Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2008-12-18
U2008/8000/SAM/SV

Kammarkollegiet
Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen, anslaget 14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen och anslaget 14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 166 290
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)3 165 909
ap.3Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève (ram)381

Villkor för anslag 14:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Bidraget ska betalas ut kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen samt om medel för rådets egna förvaltningskostnader. Vidare beslutar Folkbildningsrådet om medel för utvecklings- och försöksverksamhet inom folkhögskolor och studieförbund.

ap.3 Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève

Bidrag ska, mot rekvisition, utbetalas till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève.

14:2

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet37 405
ap.2Bidrag till tolkutbildning samt teckenspråklärarutbildning (ram)36 871
ap.3Bidrag till Stockholms universitet för förvaltningskostnader vid Tolk- och översättarinstitutet (ram)534

Villkor för anslag 14:2

ap.2 Bidrag till tolkutbildning samt teckenspråklärarutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till folkhögskoleförlagd teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning enligt förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet. Utbildningarna ska planeras av Tolk- och översättarinstitutet i samråd med berörda handikapporganisationer.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter på högst 2 700 000 kronor för institutets administration och för utvärdering och utveckling av teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning.

Anslagsposten får också belastas med utgifter på högst 500 000 kronor för rekryteringsfrämjande åtgärder.

ap.3 Bidrag till Stockholms universitet för förvaltningskostnader vid Tolk- och översättarinstitutet

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av folkhögskoleförlagd teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning enligt förordningen om Tolk- och översättarinstitutet.

14:3

Bidrag till kontakttolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet15 708
ap.1Bidrag till kontakttolkutbildning (ram)15 708

Villkor för anslag 14:3

ap.1 Bidrag till kontakttolkutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter på högst 1 250 000 kronor för Tolk- och översättarinstitutets förvaltningskostnader, utvecklingsinsatser och rekryteringsfrämjande insatser.

Statsbidraget ska utbetalas till studieförbund och folkhögskolor efter särskilt beslut av Tolk- och översättarinstitutet.

Av tilldelade medel ska 4 105 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslutet den 2 juni 2005, nr II:3 (U2005/1577/SV) om ett uppdrag till Stockholms universitet angående kontakttolkutbildning med undantag av att högst 300 000 kronor får användas för rekryteringsåtgärder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.10Inget0
ap.30Inget0
14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
ap.20Inget0
ap.30Inget0
14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
ap.5ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2545
2009-02-2545
2009-03-2545
2009-04-2545
2009-05-2545
2009-06-2545
2009-07-2545
2009-08-2545
2009-09-2545
2009-10-2545
2009-11-2545
2009-12-2539
Summa534
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Stockholms universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
14:2 ap.3Bidrag till Stockholms universitet för förvaltningskostnader vid Tolk- och översättarinstitutet
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Robert Modlitba
Likalydande till

Kammarkollegiet
Stockholms universitet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Stockholms universitet, Tolk- och översättarinstitutet
Folkbildningsförbundet
Folkbildningsrådet
Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève
Handikappförbundens samarbetsorgan
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting
Synskadades Riksförbund