Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2008-12-11
UD2008/36989/SP
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 8:1 ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslaget 8:1 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 07, bet. 2007/08:UU2, rskr. 2007/08:65).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen148 000
ap.12Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande (ram)148 000

Villkor för anslag 8:1

ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslagsposten anges i regleringsbrevet för Rikspolisstyrelsen (se regleringsbrev inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet).

Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Medel ska användas för nedanstående verksamhet planerad för 2008, med indikativa belopp i miljoner kronor.

Verksamhet

Förkortning

Indikativa belopp mnkr

AfrikaFN:s insats i DR Kongo

MONUC

7,7

EU:s insats i DR Kongo

EUPOL

2,9

FN:s insats i Sierra Leone

UNIOSIL

4,35

FN:s insats i Liberia

UNMIL

24,4

FN:s insats i Sudan

UNMIS

14,5

EU:s stödinsats för AU i Darfur, Sudan

AMIS

1,0

FN:s och AU:s insats i Darfur, Sudan

UNAMID

16,0

AsienEU:s insats i Afghanistan

EUPOL

3,5

FN:s insats i Östtimor

UNMIT

5,8

OSSE:s insats i Kirgizistan


1,6

EuropaOSSE:s insats i Serbien


3,0

OSSE:s insats i Makedonien


1,5

FN:s insats i Kosovo/EU:s insats i Kosovo

UNMIK

45,4

EU:s insats i Bosnien-Hercegovina

EUPM

8,0

EU:s insats i Kosovo

EUPT

0,5

OSSE:s insats i Montenegro


1,5

FN:s observatörsinsats i Georgien

UNOMIG

2,9

EU:s observatörsinsats i Georgien

EUMM Georgia

3,0

OSSE:s insats i Södra Kaukasien


0,5

MellanösternEU:s polisinsats i de palestinska områdena

EUPOL COPPS

5,8

EU:s gränsövervakningsinsats i Gaza, Rafah

EU BAM

1,35

 EU:s rättsstatsinsats för Irak

EUJUST LEX

1,5

ÖvrigtPolisutbildning, policy och metodutveckling (inkl. utländskt deltagande) inför internationell tjänstgöring (t.ex. UNPOC) och internationell samverkan


8,3

Summa


165,0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
8:1 Biståndsverksamhet
ap.1203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Christer Thärn
Kopia till

SB Internrevisionen
Ju-PO
UD-AF
UD-ASO
UD-EC
UD-SP
UD-EU
UD-MENA
UD-UP
UD-USTYR
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
Fi-BA
FA RK Ekonomi
Riksdagen UU
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen