Finansdepartementet


Protokoll
15
vid regeringssammanträde
2008-12-19
Fi2008/8249 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 90:2 (2007)
Riksdagen har beslutat om anslaget 90:2 (2007) Försök med trängselskatt i Stockholm för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.3

Finansiella villkor

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
90:2 (2007) Försök med trängselskatt i Stockholm
ap.2 (2007)ram
ap.3 (2007)ram
Utdrag till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskanskansliets internrevision, SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Näringsdepartementet/IR
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet, Ba1, SMS