Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2008-12-11
Ju2008/9530/PO
Säkerhetspolisen
Box 8304
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 04, bet. JuU1, rskr. 2007/08:53, prop. 2007/08:99, utg.omr. 04, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen890 903
ap.1Säkerhetspolisen (ram)890 903

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
4:2 Säkerhetspolisen
ap.123 6903 %500
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)210 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)94 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2565 805
2008-02-2565 805
2008-03-2565 805
2008-04-2565 805
2008-05-2565 805
2008-06-2565 805
2008-07-2582 678
2008-08-2582 678
2008-09-2582 678
2008-10-2582 678
2008-11-2582 678
2008-12-2582 683
2008-12-29-500
Summa890 403
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Sofia Karlsson
Kopia till

Ju/EMA
Fi/Ba, Henrik Jönsson
Riksgäldskontoret