Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2009-06-17
S2009/4936/SF
Inspektionen för socialförsäkringen
c/o Organisationskommittén för Inrättande av Inspektionen för socialförsäkringen (S 2008:11)
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för socialförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för socialförsäkringens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 10, bet. 2008/09:SfU1, rskr. 2008/09:138).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Inspektionen för socialförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Genom bildandet av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) finns återigen en självständig tillsynsfunktion inom socialförsäkringsområdet.

ISF ska värna rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet genom att utifrån risk och väsentlighet genomföra systemtillsyn och effektivitetsgranskningar.

ISF har en central roll inom socialförsäkringsområdet genom att ISF ska bidra till att rätt ersättning betalas ut till rätt person i tid. För tilltron till socialförsäkringen är det nödvändigt att säkerställa en effektiv handläggningsprocess samt att förhindra felaktiga utbetalningar och obehörigt nyttjande av försäkringen.

Myndigheten ska i uppbyggnadsskedet ha balans mellan genomförandet av sitt kärnuppdrag och etableringsprocessen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Övriga mål och återrapporteringskrav

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 i Hermes den 29 oktober 2009.

Prognosen ska göras i kostnadstermer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för socialförsäkringen24 000
ap.1Inspektionen för socialförsäkringen (ram)24 000

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
ap.1720Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för socialförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-07-016 000
2009-07-253 000
2009-08-253 000
2009-09-253 000
2009-10-253 000
2009-11-253 000
2009-12-253 000
Summa24 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för socialförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Inspektionen för socialförsäkringen
På regeringens vägnar
Cristina Husmark Pehrsson
Maria Rindeborn Jonsson
Kopia till

Socialförsäkringsutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försäkringskassan
Skatteverket
Pensionsmyndighetsutredningen