Miljödepartementet


Regeringsbeslut
59

2008-12-18
M2008/4791/A
(slutligt)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 31:10 (2008)
Riksdagen har beslutat om anslaget 31:10 (2008) för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 18, bet. 2008/09:CU1, rskr. 2008/09:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Budgetår 2008

31:10

Fonden för fukt- och mögelskador (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.1Fonden för fukt- och mögelskador (ram)0

Villkor för anslag 31:10

ap.1 Fonden för fukt- och mögelskador

1. Anslagssparandet från äldreanslaget 18 31:10 disponeras för bidrag till åtgärder för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem enligt bestämmelserna i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. till dess att alla ärenden har avslutats. Sista ansökningsdatum för bidrag var den 1 oktober 2007.

Anslagssparandet från äldreanslaget 18 31:10 får även disponeras för att finansiera utgifter för skadeutredningar och därtill relaterade kostnader, omställnings- och pensionskostnader, ersättning till Riksarkivet vid avlämnandet av fondens arkiv samt övriga administrativa kostnader i enlighet Fondstyrelsens upprättade utgiftsprognos och rapport från den 30 oktober 2008 (dnr M2008/4029/H)

2. Kammarkollegiet får besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden leder till utgifter på högst 10 miljoner kronor under 2010 - 2012.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
31:10 (2008) Fonden för fukt- och mögelskador
ap.1 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Olle Oskarsson
Kopia till

Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Boverket