Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
5

2008-12-18
Jo2008/1913
Jo2008/3725
Sametinget
Adolf Hedinsvägen 58
981 33 KIRUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Sametinget
Riksdagen har beslutat om Sametingets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 01, bet. 2007/08:KU1, rskr. 2007/08:78, prop. 2007/08:1, utg.omr. 23, bet. 2007/08:MJU2, rskr. 2007/08:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Sametinget och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sametingets verksamhet återfinns inom följande politikområden med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SamepolitikDet folkvalda organet, samisk kultur och näringsverksamhetSametinget
Samiska näringar och samhällsplanering
Språk,kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor
DjurpolitikViltvårdErsättning och inventering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Samepolitik

Mål

Verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.

1.1.1

Verksamhetsområde Det folkvalda organet, samisk kultur och näringsverksamhet

Mål

Den samiska kulturens ställning är stark. En ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Sametinget

Mål

Sametingets och samernas ställning i samhället är stark.

Återrapportering

Bedöma hur informationsverksamheten vid Sametinget respektive vid Samiskt informationscentrum har bidragit till att uppnå målet för verksamhetsgrenen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Samiska näringar och samhällsplanering

Mål

Ett starkt och utvecklat samiskt näringsliv samt en samhällsplanering där samiska behov beaktas.

Återrapportering

Redogöra för

- det totala antalet inkomna remisser samt antalet besvarade remisser. Det ska framgå vilka myndigheter som remitterat. En uppdelning ska ske i kategorierna näring, samhällsplanering och miljö. En jämförelse ska göras med föregående två år,

Redogöra för utvecklingen inom samiskt näringsliv avseende 

- antalet under säsongen slaktade renar där prisstöd har erhållits,

 - genomsnittligt avräkningspris,

- antal renar per renskötselföretag samt,

- utvecklingen för övriga näringar såsom t.ex. duodji och turism.

Vidare ska Sametinget redogöra för EU-programmen 2007–2013 med samiska insatser. Detta görs genom att för programperioden i tabellform sammanställa:

- antalet sökande,

- antalet som beviljats medel. En uppdelning ska ske i kategorierna duodji (slöjd), turism, forskning och utbildning, rennäring respektive övriga utvecklingsprojekt,

- antalet bevarade respektive tillfälliga arbetstillfällen,

- antalet avslag på grund av saknad nationell medfinansiering,

- summa beviljade medel under programperioden,

- summa återstående medel under programperioden.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Språk,kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor

Mål 1

De samiska språkens användning i samhället har ökat och deras ställning i samhället, framför allt i det traditionellt samiska området, är stark.

Återrapportering

Redogöra för

- insatser för samverkan med kommuner, myndigheter, institutioner och organisationer som berörs av lag (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar för att öka användningen av och stärka det samiska språket,

- på vilket sätt den samiska språkhandboken används i kommuner och övrig förvaltning i syfte att synliggöra det samiska språket.

Mål 2

Bidrag till vissa studier i samiska ska främja det samiska språket.

Den genomsnittliga tiden för handläggning av ärenden som avser statsbidrag vid vissa studier i samiska skall inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Redogöra för hur anslaget 25:6 Bidrag vid kortare studier under utgiftsområde 15, som avser statsbidrag vid vissa studier i samiska, har använts genom att ange

- antal ansökningar totalt samt antal ansökningar som avslagits, 

- den genomsnittliga handläggningstiden,

- antal studerande fördelat på kön och på åldersgrupperna -24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-.  

Mål 3

Ett starkt och utvecklat mångfaldigt samiskt konst- och kulturliv samt stark samisk kultur och identitet.

Återrapportering

Redogör för hur anslag 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, ap. 5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer under utgiftsområde 17, liksom medel ur Samefonden har använts genom att ange

- antalet bidragssökande,

- antalet som beviljats bidragsmedel,

- summan av beviljade bidragsmedel

Redogörelsen ska delas upp på olika kulturyttringar såsom duodji (slöjd), bild- och formkonst, musik och jojk samt litteratur. Redovisningen ska även delas upp i bidrag till media, forskning och utbildning samt bidrag till organisationer. En jämförelse ska göras med föregående två år.  

Sametinget ska särskilt redovisa kostnaderna för verksamheten för den samiska bibliotekskonsulenten.

Mål 4

En samisk teaterinstitution som är ledande inom samisk scenkonst med hög konstnärlig kvalitet.

Återrapportering

Redogör vidare för hur anslaget 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling, internationellt kulturutbyte och samarbete anslagsposten 5.2 Sámi Teáhter under utgiftsområde 17, har använts genom att ange

- totala antalet produktioner varav antalet samiskspråkiga produktioner,

- totalt antal besökare samt,

- redovisa antalet produktioner som turnerat. Redovisningen ska ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

1.2

Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.

1.2.1

Verksamhetsområde Viltvård

Mål

Det finns livskraftiga stammar av alla inhemska vilda djurarter. Skador på ren orsakade av stora rovdjur är begränsade genom i första hand förebyggande åtgärder.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Ersättning och inventering

Mål

De skador som rovdjuren orsakar rennäringen är acceptabla.

En hållbar rennäring och en livskraftig rovdjursstam.

Återrapportering

Redogöra för hur anslag 42:5 Ersättning för viltskador m.m. anslagsposterna 2 och 3, har använts. Redogöra för resultatet av rovdjursinventeringen i renskötselområdet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Sametinget ska göra en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till att uppnå målen för respektive verksamhetsgren.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008 t.o.m. 2011 för samtliga anslag myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti samt den 30 oktober.

Jämställdhet

Sametinget ska ha ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Det innefattar att Sametinget i beslut som rör individen skall pröva besluten ur ett jämställdhetsperspektiv och aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor och män av de beslut som fattas. All statistik som rör individer ska vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta. Vid all redovisning ska denna vara könsuppdelad där så är möjligt.

Återrapportering

Sametinget skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits under året för att uppnå målet samt ange hur man planerar att fortsätta arbeta med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.

Årsredovisning

I resultaträkningen ska följande specificeras i not: intäkter av anslag, intäkter av bidrag (bidragsgivare samt finansieringsändamål) samt kostnader för lokaler.

Utfall av nationellt stöd

Sametinget ska senast den 31 maj 2008 i enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde. Rapporteringen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. I uppdraget ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

4

Uppdrag

Utvärdering av samråd

Sametinget ska i samråd med Skogsstyrelsen utvärdera samrådet mellan rennäring och skogsnäring när det gäller samrådets tillämpning i sammanhang som berör både renäring och skogsnäring. Uppdraget ska redovisas senast den 30 maj 2008.

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Sametinget ska under perioden 2008-2013 verka för ett effektivt genomförande av Sveriges landsbygdsprogram. I detta ingår att Sametinget till förvaltningsmyndigheten (Jordbruksverket) ska rapportera om programmets genomförande och resultat och efter samråd med berörda myndigheter och organisationer, till förvaltningsmyndigheten överlämna en reviderad genomförandestrategi. Rapportering om programmet och revidering av strategin ska göras enligt riktlinjer från förvaltningsmyndigheten.

Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Sametinget ska under perioden 2007-2013 medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättningar och dess prioriteringar.

Sametinget ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 juli 2009, för perioden 2008 t.o.m juni 2009, redovisa

- resultat av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet,

- bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar.

Ett strategiskt handlingprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft

Sametinget ska bistå Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) vid framtagandet av ett strategiskt handlingprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft.

Sveriges ordförandeskap i EU 2009

Sametinget ska fortlöpande bistå Jordbruksdepartementet i förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd hösten 2009 i de frågor som ligger inom verkets ansvarsområde. Sametinget ska också genomföra de åtgärder som krävs för att myndigheten ska vara väl förberedd inför ordförandeskapet.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

45:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget32 104
ap.1Sametinget (ram)32 104

Villkor för anslag 45:1

ap.1 Sametinget

1. Kostnaderna för Nationellt informationscentrum ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:5

Ersättningar för viltskador m.m (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget49 197
ap.2Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn (ram)45 987
ap.3Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur (ram)3 210

Villkor för anslag 42:5

ap.2 Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn

1. Sametinget ska använda anslagspost 2 för bidrag och ersättningar enligt 3 § viltskadeförordningen (2001:724) för att förebygga att varg, björn, järv, lo eller örn orsakar skador på renar, enligt 4 § för att lämna ersättning för skador på renar som orsakas av dessa rovdjur och enligt 10 § förordningen för massdödande av renar.

Sametinget ska lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller tillfällig förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen till sameby med följande belopp.


Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

80 000

35 000

Ersättningsbeloppen för regelbunden eller tillfällig förekomst avser, när det gäller varg, varje individ och i övriga fall förekomst inom samebyn. Ersättningsbeloppen för föryngring avser varje föryngring.

Förekomst av björn ersätts med 1 615 000 kronor och förekomst av örn med 1 075 000 kronor och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

Sametinget får använda högst 1 000 000 kronor för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

2. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

45:1

Främjande av rennäringen m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget56 718
ap.2Främjande av rennäringen (ram)56 718

Villkor för anslag 45:1

ap.2 Främjande av rennäringen

1. Sametinget disponerar anslaget för

a) prisstöd enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,

b) ersättning m.m. enligt 3 § 2 förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan. Anslaget ska vidare användas för bidrag som enligt 3 § 1 och 3 förordningen beslutas av Jordbruksverket samt Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Sametinget skall efter rekvisition från Jordbruksverket betala ut medel för dessa ändamål. Härutöver får medel användas till kostnader för analys och uppföljning av det radioaktiva nedfallet av cesium och till andra statliga kostnader som uppkommer till följd av Tjernobylolyckan. Inkomster vid försäljning av utrustning som inte längre behövs får användas för de i denna punkt angivna ändamålen,

c) underhåll eller rivning av riksgränsstängsel och av vissa renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvaret. Anslaget får inte användas för att betala andra förvaltningskostnader än direkta personalkostnader för faktiskt arbete med underhållet eller rivningen,

d) Sametinget ska betala ut bidrag till länsstyrelserna från anslaget. Sametingets och berörda länsstyrelsers del av kostnaderna för redovisning av markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövården. Länsstyrelsen ansvarar för att redovisningen sker. Anslaget får inte användas för att betala andra förvaltningskostnader än direkta personalkostnader för arbetet med redovisningen. Härutöver får medel användas för andra kostnader för staten som uppkommer till följd av redovisningen av arbetsuppgifter under denna punkt,

e) ersättning för kostnader enligt 35 a § rennäringsförordningen (1993:384) för medling i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller skadeersättning vid renbetning på åkermark samt andra statliga kostnader till följd av konfliktlösningssystemet,

f) katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen (1993:384). Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Sametinget, med ett av tinget angivet schablonbelopp per ren och utfodringsdag. Underlag för utbetalning utgör bl.a. betesundersökningar. Medel får även användas för utveckling av metod för betesundersökningar,

g) kostnader för hållande av renmärkesregister,

h) bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384) för främjande av rennäringen och

i) kostnader för fortsatt utveckling av företagsregistret för rennäringen.

2. Sametinget får besluta om närmare villkor för användningen av medlen. I görligaste mån skall medlen under punkten 1 h) samordnas med verksamheter som kan erhålla medfinansiering från EU.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Budgetår 2004

45:2

Informationssatsning om samerna (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.1Informationssatsning om samerna (ram)0

Villkor för anslag 45:2

ap.1 Informationssatsning om samerna

1. Anslaget disponeras för olika informationsinsatser som skall öka kunskapen och förståelsen för samer och samisk kultur i Sverige.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
45:1 Sametinget
ap.19633 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
42:5 Ersättningar för viltskador m.m
ap.27 8443 %0
ap.303 %0
45:1 Främjande av rennäringen m.m.
ap.203 %0
45:2 (2004) Informationssatsning om samerna
ap.1 (2004)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Sametinget får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
42:5 Ersättningar för viltskador m.m
ap.27 156
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
45:1 Främjande av rennäringen m.m.
ap.24 0004 000
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-252 458
2008-02-252 458
2008-03-253 327
2008-04-252 458
2008-05-252 458
2008-06-253 327
2008-07-252 458
2008-08-252 458
2008-09-252 458
2008-10-252 458
2008-11-253 327
2008-12-252 459
Summa32 104
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
45:1 ap.1Sametinget

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Sametinget får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av Sametinget.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188), gällande finansiering av anläggningstillgångar med i lån i Riksgäldskontoret, skall inte tillämpas vid finansiering av anläggningstillgångar som sker under anslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m. Sådana investeringar skall istället finansieras från anslaget.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Anna Danielsson
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementets budgetavdelning
Kulturdepartementet Kr
Utbildningsdepartementet S
Justitiedepartementet/D
Miljödepartementet M/A
Internrevisionen SB
Jo/JFS
Jo/ SAU