Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II8

2008-12-04
N2008/7849/IR
N2008/7767/SAM (delvis)
Vägverket
781 87 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Vägverket
Riksdagen har beslutat om Vägverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Vägverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHETPolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikVägarEtt tillgängligt transportsystem
Hög transportkvalitet
Säker trafik
God miljö
Regional utveckling
Ett jämställt transportsystem

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Vägar

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där vägtransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten ska vara att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där vägtransportsystemets utformning och funktion ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

5. En regional utveckling, där vägtransportsystemets utformning och funktion ska bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Återrapportering

Vägverket ska inom sitt ansvarsområde redovisa och kommentera måluppfyllelsen för verksamhetsområdet samt för verksamhetsgrenarna som anges nedan. Av redovisningen ska framgå bl.a. tillstånd och utveckling över tid inom området, viktiga insatser och effekterna av dessa samt internationalla jämförelser där så är möjligt.

Återrapporteringens struktur och innehåll ska utarbetas av Vägverket i samråd med Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA).

Formerna för återrapporteringen gäller även redovisningen av måluppfyllelsen i sektorsrapporten.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ett tillgängligt transportsystem

Mål 1

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner samt mellan regioner och omvärlden ska successivt förbättras.

Mål 2

Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan tätortsområden ska öka. 

Mål 3

Andelen personer med funktionshinder som kan nyttja vägtransportsystemet, inklusive kollektivtrafik, ska öka. Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

Mål 4

Andelen barn och unga som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet ska öka.

Mål 5

Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det totala kortväga resandet ska öka.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Hög transportkvalitet

Långsiktigt mål

Kvaliteten i det svenska vägtransportsystemet ska successivt förbättras.

Mål 1

Vägverket ska genom sina samlade åtgärder under 2008 förbättra tillståndet på det statliga vägnätet, jämfört med 2007.

Mål 2

Restriktioner på det statliga vägnätet ska minska.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Säker trafik

Långsiktigt mål

I avvaktan på att regeringen fastställer ett nytt etappmål gäller nollvisionens mål att ingen ska dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet som långsiktigt mål för verksamhetsgrenen. 

Mål 1

Vägverket ska genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet som leder till att antalet dödade i vägtrafikolyckor under 2008 minskar med minst 20 personer jämfört med 2007. Regeringen avser att fastställa nya trafiksäkerhetsmål under 2008.

Mål 2

Åtgärder som syftar till att förbättra barns och ungas trafiksäkerhet ska prioriteras.

1.1.1.4

Verksamhetsgren God miljö

Långsiktigt mål 1

Utsläppen av koldioxid från vägtransporter i Sverige bör 2010 ha stabiliserats på 1990 års nivå.

Mål 1

Vägverket ska genomföra åtgärder som leder till en minskning av utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn med minst 60 000 ton under 2008.

Långsiktigt mål 2

Antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken som överstiger de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent till 2010 jämfört med 1998. Inriktningen för att nå bullermålet bör vara effektivaste reduktion av störningar och prioritering av de mest bullerutsatta människorna.

Mål 2

Vägverket ska genomföra åtgärder som leder till att antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken som överstiger de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder minskar.

Långsiktigt mål 3

Senast 2010 ska alla stora vattentäkter (mer än 10 kubikmeter per dygn i genomsnitt eller som betjänar mer än 50 personer per år) längs det statliga vägnätet, vilka utnyttjas för uttag av vatten som är avsett att användas som dricksvatten, uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av vägar och vägtrafik.

Mål 3

Vägverket ska genomföra åtgärder som leder till att antalet konsumenter med skyddad dricksvattentäkt ökar.

Mål 4

Halter av kvävedioxid och partiklar längs det statliga vägnätet ska inte överskrida fastställda miljökvalitetsnormer (MKN).

Mål 5

Infrastrukturen ska planeras utifrån en helhetssyn som inkluderar en strävan att bevara och utveckla ekologiska funktioner, kulturella värden och friluftslivets tillgänglighet samtidigt som intrången minimeras.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Regional utveckling

Mål och återrapportering finns upptaget tidigare i detta avsnitt under rubrikerna Hög transportkvalitet och Ett tillgängligt transportsystem.

1.1.1.6

Verksamhetsgren Ett jämställt transportsystem

Mål 1

Övriga transportpolitiska etappmål ska följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Avgifterna inom den offentligrättsliga verksamheten får öka med högst nettoprisindex (NPI) minus en procentenhet.

Återrapportering 1

Redovisa avgift per ärende jämfört med NPI minus en procentenhet.

Mål 2

Produktiviteten för drifts- och underhållsverksamheten ska öka.

Återrapportering 2

Redovisa produktiviteten för drifts- och underhållsåtgärder samt vidtagna åtgärder för att höja produktiviteten.

Mål 3

Vägverket ska bedriva en egenregiverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt. Vägverket ska i sin beställarroll bidra till en väl fungerande marknad för anläggningsentreprenader.

Återrapportering 3

Redovisa lönsamheten för affärsenheterna i förhållande till branschen i övrigt.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Beträffande mål och återrapportering för myndighetens verksamhet inom politikområdet Samhällets krisberedskap inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2008 (N2007/9844/SAM, N2007/9916/SAM (delvis))

Övrig rapportering i årsredovisningen

Vägverket ska redovisa nedanstående statistikuppgifter och nyckeltal. Redovisningen ska ske i form av tidsserier på fem eller om möjligt tio år som möjliggör analys av utvecklingstrender. Följande ska redovisas.

- Basfakta om vägstransportsystemet avseende vägrafiken, fordonen, användarna och infrastrukturen.

- Bilbältesanvändningen, cykelhjälmsanvändningen samt antalet anmälda rattfylleri- och drogbrott.

- Vägtrafikens energieffektivitet (MJ/personkm och MJ/tonkm) vägtrafikens utsläpp fördelat på olika fordonstyper samt saltindex för den statliga väghållningen.

- Genomsnittlig kötid för kunskapsprov och körprov för körkort för hela landet och för varje uppkörningsort samt andel godkända förarprov.

- Antal km enskild väg som erhåller statsbidrag, bidragsunderlag per km samt statens bidragsandel.  

Redovisning av genomförda åtgärder i nationell väghållningsplan respektive regionala länsplaner för transportinfrastruktur, för de delar där Vägverket har genomförandeansvar. För de regionala planerna ska Vägverket också redovisa statsbidrag som utbetalats enligt förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. och vilka typer av åtgärder som i huvudsak erhållit bidrag.

En samlad redovisning av länsplanerna, av vilken det ska framgå hur stor andel av respektive länsplan som genomförts samt fördelningen inom landet totalt mellan olika väghållningsåtgärder respektive mellan statsbidrag till olika ändamål i länsplanerna.

En samlad redovisning av efterkalkyler för väginvesteringar större än 100 miljoner kronor ska redovisas för objekt som öppnats för trafik år 2005.

En samlad redovisning av väginvesteringar större än 10 miljoner kronor som öppnats för trafik under året ska göras. Slutlig kostnad ska jämföras med plankostnad och beräknad kostnad vid byggstart. Objekt med en slutlig kostnad som överstiger 100 miljoner kronor ska redovisas separat.

Följande ska gälla då fördyringar uppstår i objekt vid genomförandet av den nationella väghållningsplanen respekive länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Om fördyringen för ett objekt överstiger 10 procent av ett objekts ursprungliga kostnad enligt plan, ska objektet omprövas. Diskontering till reala priser ska ske med anslagets index för pris- och löneomräkning. Vägverket ska löpande informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om kostnadsutvecklingen för investeringsobjekt med en kostnad överstigande 300 miljoner kronor.  

Redogörelse för bidrag som betalats inom ramen för storstadsöverenskommelserna i Stockholm och Göteborg i förhållande till plan i överenskommelserna.

Redogörelse för investeringsprojekt som förskotterats av kommun eller enskild samt den totala kostnaden och den totala aktuella förskotterade kostnaden för varje projekt.

För den avgiftsbelagda verksamheten skall redovisning i årsredovisningen för år 2008 ske i förhållande till tabellerna i avsnitt 7 Avgifter och bidrag. Väsentliga avvikelser mot budgeten skall analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet skall jämföras med beräknat resultat.

Redovisning av vilka projekt som TEN-bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalningen av bidragen.

Redovisning av

· lån som tagits upp med fördelning på ändamål och objekt,

· ansvarsförbindelser i form av borgensåtaganden eller motsvarande fördelade på ändamål och objekt,

· kostnader för forskning, utveckling och demonstration,

· kostnader för representation och utrikes resor, samt

· ackumulerad betalningsutfästelse till Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) för att skydda bolagets egna kapital.

Redovisa genomförda insatser och resultat för marknadskontroll. 

Vägverket ska redovisa vilka åtgärder som vitagits för att genomföra myndighetens antidiskrimineringsstrategi. Under genomförandet av strategin ska samråd ske med DO, HomO och Handisam.

Vägverket ska i resultatredovisningen redovisa väsentliga prestationer i ekonomiska termer som utförts under året. Kostnader per prestation ska redovisas.

Rapportering ska göras av Vägverkets totala kostnader enligt Vägverkets struktur och processer. Administrationskostnader ska särredovisas.   

 

Ekonomisk återrapportering

Vägverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2008-2011 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag och föregående prognos. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognosen ska också månadsfördelas för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska kommenteras. Redovisning ska ske i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast

den 22 januari 2008,

den 10 mars 2008,

den 9 maj 2008,

den 1 augusti 2008, och

den 30 oktober 2008.

Redovisning ska ske varje kvartal av resultatet för Vägverkets produktionsverksamhet i egen regi skiljt från Vägverkets övriga verksamhet. Kvartalsrapporterna ska redovisas senast 8 veckor efter utgången av varje kvartal.

Rapportering utanför årsredovisningen

Vägverket ska tertialvis till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa beredningsläget för tillåtlighetsärenden enligt miljöbalken respektive fastställelse av arbetsplaner, dvs. vilka ärenden som överlämnats till regeringen, vilka ärenden som bereds av Vägverket samt vilka ärenden som beräknas inkomma till huvudkontoret från regionerna.

3

Organisationsstyrning

Vägverket ska, med hänsyn till anvisade medel, genomföra investeringar och förbättringsåtgärder på det nationella stamvägnätet i enlighet med den nationella väghållningsplanen. På det statliga vägnätet i övrigt ska, med hänsyn till anvisade medel, investeringar och förbättringsåtgärder genomföras i enlighet med länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Genomförandet av länsplanerna för regional transportinfrastruktur ska ske på sådant sätt att en lika stor andel av respektive länsplan har genomförts till 2010. Respektive åtgärd ska genomföras rationellt och effektivt. 

Vägverket ska senast den 1 mars 2008 överlämna Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjandes (NTF) resultatredovisning för 2007 med tillhörande revisorsintyg till regeringen. NTF ska i resultatredovisningen ha redovisat och kommenterat verksamhetens resultat i förhållande till de ovan angivna målen på trafiksäkerhetsområdet. Resultatredovisningen ska ha upprättats enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. NTF:s revisorer ska ha granskat resultatredovisningen. Utlåtande över granskningen ska ske i revisorsintyg (se nedan under anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag, anslagsposten 1, villkor för utbetalning av medel till NTF).

Vägverket ska vidta nödvändiga åtgärder för att på kommersiella villkor kunna sälja administrativa tjänster och it-tjänster till de enheter inom vägverket som kan komma att bolagiseras eller avskiljas till annan myndighet.

Vägverket ska tillsammans med Banverket förbereda en sammanslagning av verkens administrativa enheter och it-enheter.

Vägverket ska inom sitt verksamhetsområde stimulera forskning, teknisk utveckling och demonstrationsverksamhet. En del i detta arbete är att delta i och främja övrigt deltagande i EU:s olika program för forskning och utveckling.

Vägverket ska bistå Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) i dess uppdrag att senast den 5 maj 2008 till regeringen redovisa en rapport om uppföljning av det transportpolitiska målet och de sex delmålen för 2007.

Inom ramen för politiken för global utveckling (PGU) får Vägverket utföra uppdrag utanför Sverige. Sådana uppdrag finansieras av Sida och ska utföras i samråd med Sida. Större PGU-uppdrag som avses pågå under längre tid än tre år ska underställas regeringens prövning. Vägverket ska i årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för uppdragsverksamheten som utförs utanför Sverige. Vägverket ska också förbättra samordningen mellan relevanta offentliga aktörer i syfte att det svenska trafiksäkerhetsarbetet än bättre ska kunna öka svenska företags konkurrenskraft. Utgångspunkten i arbetet bör tas i den strategi som Nutek presenterat i rapporten "Säker trafik för goda affärer". Vägverket ska i årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för detta arbete.

I ledningsgrupper ska inget kön ha en representation som understiger 40 procent senast 2010. Vägverket ska i årsredovisningen redovisa arbetet med att uppnå en jämn könsfördelning internt samt redovisa könsfördelningen i egna ledningsgrupper.

Vägverket ska säkerställa väl fungerande rutiner och arbetssätt som tillvaratar och möjliggör regionalt inflytande.

Myndigheten ska vid utformning av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Vägverket ska i sitt löpande arbete och inför beslut om nya åtgärder och investeringar under budgetåret 2008 beakta kommande organisationsförändringar som bildandet av en gemensam transportinspektionsorganisation kommer att innebära, se Transportstyrelseutredningen N2007:05.

Vägverket ska genomföra nödvändiga åtgärder för att föra över verksamheter till den nya myndigheten Transportstyrelsen den 1 januari 2009 i enlighet med regeringens beslut den 29 april 2008 (dir. 2008:45). Vägverket ska senast den 30 november 2008 till regeringen och Transportstyrelseutredningen (N2007:05) lämna förslag angående vilka tillgångar och åtaganden som bör föras över från Vägverket till Transportstyrelsen.

Vägverket ska utifrån sitt kompetens- och ansvarsområde bistå i arbetet med Näringsdepartementets prioriterade projekt Ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt trafiksystem. Vägverket ska därmed i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) bistå i arbetet med att ta fram relevanta frågaställlningar och delprojekt samt underlag som behövs för projektets genomförande.

Vägverket ska vara pådrivande och stödja arbetet med att främja införandet av alkolås i myndigheters och företags egna och upphandlade transporter. Vägverket ska i årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för hur detta arbete fortskrider.

Vägverket ska särskilt bidra till att åtgärder vidtas på lokal och regional nivå för att förbättra förutsättningarna för cykling.

4

Uppdrag

Landsbygdsutveckling

Vägverket ska bistå Regeringskansliet vid framtagandet av ett strategiskt handlingsprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft.  

Nationella strategin för regional konkurrenskraft

Vägverket ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar, med fokus på prioriteringarna tillgänglighet och strategiskt gränsöverskridande samarbete, bl.a. i syfte att på bästa sätt dra nytta av relevanta EU-program.

Vägverket ska till den 2 juli 2009, för perioden 1 januari 2008 t.o.m. 30 juni 2009, redovisa

- myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar.

- resultat av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Stormen Gudrun

Vägverket ska fullfölja riktlinjerna i det uppdrag som regeringen beslutade den 30 juni 2005 att Vägverket tillsammans med Skogsstyrelsen skulle åtgärda körskador till följd av stormen den 8-9 januari 2005 (N2005/1634/HUB). Finansiering ska ske genom medel från anslag 41:2 Insatser för skogsbruket, anslagspost 4 Stormstöd som disponeras av Skogsstyrelsen. På anslagspost 4 Stormstöd får högst 30 000 000 kronor användas för bidrag till enskilda väghållare som tidigare fått avslag på ansökan om bidrag med hänvisning till att den aktuella vägen inte har betydelse för allmänhetens framkomlighet, då det finns en skylt om motorfordonstrafik förbjuden och/eller bom. Av dessa medel får högst 3 procent användas för att administrera bidraget. Vägverket ska göra en förnyad prövning av de ansökningar som tidigare avslagits med nyss nämnda skäl. Bakgrunden till detta är att regeringen i februari och mars 2008 beslutat att upphäva ett antal överklagade vägverksbeslut, i vilka Vägverket avslagit bidragsansökningar enbart på grund av att det funnits skylt om motortrafik förbjuden och/eller bom. Vägverket ska rekvirera medel från Skogsstyrelsen för aktuellt ändamål. Vägverket ska redovisa uppdraget i årsredovisningen.

Regelförenkling

Vägverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Vägverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:1

Vägverket: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket855 246
ap.1Vägverkets administration (ram)834 746
ap.2Vägtrafikinspektionen (ram)20 500
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet15 650
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)15 650

Villkor för anslag 36:1

ap.1 Vägverkets administration

Från anslagsposten 1 bekostas kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övriga stödverksamhet och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

ap.2 Vägtrafikinspektionen

Från anslagsposten 2 bekostas Vägtrafikinspektionens arbete. Anslagsposten disponeras av chefen för Vägtrafikinspektionen.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 3 får användas av Regeringskansliet för att bekosta transportpolitiska utredningar och bolagsförvaltning som inte är direkt hänförliga till Vägverkets produkter och tjänster.

Från anslagsposten får vidare 650 000 kronor användas för att som en del i planering och intern utveckling av verksamheten bekosta förvärv av bolag i enlighet med proposition 2008/09:23 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket.  

36:2

Väghållning och statsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket29 790 487
ap.1Sektorsuppgifter (ram)539 000
ap.2Myndighetsutövning (ram)447 550
ap.3Statlig väghållning (ram)27 447 937
ap.3.1Investeringar i nationell plan (ram)3 308 000
ap.3.2Investeringar i regional plan (ram)2 005 000
ap.3.4Drift och underhåll (ram)8 130 552
ap.3.5Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)12 703 385
ap.3.6Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (ram)1 301 000
ap.4Bidrag (ram)1 134 000
ap.4.1Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar (ram)831 000
ap.4.2Storstadsöverenskommelser (ram)36 000
ap.4.3Bidrag i regionala planer (ram)267 000
ap.9Överskott från trängselskatt i Stockholm (ram)222 000
Disponeras av Verket för innovationssystem5 095
ap.8Till Verket för innovationssystem (ram)5 095
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll450
ap.6Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (ram)450
Disponeras av regeringen0
ap.7Vägh och statsb - Regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet2 016
ap.5Till Regeringskansliets disposition (ram)2 016

Villkor för anslag 36:2

ap.1 Sektorsuppgifter

Vägverket får använda medel från anslagsposten 1 för

a) samlande, stödjande och pådrivande insatser inom trafiksäkerhet och miljö, kollektivtrafik, handikappfrågor, färdtjänst, fordon, yrkesmässig trafik, väginformatik, sektors-FoU och bidrag till ideella organisationer som utför sektorsuppgifter inom områdena miljö, trafiksäkerhet och tillgänglighet.

b) att bekosta informationsverksamhet inom ramen för Vägverkets sektorsansvar,

c) att bekosta ett samlat program för teknisk utveckling, demonstration och införande av nya lösningar som bidrar till att de transportpolitiska målen nås med beaktande av de näringspolitiska målen,

d) att finansiellt stödja utvecklings- och demonstrationsverksamhet som är av principiell eller strategisk betydelse för vägtransportsystemets utveckling,

e) att bekosta åtgärder som är av betydelse för vägtransportsystemets utveckling i de fall det inte finns någon annan huvudman som har ett entydigt ansvar,

f) att i vissa fall finansiellt stödja åtgärder inom vägtransportsystemet som är av betydande samhällsintresse även då annan huvudman finns, och

g) att bekosta projektledning, administration och övriga förberedelsearbeten inför ITS kongress 2009. Ianspråktagna medel ska återbetalas till anslaget efter kongressen.

Beslut om finansiering enligt punkterna b) och d-f) ska, om beslutet avser en kostnad på 5 miljoner kronor eller mer, underställas regeringens prövning.

Vägverket ska från anslagsposten 1 till NTF utbetala ett organisationsstöd på 18 miljoner kronor. Vägverket ska efter samråd med NTF besluta om när under året utbetalningar ska ske. För att utbetalning ska ske ska NTF redovisa sin verksamhet enligt de krav som anges i avsnitt 3 Organisationsstyrning.

ap.2 Myndighetsutövning

Vägverket får använda medel från anslagsposten 2 för kostnader till följd av sådan verksamhet som avses i 3 § 2 st förordningen (2007:960) med instruktion för Vägverket och som inte täcks av anslaget 36:1 Vägverket: Administration eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 7 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev.

Från anslagsposten får vidare 135 000 000 kronor användas för att balansera underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten.

36:2 ap.3 Statlig väghållning

Vägverket får disponera medel från anslagsposten 3 för statlig väghållning (vägplanering, byggande, drift, underhåll, fysiska trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det statliga vägnätet samt räntor och amortering på upptagna lån för byggande av broar som ersätter färjor, tidigarelagda väginvesteringar och anläggningstillgångar).

ap.3.1 Investeringar i nationell plan

a) Vägverket ska från delposten 3.1 avräkna hälften av eventuellt infriande av betalningsutfästelser avseende villkorat aktieägartillskott till SVEDAB AB.

b) Vägverket får i särskilda fall nyttja delposten 3.1 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per år.

ap.3.2 Investeringar i regional plan

Vägverket får i särskilda fall nyttja delposten 3.2 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan med högst 10 miljoner kronor per år.

ap.3.4 Drift och underhåll

Från anslagsposten 3.4 får Vägverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a § och 25 § väglagen (1971:948).

Från anslagsposten ska Vägverket betala totalt 525 000 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.

ap.3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Medel från delposten 3.5 får användas av Vägverket för att betala ränta och amorteringar på lån upptagna för väg E 6 delen Stenungsund-Ljungskile och Svinesundsförbindelsen, Södra länken, övriga lånefinansierade Stockholmsprojekt, lånefinansierade projekt inom ramen för Göteborgsöverenskommelsen samt lån för de prioriterade vägprojekten enligt villkor 5 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 6.

36:2 ap.4 Bidrag

Medel från anslagsposten 4 får användas för de statsbidrag som Vägverket administrerar (statsbidrag till kollektivtrafik inklusive handikappanpassningsbidrag och särskilda bidrag till storstädernas trafiksystem, enskilda vägar, förbättring av miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar).

ap.3.6 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion

Medel från anslagsposten får i enlighet med fastställd långtidsplan disponeras till åtgärder för framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och viktiga näringslivsvägar, anpassning till upplåten last på viktiga näringslivsvägar, beläggning av grusvägar samt rekonstruktionsåtgärder. Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

ap.4.1 Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar

Från delposten 4.1 sker utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.4.2 Storstadsöverenskommelser

Från delposten 4.2 utbetalas statsbidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt 5 § förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. får Vägverket från delposten 4.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting och Göteborgs kommun för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm och överenskommelsen om investeringar i trafikinfrastruktur i Göteborgsregionen även om det statliga byggnadsbidraget därmed överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.

ap.4.3 Bidrag i regionala planer

Från delposten 4.3 utbetalas statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional trafikinfrastruktur enligt förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar, miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.5 Till Regeringskansliets disposition

Medel från anslagsposten 5 kan betalas ut till följande: Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Jämställdhetsombudsmannen, Handikappombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Jämställdhetsnämnden, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Patent- och registreringsverket, Patentbesvärsrätten samt Konsumentverket. Medel betalas ut för

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen vari Jämställdhetsombudsmannen, Handikappombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.7 Vägh och statsb - Regeringens disposition

ap.8 Till Verket för innovationssystem

Medel från anslagsposten 8 ska användas av Verket för innovationssystem för samverkansprogrammet för miljöanpassad fordonsteknik.

ap.9 Överskott från trängselskatt i Stockholm

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader. Medel från anslagsposten ska användas enligt följande. 30 miljoner kronor ska användas för Södertörnsleden, 92 miljoner kronor ska användas för Förbifart Stockholm och 100 miljoner kronor ska användas till trimningsåtgärder i Stockholmsregionen. 

36:5

Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket75 594
ap.2Vägverket (ram)75 594

Villkor för anslag 36:5

ap.2 Vägverket

1. Anslaget disponeras av Banverket, Vägverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket enligt nedan för av Europeiska gemenskapen beviljade bidrag för projekt inom ramen för Transeuropeiska nätverk. Från anslaget utbetalas stöd motsvarande Europeiska gemenskapens finansiering av svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk.

2. Alla verken disponerar högst ett belopp under anslagsposten som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska gemenskapen som av respektive myndighet redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.


Underindelning av anslag

1. Banverket (Ram) 123 504 000 kr

2. Vägverket (Ram) 75 594 000 kr

3. Luftfartstyrelsen (Ram) 29 641 000 kr

4. Sjöfartsverket (Ram) 19 761 000 kr

Summa 248 500 000 kr

36:17

Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket350 200
ap.3Trängselskatt: Admin - del till VV (ram)350 200
Disponeras av Skatteverket11 500
ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV (ram)11 500
Disponeras av Domstolsverket16 000
ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM (ram)16 000
Disponeras av Kronofogdemyndigheten2 300
ap.4Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten (ram)2 300

Villkor för anslag 36:17

ap.1 Trängselskatt: Admin - Del till DOM

Sveriges Domstolar får använda medel från anslagsposten 1 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.2 Trängselskatt: Admin - Del till SKV

Skatteverket får använda medel från anslagsposten 2 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

ap.3 Trängselskatt: Admin - del till VV

Vägverket får använda medel från anslagsposten 3 för system- och administrationskostnader till följd av trängselskatten samt kostnader för uppföljning.

ap.4 Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten 4 för administrationskostnader till följd av trängselskatten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
36:1 Vägverket: Administration
ap.125 0613 %0
ap.26153 %0
ap.34503 %0
36:2 Väghållning och statsbidrag
ap.153 900Allt0
ap.244 755Allt0
ap.3.1330 800Allt0
ap.3.2200 500Allt0
ap.3.4813 055Allt0
ap.3.588 100Allt0
ap.3.6130 100Allt0
ap.4.183 100Allt0
ap.4.23 600Allt0
ap.4.326 700Allt0
ap.50Allt0
ap.60Allt0
ap.70Inget0
ap.80Allt0
ap.922 200Allt0
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.22 2683 %0
36:17 Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m.
ap.11 600Allt0
ap.21 150Allt0
ap.335 020Allt0
ap.4230Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
36:2 Väghållning och statsbidrag
ap.1536 000265 000271 000
ap.3.18 275 0002 275 0006 000 000
ap.3.22 298 0001 410 000888 000
ap.3.410 212 0004 089 0006 123 000
ap.3.524 942 0001 231 00023 711 000
ap.3.6687 000488 000199 000
ap.4.1581 000581 0000
ap.4.248 00048 0000
ap.4.3221 000113 000108 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vägverket bemyndigas att under 2008 i fråga om ramanslaget 36:2 ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 47 800 miljoner kronor efter 2008. Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån samt förpliktelser med Vägverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av allmänna vägar ingår i bemyndiganderamen.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 050 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 963 993
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)14 000 000
- varav RAMÖVR.INV14 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Vägverket disponerar under budgetåret 2008 en låneram om 2 050 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 2 963 993 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Vägverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Vägverkets räntekonto disponeras av Vägverket. Resultatet av Vägverkets kassahållning ska särredovisas i Vägverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Vägverket disponerar övriga krediter om 14 000 000 000 kronor.

1. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för utbyggnaden av E 6 delen Stenungsund-Ljungskile och för delen Svinesundsförbindelsen (inkl. Hogdal-Nordby).

2. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av broar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

3. Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för vägprojekten Södra Länken, Rv 73 delen Fors-Jordbro, Södertörnsleden, E18 delen Söderhall-Rösa, Götaleden, Gårda, Åbromotet samt övriga delar inom de s.k. storstadspaketen i Stockholm och Göteborg.

4. Vägverket disponerar under 2008 en låneram om högst 4 700 000 000 kronor för de prioriterade vägprojekten E 6 delen Rabbalshede-Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult-Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron-Älvängen, Rv 44 delen Båberg-Väneryr samt Rv 49 Skara-Varnhem.

Övrigt

1. Vägverket får tidigarelägga byggandet av allmänna vägar där förskottering (lån) sker från kommuner eller enskilda under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Den sammanlagda skulden för de av Vägverket och regeringen godkända förskotteringarna får ej överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagsposterna 3.1, 3.2, 3.5 och 3.6 under anslag 36:2. Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor ska underställas regeringens prövning.

2. Vägverket får inom en ram av 500 miljoner kronor ställa borgen för lånefinansierade vägobjekt samt andra väganordningar i anslutning till dessa vilka ska finansieras med avgifter. För projekt för vilka det ekonomiska åtagandet överstiger 30 miljoner kronor ska regeringens bemyndigande inhämtas. Vägverket får disponera anslagsmedel för att teckna aktier i sådana bolag för avgiftsbelagda objekt. Eventuella förluster i dessa bolag ska betalas från Vägverkets anslagsmedel. Vägverket har även rätt att, efter regeringens godkännande, bilda helägda bolag i de fall en sådan verksamhetsform är mest ändamålsenlig för avgiftsfinansierade projekt.

3. Vägverket ska tillsammans med Banverket oåterkalleligen förbinda sig att vid behov lämna aktieägartillskott för att SVEDAB AB:s egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Vägverket och Banverket ska vidare årligen lämna erforderliga villkorade aktieägartillskott till SVEDAB AB jämte ränta i form av betalningsutfästelser. Aktieägartillskottet ska lämnas med 50 procent vardera av Vägverket och Banverket.

4. Vägverket har rätt att använda terminskontrakt för säkring av råvarupriser och för valutasäkring av framtida betalningar.

5. Vägverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna 3 respektive 4 under anslag 36:2 med den fördelning på delposter som Vägverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten för respektive anslagspost överskrids.

6.2

Utbetalningsplan

Till Vägverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-251 474 887
2008-02-251 474 846
2008-03-251 474 846
2008-04-251 474 846
2008-05-251 474 846
2008-06-251 474 846
2008-07-251 474 846
2008-08-251 474 846
2008-09-251 474 846
2008-10-251 474 846
2008-11-251 534 846
2008-12-1511 821 735
2008-12-251 534 851
Summa29 639 933
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vägverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:1 ap.1Vägverkets administration
36:1 ap.2Vägtrafikinspektionen
36:2 ap.1Sektorsuppgifter
36:2 ap.2Myndighetsutövning
36:2 ap.3.1Investeringar i nationell plan
36:2 ap.3.2Investeringar i regional plan
36:2 ap.3.4Drift och underhåll
36:2 ap.3.5Räntor och återbetalning av lån för vägar
36:2 ap.3.6Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
36:2 ap.9Överskott från trängselskatt i Stockholm
36:17 ap.3Trängselskatt: Admin - del till VV
Följande anslag och anlagsposter som disponeras av Vägverket har i detta beslut ändrats till att vara räntebärande:
36:2 ap.9Överskott från trängselskatt i Stockholm
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-251 333
2008-02-251 333
2008-03-251 333
2008-04-251 333
2008-05-251 333
2008-06-251 333
2008-07-251 333
2008-08-251 333
2008-09-251 333
2008-10-251 333
2008-11-251 333
2008-12-251 337
Summa16 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:17 ap.1Trängselskatt: Admin - Del till DOM
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25192
2008-02-25192
2008-03-25192
2008-04-25192
2008-05-25192
2008-06-25192
2008-07-25192
2008-08-25192
2008-09-25192
2008-10-25192
2008-11-25192
2008-12-25188
Summa2 300
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:17 ap.4Trängselskatt: Admin - Del till Kronofogdemyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25958
2008-02-25958
2008-03-25958
2008-04-25958
2008-05-25958
2008-06-25958
2008-07-25958
2008-08-25958
2008-09-25958
2008-10-25958
2008-11-25958
2008-12-25962
Summa11 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:17 ap.2Trängselskatt: Admin - Del till SKV

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Fordon och förare84 345-68 521904 889861 83143 05858 882
Uppdragsverksamhet
VV Produktion-18 40093 0002 552 3002 534 30018 00092 600
VV Konsult8 0007 000160 000152 0008 00023 000
VV Färjeleder3 5002 90041 80039 1002 7009 100
Utbildningstjänster6 73740016 40015 8006007 737
Informationsuttag213 197-54 16194 40040 16854 232213 268
Administration av felparkeringsavgifter9 9593 49113 8608 8285 03218 482
Försäljning av personliga skyltar-2 089-4931 2001 11189-2 493
Uthyrning av reservbroar1 82701 0001 00001 827
Övriga uppdrag3 9603 64344 55936 8757 68415 287
Summa226 69155 7802 925 5192 829 18296 337378 808
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsbelagd verksamhet
Ansökningsavgifter för transportdispenser m.m.25110015 00015 00000
Kontrollavgift: motorfordons avgasrening och motorbränslen25340024 00024 00000
Summa0039 00039 00000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Vägverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Inkomsterna får disponeras av Vägverket, utom dem från ansökningsavgifter för transportdispenser m.m.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

Villkor för uppdragsverksamhet

1.Vägverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Vägverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för den verksamhet där det ekonomiska målet full kostnadstäckning tillämpas. För uppdragsverksamhet med andra grunder för prissättning krävs regeringens ställningstagande.

Vägverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

2. För försäljning av informationsuttag från Vägtrafikregistret gäller självkostnadsbaserad prissättning med pålägg upp till en nivå som bedöms som marknadsmässig i förhållande till jämförbara konkurrenter. Vägverkets resultat av denna verksamhet ska användas till trafiksäkerhetsåtgärder.

3. För Vägverkets produktionsverksamhet gäller särskilda föreskrifter enligt regeringens beslut den 18 januari 1996 (nr 2) om direktiv avseende Vägverkets produktion i egen regi m.m. Genom regeringsbeslut i form av 1997 års regleringsbrev för Vägverket ändrades beslutet den 18 januari 1996 på så sätt att andra meningen i punkten 5 första stycket inte längre ska gälla.

4. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen.

5. Vägverket får för att täcka sina kostnader för svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon avräkna 14 kronor respektive 140 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens intäkter ska kvartalsvis föras till inkomsttitel "2624 - Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter".

6. Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Vägverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Vägverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras66 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Intäkterna från de avgifter som tas ut för passage över nya Svinesundsförbindelsen får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt drift och underhåll av avgiftsstation.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) avräkna kostnader mot anslag det budgetår verksamheten utförs.

b) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdag och regering beslutat för vissa projekt.

c) Vägverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 6 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

d) Vägverket medges undantag från kravet enligt 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

e) Vägverket får utan hinder av vad som anges i 15 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Jessica Spångberg
Likalydande till

Riksgäldskontoret
Verket för innovationssystem
Banverket
Sjöfartsverket
Luftfartsstyrelsen
Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Sveriges Domstolar
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Skogsstyrelsen
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/RT
Näringsdepartementet TR
Näringsdepartementet FIN
Näringsdepartementet/ENT
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Riksrevisionen
Krisberedskapsmyndigheten
RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
samtliga länsstyrelser
Naturvårdsverket
Statens institut för kommunikationsanalys
Handikappombudsmannen
Jämställdhetsnämnden
Jämställdhetsombudsmannen
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Konsumentverket
Patent- och registreringsverket
Patentbesvärsrätten
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Järnvägsstyrelsen
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande
Myndigheten för handikappolitisk samordning