Miljödepartementet


Regeringsbeslut
5

2008-12-04
M2008/4598/Mk
Strålsäkerhetsmyndigheten
Naturvårdsverket


Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 34:14
Riksdagen har beslutat om anslaget 34:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 20, bet. 2007/08:MJU1, rskr. 2007/08:95, prop. 2007/08:99, utg.omr. 20, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:14

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland (Ramanslag)

Disponeras av Statens kärnkraftinspektion14 323
ap.2Int. miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland - del till SKI (ram)14 323
ap.5Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Statens strålskyddsinstitut2 548
ap.3Int. miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland - Del till SSI (ram)2 548
ap.6Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Naturvårdsverket7 450
ap.1Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV (ram)7 450
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten30 929
ap.8Int milj samarb Rys - del till Strålsäkerhetsmyndigheten (ram)30 929
Disponeras av regeringen0
ap.4Int. miljösamarbete med Ryssland - Regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet4 050
ap.7Int milj samarb Rys - del till Regeringskansliets disposition (ram)4 050

Villkor för anslag 34:14

ap.1 Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV

1. Anslaget disponeras för miljö- och kemikaliesamarbete med Ryssland som främjar en miljömässigt hållbar utveckling med särskilt fokus på Östersjön, Barents och Arktis.

2. Anslaget får användas för insatser i enlighet med den bilaterala överenskommelsen och den rysk-svenska samarbetskommitténs Arbetsprogram 2007-2008 samt för andra insatser som stärker miljöarbetet i Ryssland, utvecklar nätverk mellan berörda myndigheter och bidrar till ökat ryskt deltagande i regionalt och internationellt samarbete.

3. Minst 450 000 kronor ska användas för stöd till verksamhet inom Arktiska rådet.

ap.2 Int. miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland - del till SKI

Anslagsposten ska användas till samarbete inom områdena reaktorsäkerhet, icke-spridning samt kärnavfallssäkerhet i Ryssland.

Den svenska årsavgiften till det internationella samordningsorganet Contact Expert Group (CEG) ska betalas från anslagsposten.

Viss finansiering får även lämnas till SKI:s deltagande i Litauens rådgivande kärnsäkerhetskommitté och Ignalinafonden m.m.

ap.3 Int. miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland - Del till SSI

Anslaget ska användas till samarbete inom områdena strålskydd samt beredskap i Ryssland.

ap.4 Int. miljösamarbete med Ryssland - Regeringens disposition

ap.7 Int milj samarb Rys - del till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten ska främst disponeras för NEFCO:s miljöutvecklingsfond, samnordiskt stöd till miljö- och energiprojekt i Ryssland samt för stöd till regionala projekt som drivs inom Barentsrådet och andra regionala organisationer och som syftar till miljöförbättringar i Ryssland.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
34:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ap.1241Inget0
ap.21 389Inget0
ap.3170Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.82 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
34:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ap.230 00023 5006 5002011
ap.823 00016 0007 0002011
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statens kärnkraftinspektion läggs ned den 30 juni 2008. Bemyndigandet under ap.2 består endast till dess myndigheten läggs ned. Bemyndigandet nollställs därefter genom att utestående åtaganden per den 1 juli 2008 överförs till bemyndigandet under ap.8.

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Följande anslag och anlagsposter som disponeras av Statens strålskyddsinstitut har i detta beslut ändrats till att inte längre vara räntebärande:
34:14 ap.3Int. miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland - Del till SSI
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Stefan Appelgren
Likalydande till

Naturvårdsverket
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet - Enheten för Östeuropa och Centralasien
Utrikesdepartementet - Enheten för nedrustning och icke-spridning
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning
RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksdagens utrikesutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket