Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 12

2008-12-11
N2008/7995/FIN
N2008/8271/SAM
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:99).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:16

Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 327
ap.1Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (ram)5 327

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

Anslaget utbetalas månadsvis med en tolftedel till Ingenjörsvetenskapsakademien.

Från anslaget ska ersättning lämnas till av regeringen förordnad revisor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Oskar Thorslund
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/SAM
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Regeringskansliet/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Verket för innovationssystem
Riksgäldskontoret
Ingenjörsvetenskapsakademien