Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2008-12-18
U2008/8525/UH m.fl.
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Drottninggatan 16
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:78 (2008) Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning och nedan angivet anslag.

Regeringen beslutade den 19 december 2007 om direktiv för avveckling av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (dir. 2007:178). I direktivet anges en tidsram för avvecklingen och när avrapporteringar ska ske. 

VERKSAMHET

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning upphör som en egen myndighet den 31 december 2008.

Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning disponerar anslaget 25:78 (2008) Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning inom utg. omr. 16 för de kostnader som uppstår i samband med avvecklingen av myndigheten m.m.

Återrapportering 

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av direktiven till Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (dir.2007:178). 

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2008

25:78

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.1Mynd. nätv. sam. utb - del till Kammarkollegiet (ram)0

Villkor för anslag 25:78

ap.1 Mynd. nätv. sam. utb - del till Kammarkollegiet

Anslagsposten får användas för engångspremier till Statens pensionsverk för de personer som får pensionsersättning.

Medlen får användas för avvecklingskostnader inkl. administration, kostnader för avvecklarens lokaler, resor och lön m.m.

Anslagssparande som uppkommer 2008 får disponeras under hela avvecklingsperioden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
25:78 (2008) Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
ap.1 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:78 (2008) Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
25:78 ap.2 (2008)25:78 ap.1 (2008)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
25:78 (2008) Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
ap.2 (2008)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning behöver inte i årsredovisningen lämna någon resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Vidare behöver inte jämförelsetal för resultat- och balansräkning samt noter lämnas.

I årsredovisningen ska dock en beskrivning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Reavinst från försäljning av inventarier och utrustning, inklusive ränta, ska betalas in på inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Avvecklingsmyndigheten ska inte ta upp några nya lån hos Riksgäldskontoret och har därför inte en tilldelad låneram.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, ESA och SF
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgälden
Ekonomistyrningsverket