Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:21

2008-12-18
U2008/8481/SAM/F (delvis)
Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet
103 78 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Centrala etikprövningsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala etikprövningsnämndens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Centrala etikprövningsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Etikprövningsverksamhet 

Mål

Ett effektivt skydd för den enskilda människan och människovärdet vid forskning som avser människor samt rättssäkerhet för dem som deltar.

Återrapportering 

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa

- antal inkomna och avgjorda ärenden,

- antal ärenden per månad, och

- genomsnittlig handläggningstid.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Vidare ska Centrala etikprövningsnämnden redovisa

- nämndens kostnader,

- genomsnittlig handläggningsskostnad per ansökan, och

- antal sammanträden inom nämnden.

Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

Centrala etikprövningsmyndigheten ska redovisa

- tillsynens omfattning och inriktning och hur tillsynsarbetet har bedrivits,

- antalet tillsynsärenden och antalet ärenden som har initierats av nämnden, och

- sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder. 

Prognoser

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2009-2012 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt, ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. 

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 19 januari 2009,

- den 26 februari 2009,

- den 7 maj 2009,

- den 30 juli 2009, samt

- den 29 oktober 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:8

Centrala etikprövningsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala etikprövningsnämnden4 826
ap.1Centrala etikprövningsnämnden (ram)4 826

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:8 Centrala etikprövningsnämnden
ap.11453 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)418
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala etikprövningsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25402
2009-02-25402
2009-03-25402
2009-04-25402
2009-05-25402
2009-06-25402
2009-07-25402
2009-08-25402
2009-09-25402
2009-10-25402
2009-11-25402
2009-12-25404
Summa4 826
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala etikprövningsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:8 ap.1Centrala etikprövningsnämnden
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet