Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2008-12-18
U2008/8481/SAM/S (delvis)
Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet inom utgiftsområdet 16
Riksdagen har beslutat om och anslaget 1:9 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk93 947
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)93 807
ap.2Utvecklingsarbete (ram)140
Disponeras av Svenska institutet730
ap.4Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt (ram)730

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike. Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2008 utgöra 11 967 kronor per elev.

Bidrag lämnas även enligt regeringsbeslut den 8 december 2003 för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam. Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2008 utgöra 11 967 kronor per elev.

Vidare lämnas bidrag enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen ska för bidragsåret 2008 utgöra 11 967 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Ifrågavarande ersättning ska av Skolverket tillföras respektive utbetalas från denna anslagspost.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelse den 27 juni 1996 mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska utbetalas från denna anslagspost.

Medel ska efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island.

Ersättning till distansinstitut

Bidrag ska utbetalas till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Skolverket och berörda parter.

Europaskolorna

Anslagsposten ska användas för lönekostnader m.m. till av Statens skolverk anställd personal vid Europaskolorna.

För återrapporteringskrav se Skolverkets regleringsbrev.

ap.2 Utvecklingsarbete

Medel får användas inom ramen för Statens skolverks utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

Skolverket ska redovisa de insatser som genomförts i årsredovisningen.

ap.4 Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt

Av bidraget får högst 100 000 kronor användas för stöd i form av förmedling och distribution av läromedel m.m. till de svenska skolorna i utlandet och högst 630 000 kronor för stöd till undervisning i svenska vid utländska skolor (främst vuxenutbildningskurser) m.m.

Medlen ska utbetalas till Riksföreningen Sverigekontakt under månaderna februari och september 2009 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Riksföreningen Sverigekontakt ska senast den 2 februari 2009 lämna en redogörelse till Utbildningsdepartementet för användningen av tilldelade medel och resultat av verksamheten för budgetåret 2009. En redogörelse ska även lämnas för kännedom till Statens skolverk och Svenska institutet.

Svenska institutet ska senast den 2 mars 2009 lämna budgeteringsunderlag till Utbildningsdepartementet för Riksföreningen Sverigekontakt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.12 8093 %0
ap.2540
ap.4223 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
25:10 ap.51:9 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.5ram
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Margareta Wiman
Kopia till

Internrevisionen SB
Utrikesdepartementet FIM KULT
Finansdepartementet BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Svenska Institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksföreningen Sverigekontakt
Svenska utlandsskolors förening