Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2008-12-18
S2008/10663/SK(delvis)
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Kammarkollegiet, Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Riksdagen har beslutat om Alkohol- och läkemedelssortimentsnämndens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:3

Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet217
ap.2Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden - del till KAMK (ram)217

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:3 Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
ap.273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2518
2009-02-2518
2009-03-2518
2009-04-2518
2009-05-2518
2009-06-2518
2009-07-2518
2009-08-2518
2009-09-2518
2009-10-2518
2009-11-2518
2009-12-2519
Summa217
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.2Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden - del till KAMK

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret ska inte tillämpas på Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden. Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Nämnden ska dock senast vid budgetårets slut lämna in en resultaträkning och anslagsredovisning. Nämnden ska också redovisa hur många ärenden som inkommit under året, antalet handlagda ärenden, handläggningstiden per ärende, översiktligt ange innehållet i ärendena samt information om hur många ärenden som nämnden bifaller eller avslår per år. Kammarkollegiet behöver inte lämna balansräkning, finansieringsanalys och delårsrapport för nämnden.

På regeringens vägnar
Maria Larsson
Andreas Johansson
Kopia till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Systembolaget AB
Apoteket AB