Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
25

2008-12-18
A2008/3485/AE
A2008/3634/Adm (delvis)
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
642 22 KATRINEHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09, utg.omr. 14, bet. 2008/09:AU2, rskr. 2008/09:135).

Regeringen beslutar att, utöver vad som gäller enligt förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, ska följande gälla under budgetåret 2009 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Återrapporteringar, redovisningar m.m. ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om inget annat anges.

1

Mål och återrapporteringskrav

Månadsvis rapportering

 - IAF ska månadsvis rapportera:

a. utbetalda belopp per anslag och anslagspost under de anslag som disponeras av IAF,

b. inkomsterna på inkomsttiteln 2525, Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor.  

Redovisning kvartalsvis

- IAF ska den 19 januari, den 26 februari, den 7 maj, den 30 juli samt den 29 oktober 2009 redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till myndighetens budget. Prognosen lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) samt till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

- IAF ska kvartalsvis redovisa:

a. antalet utförsäkrade,

b. antalet underrättelser från Arbetsförmedlingen om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning samt hur många av dessa underrättelser som leder till beslut från arbetslöshetskassan om nedsättning av ersättningen eller till andra sanktioner. I redovisningen för första kvartalet ska även en fördjupad analys avseeende första halvåret 2008 göras. I redovisningen för tredje kvartalet ska en fördjupad analys avseende helåret 2008 göras.

Redovisning i årsredovisningen

Myndigheten ska i årsredovsningen redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion. (Vidare gäller för myndigheten följande återrapporteringskrav.)

- IAF ska i årsredovisningen redogöra för handläggningen av ärenden enligt EG-förordning 1408/71 och tillämpningsförordningen 574/72 vid personers rörlighet mellan EU/EES-staterna. Redovisningen ska också avse handläggningen av ärenden inom ramen för ett särskilt avtal om rörlighet med Schweiz och andra länder vilka Sverige har avtal med om social trygghet vid arbetslöshet.

Övrig redovisning

- IAF ska senast den 3 augusti 2009 redovisa slutsatser från den granskning av utbetalningen av statsbidrag som skett under 2008. En avstämning ska även göras mellan arbetslöshetskassornas bokslut avseende rekvirerade statsbidrag under 2008 och de utbetalningar som finns registrerade i Arbetsförmedlingens utbetalningssystem.

-IAF ska till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna synpunkter på de analyser av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som Arbetsförmedlingen ska lämna till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 19 maj 2009 och den 17 november 2009. IAF:s synpunkter ska lämnas senast den 2 juni 2009 och den 3 december 2009.

3

Uppdrag

1. IAF ska granska samtliga arbetslöshetskassors system och rutiner för internkontroll i syfte att säkerställa en rättssäker och effektiv tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen. Granskningen ska även omfatta internkontrollen i arbetslöshetskassornas gemensamma informationssystem Äga och OAS.  I uppdraget ingår även en uppföljning av det uppdrag IAF hade i regleringsbrevet för 2008 om granskning av arbetslöshetskassornas informationssystem. Uppdragen ska redovisas senast den 1 december 2009. 

2. IAF ska granska hur arbetslöshetskassorna hanterar felaktig utbetald arbetslöshetsersättning och återkrav. Av granskningen ska följande framgå:

- arbetslöshetskassornas åtgärder vad gäller felaktig utbetald arbetslöshetsersättning,

- arbetslöshetskassornas rutiner vad gäller hanteringen av återkrävda belopp och återbetalning från kassan till staten, och

- uppföljning av faktiskt återbetalda belopp och kvarstående fordringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2009.  

3. IAF ska redovisa hur arbetslöshetsersättningen till deltidsarbetslösa har utvecklats utifrån den reform som genomfördes våren 2007. Redovisningen ska omfatta utvecklingen från och med år 2005 till och med juni 2009.

Redovisningen ska lämnas senast den 1 oktober 2009. 

4. IAF ska föreslå och redovisa en rimlig fördelningsmodell för anslagsnivåerna för det under utgiftsområde 14 uppsatta anslaget 1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet mot bakgrund av de förändringar som gjorts i arbetslöshetsförsäkringen sedan 2007. Förslaget ska utformas på ett sätt som säkerställer rimliga anslagsnivåer trots stora variationer i antalet ersättningstagare i framtiden. IAF ska i detta arbete också analysera om det avtal som föreligger mellan staten och arbetslöshetskassan Alfa är ändamålsenligt eller om detta bör förändras. IAF ska i sådant fall också föreslå nödvändiga förändringar.

Arbetslöshetskassan Alfa ska beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet där så bedöms nödvändigt.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2009. 

5. IAF ska redogöra för hur dagens regler gällande arbetslöshetsersättning i samband med förtroendeuppdrag och arbetslöshetsersättning tillämpas och redogöra för vilka förtroendeuppdrag som omfattas av den praxis som gäller för området. Vidare ska myndigheten analysera om dagens regelverk är ändamålsenligt och vid behov föreslå nya regler. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 2009.

6. IAF ska tillsammans med Arbetsförmedlingen beskriva de faktorer som förklarar utvecklingen av andelen individer som uppbär arbetslöshetsersättning av den totala gruppen inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen och mot bakgrund av den senaste tidens minskning av denna andel analysera varför andelen varierar över tid. Även förhållandet mellan andelen ersättningstagare och antalet arbetslösa enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU), ska belysas. IAF och Arbetsförmedlingen ska också analysera vilken ekonomisk försörjning denna grupp uppbär i stället för arbetslöshetsersättning. IAF ska ansvara för att uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 april 2009.

7. Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det elektroniska informationsutbytet inom den offentliga förvaltningen (SFS 2008:937, 2008:967-982). Förändringarna är avsedda att öka effektiviteten vid myndigheterna, minska de felaktiga utbetalningarna och förbättra servicen i förhållande till enskilda (se prop. 2007/08:160 och SOU 2007:45).

IAF ges mot denna bakgrund i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt en tidsplan för det fortsatta implementeringsarbetet. En första redovisning ska lämnas senast den 27 februari 2009. En andra redovisning ska lämnas senast den 14 augusti 2009 och även omfatta de konkreta resultat som åtgärderna lett till.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen53 313
ap.1Förvaltningskostnader (ram)53 313

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen50 482
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)50 482

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF ska med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.11 5993 %0
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-254 443
2009-02-254 443
2009-03-254 443
2009-04-254 443
2009-05-254 443
2009-06-254 443
2009-07-254 443
2009-08-254 443
2009-09-254 443
2009-10-254 443
2009-11-254 443
2009-12-254 440
Summa53 313
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Återbetalningar från Schweiz avseende avgifter enligt tilläggsprotokoll till bilaga II 1.3 till avtalen om fri rörlighet för personer mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Schweiz, redovisas mot inkomsttitel 2525, Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 002 Bidrag från Schweiz.

Återbetalningar avseende den förhöjda finansieringsavgiften ska redovisas mot inkomsstitel 2525, Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 003 Förhöjd finansieringsavgift.

Arbetslöshetsavgift och återbetalning av arbetslöshetsavgift ska redovisas mot inkomstitel 2525, Finansieringsavgift från arbetslöshetskasor, undertitel 004 Arbetslöshetsavgift.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Johannes Sjögren
Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelening/Ekonomienheten/Red
Arbetsmarknadsdepartementet/Adm
Internrevisionen/SB
Försäkringskassan, huvudkontoret
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen, huvudkontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens pensionsverk
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Migrationsverket
Skatteverket
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Arbetslöshetskassornas samorganisation