Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2008-12-18
S2007/4968/HS
S2008/10663/SK (delvis)
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Box 5650
114 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens beredning för medicinsk utvärdering och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Mål

SBU ska utveckla och intensifiera arbetet med att sprida sina kunskapssammanställningar på sådant sätt att de får ett ökat genomslag inom den praktiska hälso- och sjukvården.

Återrapportering

SBU ska kortfattat redovisa de utvärderingsprojekt som bedrivits under året och vilka rapporter som har färdigställts. Viktiga frågeställningar och resultat ska framgå, bl.a. vilka kostnader projekten medfört och till hur stor del de finansierats med externa medel. Även beslut om nya projekt ska redovisas.

2. Mål

Kunskapsspridningen till hälso- och sjukvården ska planeras och utföras på ett sådant sätt att staten i så stor utsträckning som möjligt uppfattas som en samordnad aktör av huvudmännen.

Återrapportering

SBU ska i samverkan med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket redovisa genomförda insatser för att nå målet.

3. SBU ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV;

den 19 januari,  

den 26 februari,  

den 7 maj,  

den 30 juli,  

den 29 oktober.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

1. SBU ska under året svara för kanslifunktionen för det internationella nätverket INAHTA. SBU ska redovisa vad uppdraget inneburit för arbetet vid myndigheten och vilka resurser det tagit i anspråk i form av arbetstid m.m. Myndigheten ska också särredovisa de intäkter och kostnader som är förenade med uppdraget. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för budgetåret 2009.

2. SBU ska till Socialdepartementet redovisa pågående och planerade projekt som finansieras genom den s.k. Dagmaröverenskommelsen mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för 2008. Redovisningen ska ha inkommit till Socialdepartementet senast den 27 februari 2009.

3. SBU ska utifrån internationella kunskapsöversikter om medicinska utvärderingar, utförda av systerorganisationer till SBU och av Cochrane Collaboration, redovisa hur sådana utvärderingar kan kvalitetsgranskas, kompletteras och göras tillgänglig för svensk hälso- och sjukvård. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 27 februari 2009, som en del av redovisningen av den s.k. Dagmaröverenskommelsen.

4. SBU ska starta en upplysningstjänst dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med olika kliniska frågeställningar som kräver en snabb utvärdering av det vetenskapliga underlaget inom området. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 27 februari 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering43 231
ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering (ram)43 231

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk utvärdering
ap.11 2973 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-253 603
2009-02-253 603
2009-03-253 603
2009-04-253 603
2009-05-253 603
2009-06-253 603
2009-07-253 603
2009-08-253 603
2009-09-253 603
2009-10-253 603
2009-11-253 603
2009-12-253 598
Summa43 231
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SBU får söka och disponera forskningsanslag och andra externa bidrag för den projektbundna verksamheten.

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Henrik Lundström
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting