Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
B I:1

2008-12-18
Ju2008/8580/PO
Ju2008/6262/PO
Ju2008/6603/PO m.fl.
Se bilaga 1
Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Säkerhetspolisen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 04, bet. 2008/09:JuU1, rskr. 2008/09:129).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen916 292
ap.1Säkerhetspolisen (ram)916 292

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.127 4893 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)91 600
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2576 358
2009-02-2576 358
2009-03-2576 358
2009-04-2576 358
2009-05-2576 358
2009-06-2576 358
2009-07-2576 358
2009-08-2576 358
2009-09-2576 358
2009-10-2576 358
2009-11-2576 358
2009-12-2576 354
Summa916 292
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Andreas Kvarnängen
Kopia till

Fi/Ba, Henrik Jönsson

Bilaga 1 till Regeringsbeslut B I:1, 2008-12-18

Diarienummerförteckning

Ju2008/8580/PO
Ju2008/6262/PO
Ju2008/6603/PO
Ju2008/6652/PO
Ju2008/8603/PO
Ju2008/9939/PO
Ju2008/9940/PO
Ju2008/10668/PO (delvis)