Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2008-12-18
U2008/8481/SAM (delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 4:5 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning inom utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om  anslaget 4:5 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:5

Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån6 900
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)6 900
Disponeras av Kammarkollegiet4 155
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)4 155
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet650
ap.2Indikatorsprogrammet OECD-INES samt annan internationell och nationell utbildningsstatistik (ram)650

Villkor för anslag 4:5

ap.1 Statistiska centralbyrån

Anslaget får användas för utgifter enligt följande.

1. Tabelldelen av Utbildningsstatistisk årsbok, statistikhäftet På tal om utbildning, årlig undersökning av invandrares utbildning, vuxenutbildningsstatistik inklusive elektronisk publikation som även tas fram i kortversion på engelska och franska, elevpanelundersökningarna, statistik över utbildningskostnader inklusive underlag till budgetpropositionen, uppdatering av migrationsdatabasen, internationella jämförelser samt uppdelning av tidsserierna i den utbildningspolitiska basstatistiken.

Vad gäller undersökningen av utbildning bland invandrade ska Statistiska centralbyrån samverka med Migrationsverket samt andra berörda myndigheter om utveckling av metoder för uppgiftsinsamling.

2. Enligt förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån ska myndigheten göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda beslut av regeringen. Statistiska centralbyrån ska göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad och för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt nedan.

a) Efterfrågeprognoser ska täcka hela arbetsmarknaden på både kort och lång sikt.

b) Statistiska centralbyråns analyser ska bland annat omfatta flöden för olika utbildningsgrupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska förändringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgången på utbildade från hela utbildningsområdet inklusive forskarutbildade, hur konjunktursvängningar påverkar förhållandet mellan utbildning och arbetsmarknad samt internationella jämförelser.

c) En övergripande publicering bör ske minst vart tredje år. Däremellan ska uppföljningar göras.

3. FoU-statistik rörande forskning.

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Medel betalas ut enligt särskilda beslut av regeringen.

Regeringen beslutar att högst 1 000 000 kronor får tas i anspråk för Märkesåret 1809. Medlen ska användas för utbildningsrelaterade informationsinsatser riktade till bl.a. landets skolor. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala beloppet till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
4:5 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning
ap.12073 %0
ap.2203 %0
ap.31253 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lars Santesson
Likalydande till

Regeringskansliet
Kammarkollegiet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/EU NORD
Finansdepartementet/BA, SF och SMS
Regeringskansliet förvaltningsavdelningen
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket