Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
18

2008-12-18
A2008/2885/ARM
A2008/3634/ADM
(delvis)
Arbetsmiljöverket
112 79 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 14, bet. 2008/09:AU2, rskr. 2008/09:135). Regeringen beslutar att, utöver vad som gäller enligt förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket, ska följande gälla under budgetåret 2009 för Arbetsmiljöverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion. Vidare gäller för myndigheten följande återrapporteringskrav.

1

Mål och återrapporteringskrav

Analys

Arbetsmiljöverket ska i sin årsredovisning beskriva och kommentera hur verksamheten bidrar till att uppfylla arbetsmiljömålet som anges i budgetpropositionen för 2009. En bedömning ska göras av hur yttre faktorer påverkar resultatet av verkets insatser och förutsättningar att nå målet. Av redovisningen ska även framgå på vilket sätt kriterieverksamheten bidragit till myndighetens samlade verksamhet.

Regler

Arbetsmiljöverket ska i sin årsredovisning översiktligt beskriva och kommentera verksamheten. I detta ingår en redogörelse för innebörden av och motiven för utfärdade och upphävda författningar.

Information

Arbetsmiljöverket ska i sin årsredovisning översiktligt beskriva och kommentera verksamheten. Av beskrivningen ska framgå vilken information som sprids respektive efterfrågas. 

Tillsyn

Arbetsmiljöverket ska i sin årsredovisning översiktligt beskriva och kommentera tillsynsinsatserna, inklusive marknadskontroll. Av redogörelsen ska framgå antal besökta arbetsställen, andelen uppföljningsbesök, antal ställda krav, antal förelägganden och förbud samt huvudsaklig inriktning av ställda krav.

Partsmedel (Medel för regional skyddsombudsverksamhet)

Arbetsmiljöverket ska senast den 3 maj 2010 rapportera en sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationernas redovisningar för skyddsombudsverksamheten 2009 som lämnats till verket för erhållna bidrag. Av redovisningen ska framgå hur bidraget fördelas på regional skyddsombudsverksamhet, utbildning av regionala skyddsombud samt deltagande i standardiseringsverksamhet, bidragens fördelning på olika branscher eller motsvarande liksom en översiktlig bedömning av effekterna av insatserna. En översiktlig beskrivning av utbildningens innehåll ska göras. En översiktlig redovisning ska också göras av mottagarnas egna bidrag och insatser inom de områden där bidrag lämnas till regional skyddsombudsverksamhet.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

- 19 januari 2009

- 26 februari 2009

-  7 maj 2009

- 30 juli 2009

- 29 oktober 2009.

3

Uppdrag

Satsning på en framtida arbetsmiljöpolitik

Under 2009 sker en satsning inom Arbetsmiljöverkets verksamhet på sammanlagt 33 miljoner kronor. Av dessa medel ska 20 miljoner kronor användas till en informations- och kunskapssatsning, 3 miljoner kronor till förstärkt information till utländska företag och arbetstagare och 10 miljoner kronor användas till marknadskontroll och deltagande i standardiseringsarbetet. Mot bakgrund av dessa satsningar ska Arbetsmiljöverket i samband med årsredovisningen lämna en redogörelse för insatserna inom dessa områden och särskilt för hur de tillkommande resurserna har påverkat dessa insatser och resultatet av verksamheten inom områdena. Redogörelsen ska även innehållla en ekonomisk redovisning. Den närmare redovisningen för respektive område ska ske enligt följande.

1. En beskrivning ska ges över hur informations- och kunskapsspridningsverksamheten har utvecklats till innehåll och form för att i högre grad utgöra ett konkret och användbart stöd för utvecklingen på arbetsplatserna och för att komplettera tillsynsverksamheten. Särskilt ska satsningar när det gäller forskning och kunskapssammanställning redovisas. 

2. En beskrivning ska ges över hur informationen till utländska företag och arbetstagare om vilka arbets- och anställningsvillkor som gäller vid utstationering till Sverige har förbättrats.

3. En beskrivning ska göras av hur marknadskontrollen har bedrivits inom verket för att skapa ett enhetligt och effektivt agerande. Vidare ska anges hur många nya marknadskontrollärenden som har hanterats under året, hur dessa har initierats samt vilka produktgrupper de avser. Även gjorda ingripanden som lett till att tillverkare och leverantörer upphört med försäljning eller återkallat produkter, vilket även inkluderar ändring eller ombyggnad av produkter som redan levererats eller tagits i drift, ska redovisas.

4. En beskrivning ska göras av hur prioriteringen mellan olika standardiseringsprojekt görs, utfallet av prioriteringen under året samt vilka produktgrupper som har berörts. Vidare ska redovisas antal möten i standardiseringskommittér och arbetsgrupper som deltagandet har avsett.

 

Folkhälsopolitisk rapport

Som underlag för Statens Folkhälsoinstituts (FHI) arbete med nästa Folkhälsopolitiska rapport ska Arbetsmiljöverket rapportera till FHI utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom det egna verksamhetsområdet, bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data ska lämnas bestäms i samråd med FHI. Redovisningen ska ske till FHI senast den 31 december 2009.

Indikatorer för arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket ska senast den 3 maj 2010 redovisa och analysera utvecklingen med avseende på följande arbetsmiljöindikatorer:

- Antal dödsolyckor i arbetet

- Antal anmälda arbetsolyckor

- Antal anmälda arbetssjukdomar

- Andel av sjukfrånvaro som uppges bero på arbetsorsakade besvär.

Samtliga indikatorer ska redovisas efter kön.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket559 004
ap.1Förvaltningskostnader (ram)456 667
ap.2Partsmedel (ram)101 587
ap.7Uppdrag - Dispensfrågor i arbetstidslagen (ram)750
Disponeras av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering9 000
ap.3IFAU - Arbetsmiljö och lönsamhet (ram)9 000
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet20 126
ap.6Arbetsmiljöverket – Regeringskansliets disposition (ram)20 126

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Av anslagsbeloppet får Arbetsmiljöverket använda högst 10 000 000 kronor till kriterieverksamhet.

ap.2 Partsmedel

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 100 087 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna för stöd till parternas deltagande i standardiseringsverksamheten.

ap.3 IFAU - Arbetsmiljö och lönsamhet

Anslagsbeloppet får användas till forskningsbidrag för att studera effekter av företagens arbetsmiljö med avseende på deras lönsamhet.

ap.6 Arbetsmiljöverket – Regeringskansliets disposition

Anslagsbeloppet får användas till insatser avseende företagshälsovården.

I enlighet med kommittédirektiv (dir. 2007:19) har en kommitté inrättats med uppdrag att utreda och lämna förslag beträffande det framtida huvudmannaskapet och bedrivandet av företagshälsovårdsutbildning samt att, till dess annan huvudman kan överta uppgiften, svara för att pågående och planerad företagshälsovårdsutbildning kan fortgå. Av anslagsposten får Regeringskansliet (Socialdepartementet) disponera högst 20 000 000 kronor för att företagshälsovårdsutbildningen ska kunna fortgå.

ap.7 Uppdrag - Dispensfrågor i arbetstidslagen

Anslagsbeloppet får användas till uppdraget beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen (A2008/2937/ARM).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.127 4003 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.60Allt0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:1 Arbetsmiljöverket
23:1 ap.42:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.4ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.218 40018 400
2010
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)55 422
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2538 056
2009-02-2538 056
2009-03-2538 056
2009-04-2538 056
2009-05-2538 056
2009-06-2538 056
2009-07-2538 056
2009-08-2538 056
2009-09-2538 056
2009-10-2538 056
2009-11-2538 056
2009-12-2538 051
Summa456 667
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet1 412-1 50019 40019 30010012
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den avgiftsbelagda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamhetens storlek bestäms av Arbetsmiljöverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arbetsmiljöverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av verket.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Tina Hedman
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Internrevisionen SB
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Socialdepartementet/FH
Socialdepartementet/ST
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA3
Utrikesdepartementet/FIM
Näringsdepartementet/MK
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Statens folkhälsoinstitut
Föreningen Svenskt Näringsliv
Svenska Hamnarbetareförbundet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)