Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
1

2009-01-29
A2008/3641/A
(delvis)
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
100 74 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 13, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:73, prop. 2007/08:99, utg.omr. 13, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikArbetsmarknadspolitisk verksamhetEuropeiska socialfonden

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsmarknadspolitisk verksamhet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Europeiska socialfonden

3

Organisationsstyrning

1. Svenska ESF-rådet ska säkerställa ett effektivt och korrekt genomförande av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning och det nationella programmet för Europeiska integrationsfonden, liksom avslutande av mål 3 och Equal, i enlighet med programdokumenten och de målsättningar som där anges samt med EG-regler och nationella regler.

Återrapportering: En samlad redovisning och bedömning av måluppfyllelsen, med utgångspunkt från av myndigheten framtagna operativa mål och indikatorer samt från förekommande uppföljnings- och utvärderingsresultat m.m. Vidare ska Svenska ESF-rådet beskriva modellen för uppföljning och utvärdering av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

4

Uppdrag

1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige den 22 januari, den 10 mars, den 9 maj, den 1 augusti och den 30 oktober 2008 redovisa utgiftsprognoser avseende budgetåren 2008-2011. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes.

2. Svenska ESF-rådet ska den 22 januari, den 10 mars, den 9 maj, den 1 augusti och den 30 oktober 2008 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå vilka antaganden som ligger till grund för prognoserna samt vilken grad av osäkerhet som råder. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Prognoser ska även inrapporteras i Hermes. 

- Beslutade belopp och utbetalade belopp till stödmottagarna med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas under budgetåret 2008 under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, fördelat på anslagsposterna 10 och 11 samt på respektive program. Redovisning ska den 25 februari, den 30 maj och den 16 oktober 2008 även lämnas till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2008-2011 under anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013, fördelat på anslagsposterna 1 och 2. Redovisning ska den 25 februari, den 30 maj och den 16 oktober 2008 även lämnas till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

- Verifierade belopp för nationell offentlig medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013, anslagspost 1, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering och övrig offentlig medfinansiering. Redovisning ska den 25 februari och den 16 oktober 2008 även lämnas till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

- Prognoser för beräknade inkomster på undertitel 01 på inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006 respektive på inkomsttiteln 6413 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2007-2013 per år under budgetåren 2008-2011. Redovisningen avseende inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006 ska ske på grundval av rapporter från Arbetsförmedlingen. Redovisning ska den 25 februari, den 30 maj och den 16 oktober 2008 även lämnas till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

- Utbetalat belopp under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 som totalt har varit föremål för återkrav samt utbetalade belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 10 och 11 samt på respektive program.

- Utbetalat belopp under anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 som har varit föremål för återkrav samt utbetalade belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 1 och 2. 

- Prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas per år under 2008-2011 under anslaget 10:9 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet).

3. Svenska ESF-rådet ska månadsvis senast den 20:e i efterföljande månad i elektronisk form redovisa utbetalade belopp till stödmottagarna under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 fördelat på anslagsposterna 10 och 11 samt på respektive program.

4. Svenska ESF-rådet ska vara en samverkanspart i regionala tillväxtprogram och dessa program ska vara en viktig utgångspunkt i arbetet med det nationella strukturfondsprogrammet som därigenom kan medfinansiera programmen. Svenska ESF-rådet ska även bidra med analys-, metod- och kompetensstöd i arbetet med regionala tillväxtprogram inom sitt ansvars- och kompetensområde. Svenska ESF-rådet ska vidare bistå Verket för näringslivsutveckling med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2007 enligt närmare anvisningar från verket. Svenska ESF-rådet ska vid förfrågan från länens programansvariga organ redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

5. Svenska ESF-rådet ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Svenska ESF-rådet ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras till vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Svenska ESF-rådet bistå Verket för näringslivsutveckling i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

6. Svenska ESF-rådet och Verket för näringslivsutveckling ska senast den 30 maj 2008 i en gemensam rapport redovisa i vilken utsträckning samverkan har skett mellan myndigheterna vad avser arbetet med strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt resultatet av denna samverkan.

7. Svenska ESF-rådet ska senast i samband med årsredovisningen för 2008 slutligt redogöra för förändringarna av organisationen inför programperioden 2007-2013 och lämna en bedömning av hur arbetet med dessa förändringar har bedrivits. Vidare ska myndigheten redovisa de ekonomiska konsekvenserna av förändringarna.    

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige121 209
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)121 209

Villkor för anslag 22:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1. Anslaget får användas för förvaltningskostnader för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning avseende programperioden 2007-2013, mål 3 och Equal avseende programperioden 2000-2006 samt Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare.   

2. Anslaget får användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

22:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län14 142
ap.3Mål 2, Södra och Öarna (ram)14 142
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län441
ap.4Mål 2, Västra (ram)441
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län4 837
ap.5Mål 2, Norra (ram)4 837
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län46 251
ap.6Mål 1, Region Södra skogslänen (ram)46 251
ap.7Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län50 463
ap.8Mål 1, Region Norra Norrland (ram)50 463
ap.9Statlig medfinansiering av mål 1, Region Norra Norrland (ram)0
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige345 127
ap.10Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet (ram)345 127
ap.11Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.1Europeiska socialfonden 2000-2006 Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 22:6

ap.3 Mål 2, Södra och Öarna

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Södra och Öarna.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 06 Mål 2: Region Södra och Öarna.

ap.4 Mål 2, Västra

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Västra.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 05 Mål 2: Region Västra.

ap.5 Mål 2, Norra

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Norra.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 04 Mål 2: Region Norra.

ap.6 Mål 1, Region Södra skogslänen

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Södra skogslänen.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 03 Mål 1: Region Södra skogslänen.

ap.7 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen

Från anslagsposten ska utbetalningar göras av den statliga medfinanseringen av åtgärd 2.1 Kompetensutveckling för sysselsatta och åtgärd 2.4 Lokalt projektstöd i mål 1.

ap.8 Mål 1, Region Norra Norrland

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Norra Norrland.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 02 Mål 1: Region Norra Norrland.

ap.9 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Norra Norrland

Från anslagsposten ska utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av åtgärd 3.1 Kompetensutveckling för anställda och åtgärd 3.4 Lokal utveckling i mål 1.

ap.10 Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 3 och Equal.

2. Svenska ESF-rådet ska månadsvis lämna bidrag till Arbetsförmedlingen för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos Arbetsförmedlingen. Ej förbrukade medel ska återbetalas i sådan tid att de är Svenska ESF-rådet till handa senast brytdagen för bokslut för räkenskapsåret 2008. Utbetalningar till eller återbetalningar från Arbetsförmedlingen som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2008 ska redovisas mot 2008 års anslag.

ap.11 Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3.

2. Svenska ESF-rådet ska månadsvis lämna bidrag till Arbetsförmedlingen för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos Arbetsförmedlingen. Ej förbrukade medel ska återbetalas i sådan tid att de är Svenska ESF-rådet till handa senast brytdagen för bokslut avseende räkenskapsåret 2008. Utbetalningar till eller återbetalningar från Arbetsförmedlingen som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2008 ska redovisas mot 2008 års anslag.

22:7

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige970 000
ap.3Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)750 000
ap.4Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)220 000
Disponeras av regeringen0
ap.1Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 (ram)0
ap.2Statlig medfinansiering av socialfonden 2007-2013 (ram)0

Villkor för anslag 22:7

ap.3 Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6413 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2007-2013.

ap.4 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

Från anslagsposten ska utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av programområde 1 Kompetensförsörjning i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.13 6363 %0
22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006
ap.10Allt0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
ap.50Allt0
ap.60Allt0
ap.70Allt0
ap.80Allt0
ap.90Allt0
ap.100Allt0
ap.110Allt0
22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.322 500Allt0
ap.46 600Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.31 560 000585 000663 0002015
ap.4440 000165 000187 0002015
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativa.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)13 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2510 101
2008-02-2510 101
2008-03-2510 101
2008-04-2510 101
2008-05-2510 101
2008-06-2510 101
2008-07-2510 101
2008-08-2510 101
2008-09-2510 101
2008-10-2510 101
2008-11-2510 101
2008-12-2510 098
Summa121 209
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
22:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Inger Wijkström
Kopia till

Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Näringsdepartementet/RT
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/IU
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Verket för näringslivsutveckling
Arbetsförmedlingen