Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:34

2008-12-18
U2008/8481/SAM (delvis)/UH m.fl.
Försvarshögskolan
Box 27805
115 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarshögskolan
Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2009 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:54

Försvarshögskolan: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan22 018
ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning (ram)22 018

Villkor för anslag 2:54

ap.1 Försvarshögskolan: Grundutbildning

Anslagsmedlen får disponeras för att finansiera kostnader för bibliotek och styrelsen under 2009.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:54 Försvarshögskolan: Grundutbildning
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)32 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)46 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 835
2009-02-251 835
2009-03-251 835
2009-04-251 835
2009-05-251 835
2009-06-251 835
2009-07-251 835
2009-08-251 835
2009-09-251 835
2009-10-251 835
2009-11-251 835
2009-12-251 833
Summa22 018
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:54 ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Som ekonomiskt mål gäller att för avgiftsbelagd verksamhet ska avgifterna sättas så att kravet på full kostnadstäckning uppnås. Avgifterna ska dock inte täcka kostnader vid myndigheten för bibliotek samt för styrelsen.