Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
14

2008-12-18
IJ2008/2388/UF (delvis)
IJ2008/2499/UF
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 13:5 Bidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för budgetåret 2009 (prop. 2008/2009:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:91).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:5

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet15 000
ap.2Bidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer - del till Kammarkollegiets disposition (ram)15 000

Villkor för anslag 13:5

ap.2 Bidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer - del till Kammarkollegiets disposition

Kammarkollegiet ska efter rekvisition betala ut medel dels till nedanstående kvinnoorganisationer för deras organisering och verksamhet, dels till nedanstående riksdagspartier för att användas för deras kvinnoorganisationers organisering och verksamhet, enligt följande fördelning:

Centerkvinnornas Riksorganisation 1 739 460 kronor

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet 1 642 755 kronor

Liberala kvinnor 1 720 119 kronor

Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund S-kvinnor 3 692 898 kronor

Miljöpartiets de Gröna 1 546 050 kronor

Moderata samlingspartiet 3 054 645 kronor

Vänsterpartiet 1 604 073 kronor

Medlen ska betalas ut med en fjärdedel per kvartal.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
ap.1ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Iréne Pierazzi
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Jämställdhetsombudsmannen
Länsstyrelserna
Centerkvinnornas Riksorganisation
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Liberala kvinnor
Miljöpartiet de Gröna
Moderata samlingspartiet
Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund- S- kvinnor
Vänsterpartiet