Finansdepartementet


Regeringsbeslut
24

2008-12-19
Fi2008/5787
Fi2008/8249
(delvis)
Avvecklingsmyndigheten för Verva
Fi 2008:10

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Avvecklingsmyndigheten för Verva
Riksdagen har beslutat om Avvecklingsmyndigheten för Vervas verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008:09/147).

Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 om direktiv för avveckling av Verket för förvaltningsutveckling (dir. 2008:115). I direktiven anges en tidsram för avvecklingen och när avrapporteringar ska ske. Utöver vad som anges i direktiven beslutar regeringen att följande ska gälla under 2009 för Avvecklingsmyndigheten för Verva och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av direktivet Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling (dir. 2008:115).

Utöver vad som sägs i direktivet ska Avvecklingsmyndigheten för Verva redovisa utgiftsprognoser för 2009—2012 i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober.

2

Organisationsstyrning

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av Vervas tillgångar och skulder till Avvecklingsmyndigheten för Verva ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Verva har ansvaret för sina tillgångar t.o.m. den 31 december 2008 och Avvecklingsmyndigheten övertar ansvaret från och med den 1 januari 2009. Övriga tillgångar och skulder som är kopplade till IT-upphandlingen övertas i sin helhet av Kammarkollegiet.

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och vad som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Verva7 115
ap.3Avvecklingsmyndigheten för Verva (ram)7 115
Disponeras av Domstolsverket3 400
ap.6Rättsinformation (ram)3 400
Disponeras av Regeringskansliet1 000
ap.4Avveckl. av VERVA - RK/Fi disposition (ram)1 000

Villkor för anslag 1:3

ap.3 Avvecklingsmyndigheten för Verva

Avvecklingsmyndigheten för Verva disponerar anslagsposten för de kostnader som uppstår i samband med avvecklingen av Verva.

Anslagsposten får användas för engångspremier till Statens pensionsverk för de personer som erhåller pensionsersättning.

Ingående anslagssparande (1,9 miljoner kronor) får användas för ovanstående ändamål.

ap.4 Avveckl. av VERVA - RK/Fi disposition

Medlen får användas för att täcka kostnader för avvecklarens lokaler, resor och lön m.m.

ap.6 Rättsinformation

Medlen får användas för att täcka kostnader för arbetet med rättsinformationsförordningen och lagrummet.se.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2008

1:11

E-legitimationer (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Verva0
ap.3E-legitimationer - del till AVM f Verva (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling m.m.
ap.3243Allt0
ap.40Inget0
ap.6102Inget0
1:11 (2008) E-legitimationer
ap.3 (2008)03880
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling m.m.
1:8 ap.11:3 ap.3100 %
1:8 ap.21:3 ap.3100 %
1:11 (2008) E-legitimationer
1:11 ap.1 (2008)1:11 ap.3 (2008)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling m.m.
ap.1ram
ap.2ram
1:11 (2008) E-legitimationer
ap.1 (2008)ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25283
2009-02-25283
2009-03-25283
2009-04-25283
2009-05-25283
2009-06-25283
2009-07-25283
2009-08-25283
2009-09-25283
2009-10-25283
2009-11-25283
2009-12-25287
Summa3 400
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.6Rättsinformation

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för Verva behöver inte lämna någon resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för resultat- och balansräkning samt noter behöver lämnas. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Avvecklingsmyndigheten ska inte ta upp några nya lån hos Riksgäldskontoret och behöver därför inte ha någon låneram.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Karina Aldén
Likalydande till

Domstolsverket
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets internrevision, SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK EK
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, EIT
Finansdepartementet, SMS