Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2009-02-12
Fi2009/1411
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:2 Oförutsedda utgifter
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Oförutsedda utgifter för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 26, bet. 2008/09:FiU4, rskr. 2008/09:151).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:2

Oförutsedda utgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet9 000
ap.2Oförutsedda utgifter (ram)9 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Oförutsedda utgifter

Utbetalning från anslaget ska ske enligt beslut som regeringen fattar i särskild ordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:2 Oförutsedda utgifter
ap.2300Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Oförutsedda utgifter
92:2 ap.11:2 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Oförutsedda utgifter
ap.1ram
På regeringens vägnar
Anders Borg
Daniel Nilsson
Kopia till

Riksdagens finansutskott
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet /EIT
Finansdepartementet /SMS