Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
29

2008-12-18
Ku2008/2299/KT
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Naturhistoriska riksmuseet
Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarMuseiverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Naturhistoriska riksmuseet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten ska utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål

Mål 
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Naturhistoriska riksmuseets verksamhet.

Ett barnperspektiv ska integreras i Naturhistoriska riksmuseets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Naturhistoriska riksmuseets verksamhet.  

Återrapportering
Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Museiverksamhet

Mål 1

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:

- måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,

- samlingarnas omfattning, innehåll och magasinssituation.

Mål 2

Ökad tillgänglighet till samlingarna.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Mål 3

Ökad kunskap inom det område museet verkar, bl.a. genom forskning och utveckling samt samverkan med universitet och högskolor.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:

- måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,

- insatser inom området biologisk mångfald. 

Mål 4

Samlingar med hög representativitet och vetenskapliga aktualitet.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Mål 5

Vidgade perspektiv ska ges på naturmiljön, universums och jordens utveckling samt dessas förhållande till samhällsutveckling och människors villkor. Arbetet ska bedrivas utifrån samlingsområdenas betydelse och kring frågor som rör bruket av naturmiljön och kulturarvet.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:

- måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,

- den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,

- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade,

- antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Naturhistoriska riksmuseet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar rådet lämnar.

Lokalkostnader

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2008 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Utställningsersättning

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer ska statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, sk. utställningsersättning. Naturhistoriska riksmuseet ska med bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

Prognoser 2008-2011

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 22 januari 2008

- den 10 mars 2008

- den 9 maj 2008

- den 1 augusti 2008

- den 30 oktober 2008

4

Uppdrag

Besöksutvecklingen

Naturhistoriska riksmuseet ska till Statens kulturråd senast den 5 juli 2008 och den 5 januari 2009 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen på museet. Uppgifterna ska innehålla:

- utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre,

- förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:27

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet145 555
ap.3Naturhistoriska riksmuseet (ram)145 555

Villkor för anslag 28:27

ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

Omniteatern Cosmonova ska så långt som möjligt uppnå full kostnadstäckning.

Av anslaget får 2 175 700 kronor användas för den globala fiskdatabasen FishBase.

Anslagsposten får användas för viss del av lokalkostnaderna för omniteatern Cosmonova.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:27 Centrala museer: Myndigheter
ap.34 3623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)63 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)22 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2512 130
2008-02-2512 130
2008-03-2512 130
2008-04-2512 130
2008-05-2512 130
2008-06-2512 130
2008-07-2512 130
2008-08-2512 130
2008-09-2512 130
2008-10-2512 130
2008-11-2512 130
2008-12-2512 125
Summa145 555
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:27 ap.3Naturhistoriska riksmuseet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor000000
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Cosmonova6 72050018 50018 700-2007 020
Summa6 72050018 50018 700-2007 020
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar000000
Övrigt000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska från och med 2008 redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

De budgeterade intäkterna för 2008 för avgiftsbelagd verksamhet uppgår till totalt 20 700 tkr exklusive Cosmonova.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen för 2008 redovisa:

- för vilka ändamål och på vilka villkor det tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofia Granqvist
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer