Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
12

2008-12-18
IJ2008/2497/IU
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 11:1 (2004) Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna
Riksdagen har beslutat om anslaget 11:1 (2004) Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna (prop. 2003/04:1, utg.omr. 13, bet. 2003/04:SfU2, rskr. 2003/04:84).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Budgetår 2004

11:1

Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.3Deltagande i EUKN (ram)0

Villkor för anslag 11:1

ap.3 Deltagande i EUKN

Tillgängliga medel ska användas i enlighet med regeringens beslut den 24 januari 2008 om fullföljande av Sveriges deltagande i European Urban Knowledge Network (IJ2007/258/IU) och rekvireras hos Kammarkollegiet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
11:1 (2004) Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna
ap.3 (2004)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
11:1 (2004) Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna
11:1 ap.1 (2004)11:1 ap.3 (2004)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
11:1 (2004) Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna
ap.1 (2004)ram
ap.2 (2004)ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Mångkulturellt centrum i Botkyrka