Miljödepartementet


Regeringsbeslut
62

2008-12-18
M2008/4694/A
(delvis)
Lantmäteriet
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:10
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:10 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 20, bet. 2008/09MJU1, rskr. 2008/09:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:10

Klimatanpassning (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet40 000
ap.3Klimatanpassning - Höjddatabas (ram)40 000
Disponeras av Statens geotekniska institut35 000
ap.2Klimatanpassning - Skredförutsättningar i Göta Älvdalen (ram)35 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län25 000
ap.4Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala (ram)25 000

Villkor för anslag 1:10

ap.2 Klimatanpassning - Skredförutsättningar i Göta Älvdalen

För att kunna möta kommande klimatförändringar och hantera ökade flöden genom Göta älv krävs förbättrad kunskap om stabilitetsförhållandena längs hela Göta älv. Anslagsposten används för att förbättra och ta fram skredanalyser och stabilitetskarteringar längs Göta älv.

Av anslaget får högst 400 000 kronor användas för informationsinsatser om projektet.

ap.3 Klimatanpassning - Höjddatabas

Med den ökade riskbild som ett förändrat klimat innebär kan inte existerande höjddatabas anses vara tillfyllest för att utgöra ett fullgott planeringsunderlag. Anslagsposten används för att ta fram en ny nationell markmodell med tätare och noggrannare höjddata än dagens.

Av anslaget får högst 800 000 kronor användas för informationsinsatser om projektet.

Med undantag från 20 a § anslagsförordningen (1996:1189) får Lantmäteriet med stöd av de till höjddatabasen tilldelade             40 000 000 kronor ingå åtaganden som medför utgifter under följande budgetår motsvarande högst 30 000 000 kronor. Lantmäteriet får disponera anslagssparande från 2009 för att infria åtagande gjorda till och med 2009.

ap.4 Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala

Länsstyrelsen har en central roll i arbetet med anpassningen till ett förändrat klimat. Anslagsposten används för att stödja länsstyrelserna i samordningen av det lokala och regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen i Uppsala län fördelar medlen till samtliga länsstyrelser. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:10 Klimatanpassning
ap.21 000Allt0
ap.31 200Allt0
ap.4800Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2540 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.3Klimatanpassning - Höjddatabas
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2525 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.4Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala
Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2535 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.2Klimatanpassning - Skredförutsättningar i Göta Älvdalen
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Conny Hägg
Likalydande till

Länsstyrelsen i Uppsala län
Statens geotekniska institut
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jorbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket