Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Protokoll
2
vid regeringssammanträde
2009-01-15
IJ2009/59/JÄM

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
Riksdagen har beslutat om anslaget 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 14 Arbetsliv för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 14, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:72, prop. 2007/08:99, utg.omr. 14, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/07:262, prop. 2008/09:2, utg.omr. 14, bet. 2008/09:FiU11, rskr. 2008/09:57).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

24:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet96 330
ap.2Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn (ram)0
ap.3Särsk jämställdåtg - del till KAMK (ram)0
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)96 330
Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap30 000
ap.4Särsk jämställdåtg - del till FAS (ram)30 000
Disponeras av Ungdomsstyrelsen21 660
ap.9Jämställdhetsprojekt (ram)7 660
ap.10Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn (ram)1 400
ap.11Särsk jämställdhetsåtg - del till US (ram)12 600
Disponeras av Socialstyrelsen37 400
ap.8Särsk jämställdåtg - del till SOS (ram)37 400
Disponeras av Rikspolisstyrelsen21 300
ap.7Särsk jämställdåtg - del till RPS (ram)21 300
Disponeras av Statens kulturråd1 800
ap.6Särsk jämställdåtg - del till KUR (ram)1 800
Disponeras av Åklagarmyndigheten3 500
ap.14Särsk jämställdåtg - del till Åklagarmyndigheten (ram)3 500
Disponeras av Domstolsverket2 000
ap.13Särsk jämställdåtg - del till Domstolsverket (ram)2 000
Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling2 700
ap.15Särsk jämställdåtg - del till VERVA (ram)2 700
Disponeras av Uppsala universitet9 000
ap.19Särsk jämställdåtg - del till Uppsala universitet (ram)9 000
Disponeras av Brottsoffermyndigheten1 500
ap.16Särsk jämställdåtg - del till Brottsoffermyndigheten (ram)1 500
Disponeras av Kriminalvården12 000
ap.17Särsk jämställdåtg - del till Kriminalvården (ram)12 000
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling0
ap.18Särsk jämställdåtg - del till MSU (ram)0
Disponeras av Statens folkhälsoinstitut500
ap.21Särsk jämställdåtg - del till Folkhälsoinstitutet (ram)500
Disponeras av Svenska institutet750
ap.24Särsk jämställdåtg - del till Svenska institutet (ram)750
Disponeras av Boverket10 000
ap.22Särsk jämställdåtg - del till Boverket (ram)10 000
Disponeras av Göteborgs universitet3 000
ap.20Särsk jämställdåtg - del till Göteborgs universitet (ram)3 000
Disponeras av Statens skolverk18 500
ap.23Särsk jämställdåtg - del till Skolverket (ram)18 500
Disponeras av Rättsmedicinalverket300
ap.25Särsk jämställdåtg - del till Rättsmedicinalverket (ram)300
Disponeras av regeringen120 420
ap.1Jämställdhetsinsatser (ram)120 420
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet0
ap.5Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt (ram)0

Villkor för anslag 24:1

ap.2 Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn

Från anslagsposten finansieras bidrag till jämställdhetsprojekt inom kultursektorn som beslutas av Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt med stöd av förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

ap.3 Särsk jämställdåtg - del till KAMK

Fördelning av medel från anslagsposten beslutas av Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.

Återbetalning av projektmedel som beviljats tidigare budgetår från anslagspost 1 ska föras till anslagsposten.

ap.4 Särsk jämställdåtg - del till FAS

Från anslagsposten finansieras medel till forskning om kvinnors hälsa, enligt uppdrag i regleringsbrev för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. 

ap.5 Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten finansieras delegationens administration, löner, sammanträden, resor och övriga kostnader för hantering och uppföljning av bidragen till jämställdhetsprojekt inom kultursektorn samt ersättning för Kammarkollegiets kostnader för sådana bidragsutbetalningar.

ap.6 Särsk jämställdåtg - del till KUR

Från anslagsposten finansieras stöd till projekt inom främst scenkonstområdet som långsiktigt verkar stimulerande och stödjande i arbetet med att uppnå ökad jämställdhet inom scenkonstområdet. Statens kulturråd fördelar medlen efter samråd med Konstnärsnämnden och Jämställdhetsombudsmannen.

Av medlen får 550 000 kr användas till de berörda myndigheternas administrativa kostnader i samband med fördelning av medel samt vid genomförandet av regeringsuppdrag beslutat den 16 augusti 2007 att redovisa en fördjupad analys av jämställdheten inom scenkonstområdet (IJ2007/2359/JÄM).

Statens kulturråd ska lämna en redovisning av medlens användning i årsredovisningen för 2008. Redovisningen ska bl.a. innehålla en beskrivning av de projekt som genomförts med stöd av medlen och en bedömning av vilka resultat som därigenom uppnåtts. Redovisningen ska även omfatta de berörda myndigheternas administrativa kostnader för uppdragen.

ap.7 Särsk jämställdåtg - del till RPS

Från anslagsposten finansieras uppdrag i enlighet med regeringsbeslut den 19 juli 2007 om uppdrag om insatser rörande mäns våld mot kvinnor (IJ2007/2249/JÄM)samt regeringsbeslut den 19 mars 2008 om uppdrag att utveckla och bygga upp en fysisk miljö särskilt anpassad för att utreda våld mot kvinnor (Ju2008/2434/PO).

- 400 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 18 juni 2008 om uppdrag att utvärdera projekt för utveckling av en fysisk miljö särskilt anpassad för att utreda mäns våld mot kvinnor (Ju2008/4891/PO).

- 4 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 18 september 2008 om uppdrag till Rikspolisstyrelsen att förstärka insatserna mot människohandel och prostitution (Ju2008/7403/PO).

- 1 400 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 23 oktober 2008 om uppdrag till Rikspolisstyrelsen, i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen, att ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott och låta utvärdera verksamheter där myndigheterna samverkar i gemensamma lokaler (Ju2008/8573/KRIM och Ju2008/2176/KRIM).

ap.8 Särsk jämställdåtg - del till SOS

Från anslagsposten ska användas

- 15 000 000 kronor i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 5 juli 2007 (IJ2007/2125/UNG) för uppdrag att utveckla en virtuell ungdomsmottagning,

-  1 000 000 kronor i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 20 juni (IJ2007/2031/JÄM) för uppdrag att kvalitetssäkra bedömningsinstrument,

- 9 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen om att utvärdera metoder och arbetssätt inom socialtjänstanknytna verksamheter för våldsutsatta kvinnor respektive barn som bevittnat våld,

- 500 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen om att utreda och analysera förutsättningar för att införa ett system för utredningar avseende kvinnor som avlidit med anledning av brott i nära relationer,

- 4 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen om att ta fram ett utbildningsmaterial som belyser problemet med våld som riktas mot funktionshindrade kvinnor,

- 4 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen om att sammanställa och sprida befintlig kunskap hos verksamma inom missbruks- och beroendevården om våldsutsattenhet bland kvinnor med missbruk,

- 1 100 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen att fördela medel till frivilligorganisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homo-, bi-, och transpersoner som utsatts för våld i nära relation.

- 2 500 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 26 juni 2008 om uppdrag att utvärdera ideella kvinnojourers arbete med våldsutsatta kvinnor (IJ2008/1436/JÄM). 

- 300 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 23 oktober 2008 om uppdrag till Rikspolisstyrelsen, i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen, att ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott och låta utvärdera verksamheter där myndigheterna samverkar i gemensamma lokaler (Ju2008/8573/KRIM och Ju2008/2176/KRIM).

ap.9 Jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten finansieras bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt som beslutas av:

- Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt t.o.m. den 31 januari 2008, respektive

- Ungdomsstyrelsen fr.o.m. den 1 februari 2008.

Av medlen på anslagsposten får Ungdomsstyrelsen använda högst 10 procent för administrativa kostnader.

ap.10 Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn

Från anslagsposten finansieras bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt som beslutas av:

- Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt t.o.m. den 31 januari 2008, respektive

- Ungdomsstyrelsen fr.o.m. den 1 februari 2008.

Av medlen på anslagsposten får Ungdomsstyrelsen använda högst 10 procent för administrativa kostnader.

ap.11 Särsk jämställdhetsåtg - del till US

Från anslagsposten ska användas

- 4 700 000 kr enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 19 juli 2007 om uppdrag att genomföra utbildningar om insatser som kan förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor(IJ2007/2250/UNG),

- 400 000 kr enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 13 december 2007 om uppdrag att genomföra insatser i syfte att främja unga föräldrars återinträde i utbildning eller arbete (IJ2007/3406/UNG),

- 1 300 000 kr enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 28 februari 2008 om uppdrag att kartlägga arrangerade äktenskap (IJ2008/579/UF),

- 2 500 000 kr enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 29 april 2008 om uppdrag att stödja jämställdhetsarbetet bland de nationella minoriteterna (IJ2008/1074/DISK),

- 3 700 000 kr enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om uppdrag om insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om sexuell exploatering av barn och ungdomar (IJ2008/1824/UF).

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Medel utbetalas enligt regeringens beslut. Regeringen har fattat beslut om åtgärder den 7 februari 2008 (IJ2008/354/JÄM), den 21 februari 2008 (IJ2008/492/JÄM), den 21 februari 2008 (IJ2008/490/DISK), den 6 mars 2008 (IJ2008/240/JÄM), den 27 mars 2008 (IJ2007/813/JÄM), den 3 april 2008 (IJ2008/882/JÄM), den 3 april (IJ2008/886/DISK), den 12 juni (U2008/4263/UH), den 12 juni (U2008/4264/SV), den 28 augusti 2008 (IJ2008/1711/JÄM), den 2 oktober 2008 (IJ2008/1842/JÄM), den 2 oktober 2008 (IJ2008/1914/JÄM), den 2 oktober 2008 (IJ2008/1968/JÄM), den 2 oktober 2008 (IJ2008/1967/JÄM), den 16 oktober 2008 (S2008/8418/ST), den 23 oktober 2008 (UD2008/33399/EC), den 30 oktober 2008 (IJ2008/2170/JÄM), den 30 oktober 2008 (IJ2008/2171/JÄM), den 13 november 2008 (IJ2008/2198/JÄM), den 27 november 2008 (IJ2008/2351/JÄM) och den 11 december 2008 (IJ2008/2439/JÄM).

Kammarkollegiets kostnader för utbetalning får belasta anslaget.

ap.13 Särsk jämställdåtg - del till Domstolsverket

Från anslagsposten finansieras medel för uppdrag i Domstolsverkets regleringsbrev att genom insatser ytterligare stärka kompetensen när det gäller frågor om mäns våld mot kvinnor.

ap.14 Särsk jämställdåtg - del till Åklagarmyndigheten

Från anslagsposten finansieras medel för uppdrag i Åklagarmyndighetens regleringsbrev om att ytterligare intensifiera sitt arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

- 1 200 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 18 september 2008 om uppdrag att förstärka insatserna mot människohandel och prostitution (Ju2008/7403/PO).

- 300 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 23 oktober 2008 om uppdrag till Rikspolisstyrelsen, i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen, att ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott och låta utvärdera verksamheter där myndigheterna samverkar i gemensamma lokaler (Ju2008/8573/KRIM och Ju2008/2176/KRIM).

ap.15 Särsk jämställdåtg - del till VERVA

Från anslagsposten finansieras uppdrag i enlighet med regeringsbeslut den 5 juni 2008 om uppdrag att leda och samordna ett program för kvinnors karriärutveckling i staten (FI2008/2097).

ap.16 Särsk jämställdåtg - del till Brottsoffermyndigheten

Från anslagsposten ska användas

- 1 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om uppdrag att genomföra ett utbildningsprogram i frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Ju2008/7290/KRIM).

- 500 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 16 oktober 2008 om uppdrag att fördela medel till forskning m.m. (Ju2008/8341/KRIM).

ap.17 Särsk jämställdåtg - del till Kriminalvården

Från anslagposten ska användas

- 10 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om uppdrag att genomföra en särskild satsning på åtgärder ägnade att öka insatserna för sexualdömda samt män som dömts för våld i nära relationer (Ju2008/7299/KRIM),

- 2 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om uppdrag om försöksverksamhet under fängelsevistelsen riktad till kvinnor som varit utsatta för människohandel eller befunnit sig i prostitution (Ju2008/7300/KRIM).

ap.18 Särsk jämställdåtg - del till MSU

Från anslagsposten ska användas  

- 18 500 000 kr enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 12 juni 2008 om uppdrag att genomföra jämställdhetsinsatser i skolan (U2006/9049/S). Riksdagen beslutade den 17 april 2008 (bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161) i enlighet med förslag i propositionen Nya skolmyndigheter (prop. 2007/08:50) att Myndigheten för skolutveckling skulle avvecklas den 1 oktober 2008. 

ap.19 Särsk jämställdåtg - del till Uppsala universitet

Från anslagsposten ska användas

- 3 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till universitet och högskolor genom beslut den 18 juni 2008 om att utarbeta ett nationellt program för hälso- och sjukvården avseende omhändertagande av offer för sexualbrott och att detta även ska omfatta hedelsrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer,

- 2 500 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till universitet och högskolor genom beslut den 18 juni 2008 om att vidareutveckla metoder för att inkludera frågor till patienter om personlig erfarenhet av våld inom hälso- och sjukvården,

- 3 500 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till universitet och högskolor genom beslut den 18 juni 2008 om att utöka uppgiften att sprida kunskap och information om mäns våld mot kvinnor att även  omfatta hedelsrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (U2008/2034/UH m.fl.).

ap.20 Särsk jämställdåtg - del till Göteborgs universitet

Från anslagsposten ska användas

- 3 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 3 juli 2008 om uppdrag om stöd till myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering (IJ2008/1467/JÄM).

ap.21 Särsk jämställdåtg - del till Folkhälsoinstitutet

Från anslagsposten ska användas

- 500 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om uppdrag att undersöka hur våldsutsatta kvinnor som tillhör nationella minoriteter bemöts och stöds av offentliga myndigheter (IJ2008/1822/DISK).

ap.22 Särsk jämställdåtg - del till Boverket

Från anslagsposten ska användas

- 10 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 16 oktober 2008 om uppdrag att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv (M2008/3813/H).

ap.23 Särsk jämställdåtg - del till Skolverket

Från anslagsposten ska användas  

- 18 500 000 kr enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 12 juni 2008 om uppdrag att genomföra jämställdhetsinsatser i skolan (U2006/9049/S). 

ap.24 Särsk jämställdåtg - del till Svenska institutet

Från anslagsposten ska användas

- 750 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 23 oktober 2008 om uppdrag att inom ramen för handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål vidareutveckla och ta fram besökspogram för utländska nyckelaktörer (UD2008/33660/FIM).

ap.25 Särsk jämställdåtg - del till Rättsmedicinalverket

Från anslagsposten ska användas

- 300 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 23 oktober 2008 om uppdrag till Rikspolisstyrelsen, i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen, att ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott och låta utvärdera verksamheter där myndigheterna samverkar i gemensamma lokaler (Ju2008/8573/KRIM och Ju2008/2176/KRIM).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.10112 0000
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.40Inget0
ap.503 %0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Allt0
ap.170Allt0
ap.180Allt0
ap.190Allt0
ap.200Allt0
ap.210Allt0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
ap.250Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.463 00024 50038 5002010
Belopp angivna i tkr
Utdrag till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Ba
Socialdepartementet, SK
Utbildningsdepartementet, F
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap