Finansdepartementet


Regeringsbeslut
6

2008-11-27
Fi2008/7161
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112, prop. 2007/08:99, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatistikStatistikproduktion
Samordning av den officiella statistiken

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter rättssäkert och effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och beslutsfattare.

1.1.1

Verksamhetsområde Statistik

Mål

Målet är statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna. Villkor är att kostnaderna för uppgiftslämnandet ska minska och att statistikproduktionen är effektiv.

Återrapportering

Rapport utarbetad av Rådet för den officiella statistiken inkluderande samordning av den officiella statistiken samt uppgifter om tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Statistikproduktion

Mål

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet. Kostnaderna för uppgiftslämnarna ska minska. Produktiviteten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år. Kostnaderna för EU-anpassningen ska finansieras inom anslagsramen. Samordningen av statistikproduktionen inom myndigheten ska förbättras.

Det är en prioriterad uppgift att förbättra kvaliteten i den ekonomiska statistiken, särskilt nationalräkenskaperna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen för användarnas behov. Uppdrag rörande officiell statistik ska prioriteras före annan avgiftsfinansierad verksamhet.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

 1. prestationer,
 2. produktivitetsutvecklingen,
 3. bidrag från EU,
 4. uppgiftslämnarnas kostnader,
 5. allmänhetens förtroende för myndigheten,
 6. intäkter, kostnader och prestationer i den avgiftsfinansierade verksamheten återrapporterat enligt den indelning som återges under avsnitt 7 Avgifter och bidrag,
 7. större insatser för extern marknadsföring och produktutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten,
 8. kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten,
 9. genomförda och pågående viktiga förändringar i EU-arbetet på statistikens område (i anslutning till årsredovisningen),
 10. väsentliga förändringar i förhållande till arbetsplanen och åtgärdsplanen för förbättring av den ekonomiska statistiken,
 11. åtgärder för att förbättra samordningen av statistikproduktionen inom myndigheten, och
 12. hur analysverksamheten inom den ekonomiska statistiken har bidragit till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet och till spridningen av kunskap om metodfrågor av betydelse för användare och forskare.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Samordning av den officiella statistiken

Mål

Samordning av den officiella statistiken ska stärka det svenska statistiska systemet och öka användbarheten av den officiella statistiken.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa inkomster, utgifter och prestationer.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 22 januari, den 10 mars, den 9 maj, den 1 augusti och den 30 oktober 2008.

Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Nationalräkenskaperna

Myndigheten ska leverera nationalräkenskapsdata på den överenskomna detaljnivå som är anpassad till Finansdepartementets behov.

Mikromaterial

Myndigheten ska inom ramen för förvaltningsanslaget leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

4

Uppdrag

Arbetsplan

1. Myndigheten ska senast den 31 januari 2008 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten under 2008. Arbetsplanen ska innehålla planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Arbetsplanen ska också redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras. Aktuella delar av åtgärdsplanen för förbättring av den ekonomiska statistiken ska ingå i arbetsplanen. Myndigheten ska redovisa vilka av förslagen från slutbetänkandet av Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken (SOU 2002:118) som har genomförts, delvis har genomförts respektive inte har påbörjats. Myndigheten ska även redovisa hur resursförstärkningarna för den ekonomiska statistiken ska disponeras. Vidare ska myndigheten fortlöpande informera regeringen (Finansdepartementet) hur arbetet med åtgärdsplanen fortskrider.

Regelförenkling

2. Statistiska centralbyrån ska vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd sträva efter att minska företagens administrativa kostnader.  

Myndigheten ska bistå regeringen (Finansdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling. En redovisning ska lämnas vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i redovisningen och när redovisning ska ske lämnas i ett särskilt regeringsbeslut i början av 2008.

Myndigheten ska vidare bistå Verket för näringslivsutveckling i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

3. Statistiska centralbyrån har på regeringens uppdrag den 19 februari 2007 och den 18 oktober 2007 redovisat underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling. Myndigheten ska, som ett komplement till nämnda underlag, lämna konkreta förslag på åtgärder i enskilda statistikprodukter som syftar till att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk på statistikområdet. Redovisningen ska endast omfatta officiell direktinsamlad data för statistik och sådana statistikprodukter som berör privata näringsdrivande företag, särskilt små företag. Myndigheten ska för varje enskild statistikprodukt pröva möjligheterna att minska urvalet i undersökningen, minska antalet variabler och minska frekvensen i undersökningen eller på annat sätt minska företagens kostnader för undersökningen. Vidare ska myndigheten pröva möjligheten att samordna enskilda undersökningar. Redovisningen ska omfatta även sådana officiella direktinsamlade data för statistik där en annan myndighet ansvarar och där myndigheten producerar statistiken enligt uppdrag. Statistiska centralbyrån har ett samordningsansvar för redovisningen till regeringen. Respektive statistikansvarig myndighet ansvarar för analys och underlag för sitt statistikområde. Redovisning ska lämnas av Statistiska centralbyrån till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 oktober 2008.

Folkhälsa

4. Myndigheten ska till Statens folkhälsoinstitut rapportera utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom det egna verksamhetsområdet och bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data ska lämnas bestäms i samråd med Statens folkhälsoinstitut. Redovisningen ska ske till Statens folkhälsoinstitut senast den 31 december 2009. (Tidigare lämnat uppdrag.)

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån477 401
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)477 401

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Statistiska centralbyrån

För att ytterligare förbättra kvaliteten i den ekonomiska statistiken har beräknats 20 miljoner kronor. Till följd av Integrationsverkets nedläggning har anslaget tillförts 1 700 000 kronor för övertagande av samordnings-, utvecklings- och driftsansvar samt analys av statistik för registret med data för integrationsstudier (STATIV).

Av anslagna medel får 500 000 kronor, efter särskilt beslut av regeringen, användas för statistiskt ändamål och löpande uppföljning inom tandvårdsområdet.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2003

1:6

Folk- och bostadsstatistik (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån0
ap.3Hushålls- och bostadsstatistik (ram)0
Disponeras av Lantmäteriet0
ap.1Lägenhetsregister (ram)0
Disponeras av Skatteverket0
ap.2Folkbokföring på lägenhet (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.4Till Regeringskansliets disposition (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statistiska centralbyrån
ap.114 3073 %0
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
ap.1 (2003)0Allt0
ap.2 (2003)0Allt0
ap.3 (2003)0Allt0
ap.4 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.1 (2003)13 700
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.2 (2003)3 200
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.3 (2003)2 500
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.1 (2003)2 000
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.1 (2003)3 500
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)51 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2539 742
2008-02-2539 742
2008-03-2539 742
2008-04-2539 742
2008-05-2539 742
2008-06-2539 742
2008-07-2539 825
2008-08-2539 825
2008-09-2539 825
2008-10-2539 825
2008-11-2539 825
2008-12-2539 824
Summa477 401
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Statistiska centralbyrån

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Officiell statistik-5 9000135 000135 0000-5 900
Övriga uppdrag30 400-8 900269 000269 000021 500
Tjänsteexport4 5001 40076 00076 00005 900
Summa29 000-7 500480 000480 000021 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Officiell statistik

Uppgiften över- respektive underskott år 2007 finns inte tillgänglig uppdelad på officiell statistik respektive övriga uppdrag. Beloppet -8 900 000 kronor avser summan av underskottet för både officiell statistik och övriga uppdrag.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av myndigheten. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Krisberedskap
Myndigheten undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till regeringen, och med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Lotta Ganeteg
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Samtliga departement
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Skatteverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Lantmäteriverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Socialdepartementet/FH