Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
1

2009-03-12
IJ2009/556/JÄM
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:1 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 13, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet125 640
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)125 640
Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap30 000
ap.4Särsk jämställdåtg - del till FAS (ram)30 000
Disponeras av Ungdomsstyrelsen24 004
ap.9Jämställdhetsprojekt (ram)6 901
ap.10Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn (ram)1 253
ap.11Särsk jämställdhetsåtg - del till US (ram)15 850
Disponeras av Socialstyrelsen44 000
ap.8Särsk jämställdåtg - del till SOS (ram)44 000
Disponeras av Rikspolisstyrelsen33 400
ap.7Särsk jämställdåtg - del till RPS (ram)33 400
Disponeras av Statens kulturråd1 800
ap.6Särsk jämställdåtg - del till KUR (ram)1 800
Disponeras av Åklagarmyndigheten7 400
ap.14Särsk jämställdåtg - del till Åklagarmyndigheten (ram)7 400
Disponeras av Domstolsverket2 000
ap.13Särsk jämställdåtg - del till Domstolsverket (ram)2 000
Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling0
ap.15Särsk jämställdåtg - del till VERVA (ram)0
Disponeras av Uppsala universitet9 000
ap.19Särsk jämställdåtg - del till Uppsala universitet (ram)9 000
Disponeras av Brottsoffermyndigheten36 700
ap.16Särsk jämställdåtg - del till Brottsoffermyndigheten (ram)36 700
Disponeras av Kriminalvården14 000
ap.17Särsk jämställdåtg - del till Kriminalvården (ram)14 000
Disponeras av Statens folkhälsoinstitut2 000
ap.21Särsk jämställdåtg - del till Folkhälsoinstitutet (ram)2 000
Disponeras av Svenska institutet7 000
ap.24Särsk jämställdåtg - del till Svenska institutet (ram)7 000
Disponeras av Boverket15 000
ap.22Särsk jämställdåtg - del till Boverket (ram)15 000
Disponeras av Göteborgs universitet5 000
ap.20Särsk jämställdåtg - del till Göteborgs universitet (ram)5 000
Disponeras av Statens skolverk33 000
ap.23Särsk jämställdåtg - del till Skolverket (ram)33 000
Disponeras av Rättsmedicinalverket0
ap.25Särsk jämställdåtg - del till Rättsmedicinalverket (ram)0
Disponeras av Kompetensrådet för utveckling i staten 7 650
ap.26Särsk jämställdåtg - del till Kompetensrådet för utveckling i staten (ram)7 650
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet2 500
ap.27Tillväxt och jämställdhet (ram)2 500

Villkor för anslag 3:1

ap.4 Särsk jämställdåtg - del till FAS

Från anslagsposten ska användas

- 30 000 000 kronor till forskning om kvinnors hälsa, enligt uppdrag i regleringsbrev för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. 

ap.6 Särsk jämställdåtg - del till KUR

Från anslagsposten ska användas

- 1 800 000 kronor till projekt inom främst scenkonstområdet som långsiktigt verkar stimulerande och stödjande i arbetet med att uppnå ökad jämställdhet inom scenkonstområdet. Statens kulturråd fördelar medlen efter samråd med Konstnärsnämnden och Diskrimineringsombudsmannen.

Av medlen får 550 000 kr användas till de berörda myndigheternas administrativa kostnader i samband med fördelning av medel samt vid genomförandet av regeringsuppdrag beslutat den 16 augusti 2007 att redovisa en fördjupad analys av jämställdheten inom scenkonstområdet (IJ2007/2359/JÄM).

Statens kulturråd ska lämna en redovisning av medlens användning i årsredovisningen för 2009. Redovisningen ska bl.a. innehålla en beskrivning av de projekt som genomförts med stöd av medlen och en bedömning av vilka resultat som därigenom uppnåtts. Redovisningen ska även omfatta de berörda myndigheternas administrativa kostnader för uppdragen.

ap.7 Särsk jämställdåtg - del till RPS

Från anslagsposten ska användas

- 12 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till Rikspolisstyrelsen om uppdrag om insatser rörande mäns våld mot kvinnor,

- 1 500 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 19 mars 2008 om uppdrag att utveckla och bygga upp en fysisk miljö särskilt anpassad för att utreda våld mot kvinnor (Ju2008/2434/PO),

- 400 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 18 juni 2008 om uppdrag att utvärdera projekt för utveckling av en fysisk miljö särskilt anpassad för att utreda mäns våld mot kvinnor (Ju2008/4891/PO),

- 18 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 18 september 2008 om uppdrag till Rikspolisstyrelsen att förstärka insatserna mot människohandel och prostitution (Ju2008/7403/PO),

- 1 500 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 23 oktober 2008 om uppdrag till Rikspolisstyrelsen ta fram gemensamma riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott (Ju2008/8573/KRIM och Ju2008/2176/KRIM).

ap.8 Särsk jämställdåtg - del till SOS

Från anslagsposten ska användas

- 9 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen om att utvärdera metoder och arbetssätt inom socialtjänstanknytna verksamheter för våldsutsatta kvinnor respektive barn som bevittnat våld,

- 3 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen om att ta fram ett utbildningsmaterial som belyser problemet med våld som riktas mot funktionshindrade kvinnor,

- 3 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen om att sammanställa och sprida befintlig kunskap hos verksamma inom missbruks- och beroendevården om våldsutsatthet bland kvinnor med missbruk,

- 2 500 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen att fördela medel till frivilligorganisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homo-, bi-, och transpersoner som utsatts för våld i nära relation,

- 4 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 26 juni 2008 om uppdrag att utvärdera ideella kvinnojourers arbete med våldsutsatta kvinnor (IJ2008/1436/JÄM),

- 1 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen att utveckla riskbedömningar i utredningar om vårdnad, boende och umgänge,

- 10 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen att ge ökat stöd till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor, bl.a. kvinno- och brottsofferjourer,

- 11 500 000 kronor i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 18 december 2008 om uppdrag med anledning av handlingsplan mot prostitution och människohandel (S2008/10728/ST).

ap.9 Jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten finansieras bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Av medlen på anslagsposten får Ungdomsstyrelsen använda högst 10 procent för administrativa kostnader.

ap.10 Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn

Från anslagsposten finansieras bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Av medlen på anslagsposten får Ungdomsstyrelsen använda högst 10 procent för administrativa kostnader.

ap.11 Särsk jämställdhetsåtg - del till US

Från anslagsposten ska användas

- 5 000 000 kr i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Ungdomsstyrelsen att genomföra utbildningar om insatser som kan förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor,

- 2 500 000 kr enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 29 april 2008 om uppdrag att stödja jämställdhetsarbetet bland de nationella minoriteterna (IJ2008/1074/DISK),

- 8 350 000 kr enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om uppdrag om insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om sexuell exploatering av barn och ungdomar (IJ2008/1824/UF).

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Medel utbetalas enligt regeringens beslut.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 

- 500 000 kronor till Sametinget för uppdrag att genomföra en särskild satsning för att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhället i enlighet med regeringsbeslut den 21 februari 2008 (IJ2008/490/DISK). Medlen ska rekvireras senast den 1 april 2009 och de medel som inte förbrukats under 2009 ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2010,

- 50 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för att stödja jämställdhetsintegrering i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 27 mars 2008 (IJ2008/813/JÄM). De medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2010,

- 250 000 kronor till Högskoleverket för uppdrag att föreslå åtgärder för att uppnå en jämnare könsfördelning på lärarutbildningen i enlighet med regeringsbeslut den 12 juni 2008 (U2008/4263/UH). Medlen ska rekvireras senast den 1 april 2009 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2010,

- 2 500 000 kronor till Folkbildningsrådet för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen i enlighet med regeringsbeslut den 12 juni 2008 (U2008/4264/SV). Medlen ska rekvireras senast den 1 april 2009 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2010,

- 1 000 000 till UNICEF i Sverige för att sprida riktlinjer om bemötandet av flickor och pojkar som utsatts för människohandel i enlighet med regeringsbeslut den 2 oktober 2008 (IJ2008/1914/JÄM). Medlen ska rekvireras senast den 1 april 2009 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2010,

- 4 000 000 kronor till Länsstyrelsen i Stockholms län för att fördela medel och samordna arbetet mot prostitution och människohandel i enlighet med regeringsbeslut den 2 oktober 2008 (IJ2008/1968/JÄM). De medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2010,

- 1 500 000 kronor till Statens institutionsstyrelse för att förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål i enlighet med regeringsbeslut den 16 oktober 2008 (S2008/8418/ST). Medlen ska rekvireras senast den 1 april 2009 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2010,

- 3 000 000 kronor till Aktionsgruppen mot människohandel inom Östersjöstaternas råd (CBSS) inom ramen för handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med regeringsbeslut den 23 oktober 2008 (UD2008/33399/EC). Medlen ska rekvireras senast den 1 april 2009 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2010,

- 3 000 000 kronor till Statistiska centralbyrån för att genomföra en tidsanvändningsundersökning i enlighet med regeringsbeslut den 30 oktober 2008 (IJ2008/2170/JÄM). Medlen ska rekvireras senast den 1 april 2009 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2010,

- 750 000 kronor till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för nätverksbyggande och spridning av kunskaper om stöd till barn som varit utsatta för människohandel i enlighet med regeringsbeslut den 30 oktober 2008 (S2008/9025/ST). Medlen ska rekvireras senast den 1 april 2009 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2010,

- 1 010 000 kronor till Brottsförebyggande rådet för uppdrag i regleringsbrev till rådet om att genomföra en uppföljning och utvärdering av regeringens handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor m.m. Medlen ska rekvireras senast den 31 mars 2009 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2010,

- 7 000 000 kronor till länsstyrelserna för deras uppdrag att stärka lokal samverkan för kvinnofrid i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 28 augusti 2008 (IJ2008/1711/JÄM) och i bilaga 2 i regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Länsstyrelserna. Fördelningen mellan de olika länsstyrelserna framgår av regleringsbrevets bilaga 10,

- 36 000 000 kronor till länsstyrelserna för deras uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 7 februari 2008 (IJ2007/2460/JÄM) och i bilaga 2 i regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Länsstyrelserna. Fördelningen mellan de olika länsstyrelserna framgår av regleringsbrevets bilaga 11,

- 5 000 000 kronor till länsstyrelserna för deras uppdrag att stärka regional samverkan i syfte att bekämpa människohandel för sexuella ändamål och prostitution i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 12 februari 2009 (IJ2009/314/JÄM).

Kammarkollegiet ska utbetala 4 000 000 kronor till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Medlen ska finansiera de administrativa kostnaderna för kommittén Delegation för jämställdhet i högskolan (Dir. 2009:7) som beslutades den 29 januari 2009 (U2009/498/UH). Kammarkollegiet ska även göra utbetalningar i enlighet med delegationens beslut, totalt 26 000 000 kronor.

ap.13 Särsk jämställdåtg - del till Domstolsverket

Från anslagsposten ska användas

- 2 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till Domstolsverket att genom insatser ytterligare stärka kompetensen när det gäller frågor om mäns våld mot kvinnor.

ap.14 Särsk jämställdåtg - del till Åklagarmyndigheten

Från anslagsposten ska användas

- 2 000 000 kronor för uppdrag i regleringsbrev till Åklagarmyndigheten om att ytterligare intensifiera sitt arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor,

- 5 400 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 18 september 2008 om uppdrag att förstärka insatserna mot människohandel och prostitution (Ju2008/7403/PO).

ap.16 Särsk jämställdåtg - del till Brottsoffermyndigheten

Från anslagsposten ska användas

- 2 500 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om uppdrag att genomföra ett utbildningsprogram i frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Ju2008/7290/KRIM),

- 3 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till Brottsoffermyndigheten att genomföra utbildningsprogram i frågor som rör mäns våld mot kvinnor,

- 30 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 16 oktober 2008 om uppdrag att fördela medel till forskning m.m. (Ju2008/8341/KRIM),

- 1 200 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till Brottsoffermyndigheten att genomföra en undersökning om handläggningen av brottskadeersättning. 

ap.17 Särsk jämställdåtg - del till Kriminalvården

Från anslagposten ska användas

- 10 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om uppdrag att genomföra en särskild satsning på åtgärder ägnade att öka insatserna för sexualdömda samt män som dömts för våld i nära relationer (Ju2008/7299/KRIM),

- 4 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om uppdrag om försöksverksamhet under fängelsevistelsen riktad till kvinnor som varit utsatta för människohandel eller befunnit sig i prostitution (Ju2008/7300/KRIM).

ap.19 Särsk jämställdåtg - del till Uppsala universitet

Från anslagsposten ska användas

- 3 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till universitet och högskolor om att utarbeta ett nationellt program för hälso- och sjukvården avseende omhändertagande av offer för sexualbrott och att detta även ska omfatta hedelsrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer,

- 2 500 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till universitet och högskolor om att vidareutveckla metoder för att inkludera frågor till patienter om personlig erfarenhet av våld,

- 3 500 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till universitet och högskolor om att utöka uppgiften att sprida kunskap och information om mäns våld mot kvinnor att även omfatta hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

ap.20 Särsk jämställdåtg - del till Göteborgs universitet

Från anslagsposten ska användas

- 5 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 3 juli 2008 om uppdrag att stödja till myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering (IJ2008/1467/JÄM).

ap.21 Särsk jämställdåtg - del till Folkhälsoinstitutet

Från anslagsposten ska användas

- 2 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om uppdrag att undersöka hur våldsutsatta kvinnor som tillhör nationella minoriteter bemöts och stöds av offentliga myndigheter (IJ2008/1822/DISK).

ap.22 Särsk jämställdåtg - del till Boverket

Från anslaget ska användas

- 15 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 16 oktober 2008 om uppdrag att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv (M2008/3813/H). Av dessa medel ska Boverket fördela och utbetala minst 9 000 000 kronor till länsstyrelserna.

ap.23 Särsk jämställdåtg - del till Skolverket

Från anslagsposten ska användas

- 33 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 12 juni 2008 om uppdrag att genomföra jämställdhetsinsatser i skolan (U2006/9049/S) samt enligt komplettering i regleringsbrev till Skolverket.

ap.24 Särsk jämställdåtg - del till Svenska institutet

Från anslaget ska användas

- 7 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 23 oktober 2008 om uppdrag att inom ramen för handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål vidareutveckla och ta fram besöksprogram för utländska nyckelaktörer (UD2008/33660/FIM).

ap.25 Särsk jämställdåtg - del till Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket får under 2009 disponera det anslagssparande på 300 000 kronor som uppstod 2008 enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 23 oktober 2008 om uppdrag till Rikspolisstyrelsen, i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen, att ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott och låta utvärdera verksamheter där myndigheterna samverkar i gemensamma lokaler (Ju2008/8573/KRIM och Ju2008/2176/KRIM).

ap.26 Särsk jämställdåtg - del till Kompetensrådet för utveckling i staten

Från anslagsposten ska användas

- 7 650 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev om uppdrag att leda och samordna ett program för kvinnors karriärutveckling i staten.

ap.27 Tillväxt och jämställdhet

Från anslagsposten finansieras en utredning om tillväxt och jämställdhet i EU:s medlemsländer (IJ2008:C).

Villkor för samtliga myndigheter angående utgiftsprognoser

Samtliga myndigheter ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den:

19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober. 

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare år göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.40Allt0
ap.60Allt0
ap.70Allt0
ap.80Allt0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Allt0
ap.120203 2210
ap.130Allt0
ap.140Allt0
ap.150Allt0
ap.160Allt0
ap.170Allt0
ap.190Inget0
ap.200Allt0
ap.210Allt0
ap.220Allt0
ap.230Allt0
ap.240Allt0
ap.250Allt0
ap.260Allt0
ap.270Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
24:1 ap.153:1 ap.26100 %
24:1 ap.13:1 ap.12100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.1ram
ap.2ram
ap.3ram
ap.5ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.439 50039 500
2011
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Ulrika Dackeby
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet
Rättsmedicinalverket