Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2008-12-18
UF2008/11521/FIM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
113 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 2:3 Exportfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla för nedan angivet anslag under budgetåret 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet171 000
ap.1Exportrådet (ram)171 000
Disponeras av regeringen10 000
ap.4Till regeringens disposition (ram)10 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet64 336
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)14 836
ap.2.1Till Regeringskansliets disposition (ram)14 836
ap.2.2Till Regeringskansliets disposition - Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai (ram)0
ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (ram)2 500
ap.5Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai (ram)33 000
ap.6Projektexportfrämjande (ram)14 000

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Exportrådet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges exportråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt regeringsbeslut angivit riktlinjer för Sveriges exportråds verksamhet för budgetåret 2009.

ap.2.1 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.

ap.4 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.

ap.5 Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai

Anslagsposten disponeras för statens andel av kostnaderna för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai.

ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för projektexportfrämjande insatser. Med projektexportfrämjande insatser avses projektförberedande och projektunderstödjande insatser genom exempelvis förstudier, utbildningsinsatser och kontaktbyggande åtgärder. Verksamheten skall bedrivas i nära samråd med Sveriges exportråd samt relevanta institutioner.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.116 800Inget0
ap.2.11 9803 %0
ap.2.203 %0
ap.303 %0
ap.4340Inget0
ap.50Allt0
ap.6016 5380
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Ewa Björling
Kerstin Nordlund Malmegård
Kopia till

SB SAM
UD UrH
UD AF
UD AME
UD ASO
UD EC
UD EU
UD MENA
UD FIM NSU
UD PIK
UD RS
UD PLAN
UD EKO
FI BA
N ENT
N FIN
N MK
N RT
FA EK RED
FA INFO
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges Exportråd