Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2008-12-18
UF2008/11521/FIM (delvis)
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kommerskollegiums uppgifter anges i förordningen (2007:1221) med instruktion för Kommerskollegium. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

Sveriges ordförandeskap i EU

Under året ska Kommerskollegium inför och under Sveriges ordförandeskap i EU prioritera särskilt stöd till Regeringskansliet, exempelvis i form av underlag, stöd vid konferenser och seminarier samt vid behov genom mötesdeltagande.

- På inre marknadsområdet gäller detta särskilt översynen av den inre marknaden, inklusive den externa dimensionen av den inre marknaden.

- Inom den yttre handelspolitiken gäller detta särskilt bilaterala och regionala handelsavtal, tjänstehandel samt den externa dimensionen av Lissabonstrategin.

Finansiella krisens påverkan på handeln

Under året ska Kommerskollegium ha beredskap att bevaka och analysera den finansiella krisens påverkan på den europeiska och internationella handeln. Kollegiet ska bistå Regeringskansliet med underlag i denna fråga.   

Inre marknaden

Under året ska regeringsuppdraget UD2008/20918/FIM att utveckla en svensk kontaktpunkt för tjänster och varor prioriteras. 

Återrapportering

Kollegiet ska två gånger lämna en redovisning, innehållande jämförande uppgifter från de senaste två åren (senast den 15 juni och i årsredovisningen) enligt följande

1. en analys av de viktigare anmälningarna enligt direktiv 98/34/EG, såväl svenska som utländska, och de reaktioner som dessa har föranlett samt de åtgärder kollegiet har vidtagit för att avvärja att handelshinder uppstår, och

2. anmälda problem och vidtagna åtgärder inom ramen för SOLVIT, förordning 764/2008/EG och övrig handelshindersverksamhet, fördelade på de fyra friheterna, länder och typer av hinder.  

En sammanfattande redogörelse ska göras i årsredovisningen, med angivande av viktigare tendenser avseende den fria rörligheten inom EU.

Yttre handelspolitiken

Under året ska följande prioriteras:        

- WTO:s Dohadagordning,        

- bilaterala handelsrelationer, regionala handelsavtal och partnerskapsavtal,         

- EU:s konkurrenskraft och den externa dimensionen av Lissabonstrategin,      

- handel och hållbar utveckling, särskilt klimatfrågan,       

- EU:s antidumping-, utjämnings- och skyddsåtgärder och

- framtida utmaningar för handelspolitiken i ljuset av de två konferenser som handelsministern tagit initiativ till.

Återrapportering

Kollegiet ska redovisa antalet ärenden och en uppskattning av inbesparade tullbelopp för under året handlagda tullsuspensionsärenden.

Politiken för global utveckling

Kommerskollegium ska redogöra för hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling sedan 1 april 2008 som beskrivs i regeringens skrivelse till riksdagen (skr. 2007/08:89). Rapporteringen ska vara Utrikesdepartementet tillhanda senast den 30 oktober 2009.

Utgiftsprognoser

Kommerskollegium ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

30 juli

29 oktober

2

Organisationsstyrning

 

3

Uppdrag

Handelsrelaterat utvecklingssamarbete

Kommerskollegium ska bygga ut sin kapacitet att bedriva handelsrelaterat utvecklingssamarbete inom ramen för myndighetens tjänsteexport. Nuvarande ramöverenskommelse mellan Sida och kollegiet kompletteras med avseende på de medel som tillförs kollegiet genom regeringens beslut om en strategi för globala utvecklingsinsatser, avsnitt 2.5 Vissa bidrag till organisationer.

Klimatrelaterad standardisering, certifiering och märkning

Som en del av det handelspolitiska projektet om klimatrelaterad standardisering, certifiering och märkning har Kommerskollegium erhållit särskilda medel från Regeringskansliet för att etablera en funktion för samordning av projektet samt för analys och policyutveckling på området.

Regelförenkling

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Kollegiet bistå Verket för näringslivsutveckling - Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium79 167
ap.1Kommerskollegium (ram)79 167

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Kommerskollegium

Av beloppet avser 11 000 000 kronor den svenska kontaktpunkt för tjänster och varor som ska utvecklas av Kommerskollegium, Konsumentverket och Nutek utifrån den arbetsplan för operativa utvecklingsåtgärder som tagits fram.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:2 Kommerskollegium
ap.12 3756 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 054
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-256 597
2009-02-256 597
2009-03-256 597
2009-04-256 597
2009-05-256 597
2009-06-256 597
2009-07-256 597
2009-08-256 597
2009-09-256 597
2009-10-256 597
2009-11-256 597
2009-12-256 600
Summa79 167
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Ewa Björling
Karin Nordström
Kopia till

SB SAM
SB REV
UD EC
UD IH
UD RS
UD PLAN
UD EKO
Fi BA
N MK
N SAM
FA EK
FA INFO
Riksdagen, Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen