Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2008-12-04
UD2008/36527/FIM
(delvis)
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1, rskr. 2007/08:97, prop. 2008/09:2, utg.omr. 24, bet. 2008/09:FiU11, rskr. 2008/09:50).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Kommerskollegium och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjandeInternationell handelspolitik och inre marknadenInre marknaden
Yttre handelspolitiken

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

Mål

En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk handel och ökade utländska direktinvesteringar i Sverige.

1.1.1

Verksamhetsområde Internationell handelspolitik och inre marknaden

Mål

Bidra till ett förstärkt multilateralt handelssystem samt en öppen handelspolitik och en effektiv inre marknad i EU.

Återrapportering

Kollegiet ska lämna en sammanfattande bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet, inkluderande en bedömning av tillståndet och utvecklingen inom kollegiets ansvarsområde.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Inre marknaden

Mål

1. Att bidra till en effektiv inre marknad inbegripet att bidra till en effektivisering av de horisontella instrumenten på den inre marknaden.

2. Att bidra till ökad handel och tillväxt, liksom åtgärder som bidrar till Lissabonstrategins genomförande.

3. Att minska eller eliminera handelshinder och andra problem

a. inom EU/EES, inklusive Turkiet, och i relevanta fall WTO, genom att granska och påverka utformningen av såväl utländska som svenska förslag till tekniska föreskrifter, och när det gäller utländska förslag aktivt förmedla information om anmälningsprocedurerna för tekniska regler, och

b. på den inre marknaden genom rollen som SOLVIT-center (samordningscentral och central kontaktpunkt för företag och enskilda).

4. Att öka svenska myndigheters och allmänhetens kunskaper om den inre marknaden samt de rättigheter - och för myndigheter, de skyldigheter - som följer av EU-medlemsskapet.

Återrapportering

1-2. Kollegiet ska lämna en sammanfattande redogörelse för verksamheten och viktigare utredningar, inbegripet insatser avseende horisontella instrument. Kollegiet ska också redogöra för hur det samlade svenska intresset och det svenska näringslivets och konsumenternas intressen har beaktats.

3. Kollegiet ska tre gånger lämna en redovisning, innehållande jämförande uppgifter från de senaste tre åren (senast den 15 maj, den 15 september och i årsredovisningen) enligt följande

a. en analys av de viktiga anmälningarna och de reaktioner som dessa har föranlett samt de åtgärder kollegiet har vidtagit i enskilda ärenden för att avvärja att handelshinder uppstår, och

b. anmälda problem och vidtagna åtgärder fördelade på de fyra friheterna, länder och typer av hinder.

En sammanfattande bedömning av hur målen har uppnåtts ska lämnas i årsredovisningen.

4. Kollegiet ska redovisa vidtagna åtgärder.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Yttre handelspolitiken

Mål

1. Att bidra till en öppen handelspolitik i EU och ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO. 

Under året ska följande prioriteras:

  • WTO:s Dohadagordning,
  • bilaterala handelsrelationer, regionala handelsavtal och partnerskapsavtal, 
  • tvister i WTO och deras konsekvenser för svenskt näringsliv,
  • handel och hållbar utveckling, särskilt klimatfrågan och det sociala perspektivet,
  • EU:s konkurrenskraft och den externa dimensionen av Lissabonstrategin,
  • EU:s antidumping-, utjämnings- och skyddsåtgärder och
  • tjänstehandel samt frågor om handel och investeringar.

Vidare ska det samlade svenska intresset i form av det svenska näringslivets och konsumenternas intressen beaktas. I arbetet ska också beaktas regeringens övergripande mål för tillväxt och sysselsättning samt utvecklingsländernas intressen och integrering i handelssystemet.

2. Att öka kunskapen om det globala handelssystemet, handelsutvecklingen och frihandelns betydelse för den ekonomiska utvecklingen.

3. Att, genom analyser och förslag samt mot bakgrund av den externa dimensionen av Lissabonstrategin (Global Europe), bidra till att EU ska bli världens mest öppna betydande ekonomi.

5. Att uppnå tullättnader och lättnader vad gäller icke-tariffära handelshinder för svenskt näringsliv.

6. Att inom den nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden (OTGS) bistå exportörer från utvecklingsländerna med att förstå och komma till rätta med problem relaterade till det handelspolitiska regelverket. Beslut om finansiering fattas i särskild ordning.

Återrapportering

1-3. Kollegiet ska lämna en sammanfattande redogörelse för verksamhetens omfattning och viktiga utredningar.

5. Kollegiet ska redovisa antalet ärenden och en uppskattning av inbesparade tullbelopp för under året handlagda tullsuspensionsärenden.

6. Kollegiet ska lämna en sammanfattande redogörelse för de ärenden och förfrågningar som OTGS har handlagt, fördelade ämnes- och ländervis samt relaterade till genomförda marknadsföringsinsatser.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Kollegiet ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

1 augusti

30 oktober

Jämställdhetsintegrering

Att motverka diskriminering och att stärka kvinnors tillgång till resurser och medinflytande är avgörande för den globala fattigdomsbekämpningen. Detta gäller även i handelspolitiken. Kollegiet bör därför aktivt arbeta för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

Återrapporteringskrav

Kollegiet ska redovisa på vilket sätt jämställdhetsperspektivet har beaktats i verksamheten.

Tjänsteexport

I förordning (2007:1221) med instruktion för Kommerskollegium framgår att kollegiet får bedriva tjänsteexport inom ramen för de uppgifter som framgår av instruktionen. Kollegiet ska redovisa omfattningen och innehållet av denna verksamhet.

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

Regelförenkling

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Kollegiet bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium71 121
ap.1Kommerskollegium (ram)71 121

Villkor för anslag 39:2

ap.1 Kommerskollegium

Av beloppet avser 4 000 000 kronor den svenska kontaktpunkt för tjänster och varor som ska utvecklas av Kommerskollegium, Konsumentverket och Nutek utifrån den arbetsplan för operativa utvecklingsåtgärder som ska tas fram.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
39:2 Kommerskollegium
ap.12 0143 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 965
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-255 593
2008-02-255 593
2008-03-255 593
2008-04-255 593
2008-05-255 593
2008-06-255 593
2008-07-255 593
2008-08-255 593
2008-09-255 593
2008-10-255 593
2008-11-255 593
2008-12-257 598
2009-01-252 000
Summa71 121
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
39:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Ewa Björling
Karin Nordström
Kopia till

SB SAM
SB REV
UD EC
UD IH
UD RS
UD PLAN
UD EKO
Fi BA
N ENT
N MK
N RT
N SAM
IJ KO
FA EK
FA INFO
Riksdagen, Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Verket för näringslivsutveckling
Konsumentverket