbetalas utan särskild rekvisition.

ap.3 Bidrag till nationellt kunskapscenter

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och avser dövblindverksamhet vid Mo Gård som bedrivs i enlighet med avtal mellan staten och Resurscenter Mo Gård AB. Bidraget utbetalas utan särskild rekvisition i förskott med en fjärdedel per kvartal.

4:2

Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen130 205
ap.1Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (ram)80 450
ap.2Hjälpmedelsinstitutet (ram)49 755

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

Bidrag för 2009 utbetalas kvartalsvis med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal. Bidraget utbetalas i förskott utan särskild rekvisition till nedan angivna verksamheter. Om redovisningen av bidraget visar att det inte förbrukats under budgetåret regleras överskottet vid följande års utbetalning. En organisation som har fått statsbidrag är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna det underlag som behövs för myndighetens granskning. Om oriktiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats ska detta betalas tillbaka till Socialstyrelsen. Ansökan av medlen görs till Socialstyrelsen.

1. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 8 030 000 kronor för Iris Hantverk Aktiebolags sysselsättningsfrämjande verksamhet för synskadade hantverkare. För verksamheten gäller i tillämpliga delar brev av den 22 maj 1953 angående depåverksamheten till stöd för blinda hantverkare.

2. SRF med högst 23 903 000 kronor för anskaffning och placering av ledarhundar för synskadade och därmed sammanhängande åtgärder. Av dessa medel ska minst 12 500 000 kronor användas för inköp av ledarhundar. Härvid får skillnad inte göras mellan SRF:s medlemmar och andra synskadade.

3. SRF med högst 10 071 000 kronor för sysselsättningsfrämjande verksamhet för synskadade, delaktighetsfrämjande verksamhet för personer med synskada och ytterligare funktionshinder, utgivning av tidningar på tal och i punktskrift, lästjänst via fax samt produktion av material i punktskrift, i enlighet med den inriktning som anges i prop. 1986/87:100 bil. 7, prop. 1988/89:100 bil. 7 samt prop. 1996/97:1 utg.omr. 9.

4. Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) och föreningen Fruktträdet med högst 6 160 000 kronor för produktion av informationskällor för dövblinda personer. Medlen får inte användas för medlemstidningar eller funktionärsinformation. Därutöver utbetalas högst 697 000 kronor till FSDB för kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning. Kunskap om livsvillkoren för äldre personer med dövblindhet ska särskilt uppmärksammas i samråd med Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor.

5. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) med högst 2 802 000 kronor för verksamhet för att stärka teckenspråkets ställning enligt riktlinjer i prop. 1984/85:100 bil. 7.

6. Stiftelsen Rikstolktjänst med högst 8 890 000kronor för att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7. Medlen avser kostnader för rikstolktjänst som ges under budgetåret 2007.

7. Naturhistoriska riksmuseet, Palynologiska laboratoriet med högst
670 000 kronor för prognostisering och rapportering av pollen- och sporallergener samt för därmed sammanhängande uppgifter.

8. Föreningen rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering med högst
2 390 000 kronor för lägerverksamhet och uppsökande verksamhet främst för personer med ryggmärgsskada.

9. Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) med högst
1 121 000 kronor för verksamheten med kunskapsspridning om förflyttningslösningar för personer med funktionshinder vid Hjälpmedelscenter Väst i Göteborg.

10. Ågrenska stiftelsen med högst 2 795 000 kronor för riksverksamhet för familjer med barn som har sällsynta diagnoser.

11. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar med högst
12 921 000 kronor enligt bestämmelser i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar.

ap.2 Hjälpmedelsinstitutet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition månadsvis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet.

Av medlen ska högst 450 000 kronor användas för administration för upphandling av ledarhundar.

4:3

Bidrag till handikapporganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen183 660
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)183 660

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Anslaget fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalningen ska ske kvartalsvis i förskott.

5:1

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen31 347
ap.1Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet (ram)9 940
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)7 916
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)3 491
ap.9Nationellt kompetenscentrum (ram)10 000
Disponeras av Boverket500 000
ap.10Investeringsstöd (ram)500 000
Disponeras av regeringen1 599 790
ap.4Stöd till anhörigvården (ram)104 850
ap.5Stöd till longitudinella områdesdatabaser (ram)13 940
ap.8Till regeringens disposition (ram)1 481 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet2 000
ap.7Till Regeringskansliets disposition (ram)2 000

Villkor för anslag 5:1

ap.1 Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet

Bidraget utges enligt de riktlinjer som anges i prop. 1999/2000:149 (bet. 2000/01:SoU5, rskr. 2000/01:53).

Medlen ska användas och fördelas i enlighet med regeringens beslut nr 11 den 22 november 2001 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2001 avseende Socialstyrelsens verksamhet och medelsdisposition m.m. avseende anslag 17:1 Stimulansbidrag och andra åtgärder inom äldrepolitiken.

Ersättning till Socialstyrelsen för kostnader i samband med uppdraget får utgå under 2009 med högst 550 000 kronor.

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Bidraget utbetalas enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 500 000 kronor avser pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av § 3 i förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt § 13.

ap.4 Stöd till anhörigvården

Medlen disponeras av regeringen för vidareutveckling av stödet till dem som hjälper och vårdar närstående i enlighet med regeringsbeslut nr 4 den 27 januari 2005 samt regeringsbeslut nr 25 den 20 december 2005. Den huvudsakliga målgruppen för stödet är anhöriga eller närstående till personer som är 65 år och äldre. Medlen utbetalas till Socialstyrelsen efter särskild rekvisition.

ap.5 Stöd till longitudinella områdesdatabaser

Medlen disponeras av regeringen för fortsatt stöd till longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet i enlighet med särskilt regeringsbeslut.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen ska användas för stöd till verksamhet som bedrivs av en ideell organisation med syfte att stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående. Den huvudsakliga målgruppen för stödet är anhöriga eller närstående till personer som är 65 år och äldre. Organisationen ska ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län för att få del av medlen, om inte särskilda skäl finns. Med särskilda skäl avses i detta fall att organisationens medlemmar är en geografiskt avgränsad grupp som inte har förutsättningar att bli rikstäckande, eller att det är en innovativ verksamhet för anhöriga eller närstående som en ideell organisation vill starta. Medel kan inte beviljas för samma ändamål som organisationen får annat statsbidrag för. Bidrag beviljas med hänsyn till verksamheternas innehåll och omfattning. Utbetalning ska ske kvartalsvis i efterskott. Ansökan om medel görs till Socialstyrelsen.

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet för det fortsatta arbetet med Kompetensstegens (S2004:10) administration efter kommitténs upphörande.

ap.8 Till regeringens disposition

Medlen disponeras av regeringen för satsningar på vården och omsorgen om äldre.

1. Av medlen ska 1 356 900 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 6 den 18 januari 2007 Uppdrag till Socialstyrelsen att fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

2. Av medlen ska 5 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 9 den 21 juni 2006 Uppdrag till Socialstyrelsen om årliga nationella brukarundersökningar inom vården och omsorgen om äldre.

3. Av medlen ska 7 700 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 9 den 18 januari 2007 Uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla ett nationellt system för öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre.

4. Av medlen ska 22 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr III:2 från den 5 februari 2009 om uppdrag till Hjälpmedelsinstitutet att samordna satsningen Teknik för äldre. Medlen utbetalas efter rekvisition.

5. Av medlen ska 35 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr III: 1 den 5 februari 2009 i forskning om äldre. Medlen utbetalas efter rekvisition.

6. Av medlen ska 2 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 7 den 8 februari 2007 för uppdrag till Statistiska centralbyrån (SCB) att utöka antalet äldre personer i undersökningen av levnadsförhållanden (ULF) (Prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård o omsorg om äldre). Medlen utbetalas efter rekvisition.

7. Av medlen ska 30 000 000 kronor användasför att stödja införandet av förslagen om en nationell värdegrund och värdegrundsmärkning. 

ap.9 Nationellt kompetenscentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsens och ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr 4 c den 4 september 2006 Uppdrag att utveckla ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre.

ap.10 Investeringsstöd

Medlen disponeras av Boverket och ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr 4 den 16 maj 2007 Uppdrag om investeringsstöd för nybyggnad av och ombyggnad till särskilt boende för äldre.

6:2

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen143 180
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)27 180
ap.4Motverka våld mot kvinnor (ram)109 000
ap.8Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (ram)7 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån6 235
ap.9Statistiska undersökningar (ram)6 235
Disponeras av regeringen72 086
ap.1Utvecklingsmedel (ram)69 550
ap.5Till regeringens disposition (ram)2 536
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 980
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980

Villkor för anslag 6:2

ap.1 Utvecklingsmedel

Medlen disponeras av regeringen för en fortsatt satsning på kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

1. 30 000 000 kronor får användas för en tillsynsreform inom det sociala området. Av dessa medel avsätts 20 000 000 kronor för att förbereda och genomföra att tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjukvården samordnas i Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut nr III:2 den 29 januari 2009. Medlen utbetalas efter rekvisition.

2. 10 000 000 kronor får användas av länsstyrelserna för en fortsatt förstärkning av tillsynen över den sociala barn- och ungdomsvården i enlighet med uppdrag nr 75 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2009.

3. 19 550 000 kronor får användas för att främja kunskapsutveckling och vetenskapliga metoder inom socialtjänsten genom avtal med Sveriges kommuner och landsting.

4. 10 000 000 kronor får användas för att påskynda utvecklingen av öppna jämförelser inom socialtjänsten. Finansieringen av regeringsuppdraget från den 6 november 2008 (beslut nr III:4) om öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården ändras med detta beslut så att 1 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsuppdraget. Medlen utbetalas efter rekvisition.

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för bidrag till organisationer på det sociala området.

1. Av medlen ska 27 180 000 kronor utbetalas till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

Medlen ska fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området och användas tillsammans med medlen under anslag 14:6 Folkhälsopolitiska åtgärder, anslagspost 1. Beslut om fördelning ska ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna ska således ses som en helhet. Medel ska fördelas till kvinnojourernas riksorganisationer samt för kvinnojourernas verksamhet.

Medel ska även utgå till invandrarorganisationer, kvinno- och mansorganisationer m.fl. som arbetar för att motverka våld mot kvinnor. Stöd till lokala kvinnojourer ska prioriteras liksom stöd till lokala mansmottagningar med verksamhet inriktad på att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Stödet bör huvudsakligen fördelas av riksorganisationerna i enlighet med riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar. Riksorganisationerna ska redovisa skälen för bifall och avslag till lokala organisationer till Socialstyrelsen. De som inte tillhör någon riksorganisation kan söka medel direkt från Socialstyrelsen.

Stöd kan också ges till organisationer som ansvarar för opinionsbildning, egna insatser och metodutveckling när det gäller utsatta barn och deras familjer. Fördelningen ska ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.4 Motverka våld mot kvinnor

Medlen disponeras av Socialstyrelsen som utvecklingsmedel i kommunerna i enlighet med särskilt regeringsbeslut. Syftet är att förstärka kvinnojoursverksamheten och att utveckla kvaliteten i stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

ap.5 Till regeringens disposition

Medlen disponeras av regeringen.

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.8 Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för verksamheten vid Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS). Socialstyrelsen ska med hjälp av IMS främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete genom systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av socialtjänstens insatser samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen disponeras av Statistiska centralbyrån för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

9:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen598 257
ap.1Förvaltningsmedel (ram)598 257

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Ansvaret för marknadsbevakning av medicintekniska produkter har genom ändring av förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter överförts från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket från den 1 september 2001. För denna verksamhet ska Socialstyrelsen under år 2009 utbetala 13 429 302 kronor till Läkemedelsverket, utan särskild rekvisition.

Den 1 september 2002 övergick ansvaret för administrationen av SK-kurser till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). För 2009 ska totalt 17 617 582 kronor utbetalas till IPULS kvartalsvis i förskott efter rekvisition.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har fått utökade ansvarsområden till följd av lagen (2006:496) om blodsäkerhet. För detta ändamål anslås 3 653 100 kronor till Socialstyrelsen, av vilka Läkemedelsverket ska rekvirera 1 826 550 kronor.

Den 1 januari 2007 övergick ansvaret för administrationen av medel till nationella kvalitetsregister från Socialstyrelsen till Sveriges Kommuner och Landsting. För 2009 ska totalt 13 394 700 kronor (12 177 000 kronor till nationella kvalitetsregister och 1 217 700 kronor till administration) utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

Socialstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde utveckla och samordna Sveriges katastrofmedicinska insatser i utlandet vid situationer då flera människor med hemvist i Sverige drabbas till följd av en stor olycka eller katastrof. Socialstyrelsen ska samverka med andra berörda parter. Av anslagsposten beräknas cirka 6 000 000 kronor för detta ändamål.

Socialstyrelsen ska betala totalt 300 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Av medlen får Socialstyrelsen använda högst 24 000 000 kronor för arbete med nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer för tandvården och högst 8 000 000 kronor för inrättande och drift av ett tandhälsoregister. Högst 3 000 000 kronor ska användas för bidrag till kvalitetsregister enligt Socialstyrelsens bedömning.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har fått utökade ansvarsområden till följd av lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. För detta ändamål anslås 3 500 000 kronor till Socialstyrelsen, av vilka Läkemedelsverket ska rekvirera 1 000 000 kronor.

Till följd av ny lagstiftning på EU-nivå inom områdena för kosmetika, medicinteknik och avancerade terapier ska Socialstyrelsen utbetala 7 miljoner kronor per år från och med 2009 till Läkemedelsverket. Medlen är avsedda att täcka kostnader för tillsyn, personalresurser samt kostnader för deltagande i EMEA:s vetenskapliga kommitté för avancerade terapier.

Socialstyrelsen får högst utbetala 200 000 kronor utan rekvisition till European Centre for Social Welfare Policy and Research i Wien.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Budgetår 2008

16:3

Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.4Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd (ram)0
ap.5Bidrag till nationellt kunskapscenter (ram)0
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten0
ap.1Stbidr.särsk.utbstöd - del till Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)0

Villkor för anslag 16:3

ap.1 Stbidr.särsk.utbstöd - del till Specialpedagogiska skolmyndigheten

Medlen disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

ap.4 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) administrerar det statliga bidraget till särskilt utbildningsstöd.

ap.5 Bidrag till nationellt kunskapscenter

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och avser dövblindverksamhet vid Mo Gård som bedrivs i enlighet med avtal mellan staten och Resurscenter Mo Gård AB. Bidraget utbetalas efter rekvisition i förskott med en fjärdedel per kvartal.

Budgetår 2006

13:9

Bidrag till psykiatri och social psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.2Verksamhetsutveckling (ram)0

Villkor för anslag 13:9

ap.2 Verksamhetsutveckling

Socialstyrelsen får av anslagssparandet disponera 16 500 000 kronor för stöd dels till ett nationellt kunskapsprojekt avseende psykosociala insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, dels ett projekt med en utbildningssatsning för Case Managers. Av beloppet får högst 3 500 000 kronor användas för administration, uppföljning och utvärdering. Anslagssparandet i denna del får disponeras över budgetåren dock längst till den 31 december 2011.

Socialstyrelsen får disponera resterande del av anslagssparandet för att fortsätta arbetet med nationella projekt med kvalitets- och kunskapsinriktning samt för uppföljning.

Budgetår 2005

16:9

Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.4Statens institut för särskilt utbildningsstöd (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.1648 000Inget0
1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård
ap.2.40Inget0
ap.4.10Inget0
ap.4.20Inget0
ap.4.30Inget0
ap.5.30Allt0
ap.7.10Inget0
ap.7.30Inget0
ap.12.10Inget0
ap.130Inget0
ap.200Inget0
ap.210Inget0
ap.240Inget0
ap.270Inget0
ap.300Inget0
ap.310Inget0
ap.320Inget0
ap.340Inget0
ap.350Inget0
ap.360Inget0
ap.370Inget0
ap.390Allt0
ap.44.20Inget0
ap.45.10Inget0
ap.45.20Inget0
ap.45.40Inget0
ap.45.50Inget0
ap.46.10Inget0
ap.46.20Inget0
ap.46.30Inget0
ap.47.10Inget0
ap.47.20Inget0
ap.480Inget0
ap.490Inget0
ap.5005 7890
ap.510Inget0
ap.530Inget0
ap.540Inget0
ap.55.10Inget0
ap.55.20Inget0
ap.560Inget0
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.126 804Allt0
1:9 Prestationsbunden vårdgaranti
ap.10Inget0
2:8 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.44 368Inget0
3:1 Personligt ombud
ap.10Inget0
ap.2020 0000
3:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
3:3 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
ap.19313 %0
ap.203 %0
ap.30Allt0
4:2 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder
ap.10Inget0
ap.20Inget0
4:3 Bidrag till handikapporganisationer
ap.10Inget0
5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100200 0000
6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Allt0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
9:1 Socialstyrelsen
ap.117 9483 %0
13:9 (2006) Bidrag till psykiatri och social psykiatri
ap.2 (2006)0Allt0
16:3 (2008) Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd
ap.1 (2008)0Allt0
ap.4 (2008)0Allt0
ap.5 (2008)0Inget0
16:9 (2005) Statens institut för särskilt utbildningsstöd
ap.4 (2005)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård
13:3 ap.471:6 ap.47.1100 %
13:3 ap.221:6 ap.50100 %
3:3 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
16:6 ap.23:3 ap.1100 %
9:1 Socialstyrelsen
13:6 ap.29:1 ap.1100 %
13:6 ap.49:1 ap.1100 %
13:6 ap.59:1 ap.1100 %
16:3 (2008) Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd
16:3 ap.4 (2008)16:3 ap.1 (2008)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård
ap.2.6ram
ap.2.7ram
ap.3ram
ap.5.2ram
ap.7.2ram
ap.9ram
ap.11ram
ap.22ram
ap.44.1ram
ap.52ram
9:1 Socialstyrelsen
ap.2ram
ap.4ram
ap.5ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.110 00010 0000
ap.910 00010 0000
ap.10200 000200 00002011
ap.510 00010 000
ap.81 157 0001 157 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)40 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)350 000
- varav SPECIAL350 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

Låneram i riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten, inklusive beredskapsinvesteringar enligt rskr. 2006/07:31 från Försvarsutskottet. Förnödenheter som kommer att avvecklas t.o.m. år 2009 ska undantas från lånefinansiering av beredskapsfinansieringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2550 399
2009-02-2550 399
2009-03-2550 399
2009-04-2550 399
2009-05-2550 399
2009-06-2550 399
2009-07-2550 399
2009-08-2550 399
2009-09-2550 399
2009-10-2550 399
2009-11-2550 399
2009-12-2550 397
Summa604 786
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.3Bidrag till nationellt kunskapscenter
9:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
EpC data och statistik, produktion49901 5001 5000499
Offentligrättslig verksamhet
Försäljning2202 0007 0005 0002 0004 220
Belopp angivna i tkr

Villkor

Försäljning

För publikationer ingår endast tryck- och formgivningskostnader, ej personalkostnader. I försäljning ingår även konferenser.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552426-90011 90012 800-900-1 374
Blodverksamhet2552-1 750401 4761 800-324-2 034
Vävnads- och cellverksamhet25520-2 3002 5002 5000-2 300
Summa-1 324-3 16015 87617 100-1 224-5 708
Belopp angivna i tkr

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras136 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Av de beräknade inkomsterna avser 135 000 000 kronor bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för Socialstyrelsens arbete inom beredskapen mot svåra påfrestningar på samhälle i fred och det civila försvaret.

1 500 000 kronor avser bidrag från Konsumentverket för drift av skaderegistreringssystemet IDB.  

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Erika Borgny
Likalydande till

Försäkringskassan
Statens institutionsstyrelse
Smittskyddsinstitutet
Statens folkhälsoinstitut
Statistiska centralbyrån
Kopia till

Samtliga departement
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet - Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Läkemedelsverket
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Handikappombudsmannen
Hjälpmedelsinstitutet
Barnombudsmannen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Apoteket AB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Samtliga länsstyrelser
Sveriges Kommuner och Landsting
Statistiska centralbyrån
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Boverket
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Skolverket

Senast uppdaterad: