Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I4

2008-12-19
N2008/7498/RT
N2008/8852/SAM (delvis)
Verket för näringslivsutveckling
Box 4044
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen 1:4 och 33:5 (2008) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden peroden 2007-2013 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 19, bet. 2008/09:NU2, rskr. 2008/09:139).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:4

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling1 400 000
ap.3Regionala strukturfondsprogram 2007-2013 - del till Nutek (ram)1 400 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län50 000
ap.2Territoriellt program Sverige-Norge 2007-2013 - del till Lst Jämtland (ram)50 000

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Territoriellt program Sverige-Norge 2007-2013 - del till Lst Jämtland

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom det territoriella programmet Sverige-Norge.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram eller motsvarande.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från EG:s regionalfond enligt följande undertitel:

09 Sverige-Norge

Registering av beslut m.m. i Verket för näringslivsutvecklings projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

ap.3 Regionala strukturfondsprogram 2007-2013 - del till Nutek

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram eller motsvarande.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från EG:s regionalfond enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland

02 Mellersta Norrland

03 Norra Mellansverige

04 Stockholm

05 Östra Mellansverige

06 Västsverige

07 Småland och Öarna

08 Skåne-Blekinge

Registering av beslut m.m. i Verket för näringslivsutvecklings projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Budgetår 2008

33:5

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling0
ap.7Åtgärder inom Interreg III A Öresundregionen (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län0
ap.6Åtgärder inom mål 2-programmen Södra och Öarna (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.5Åtgärder inom mål 2-programmet Västra och gemenskapsinitiativet Urban (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län0
ap.4Åtgärder inom mål 2-programmet Norra (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0
ap.2Åtgärder inom mål 1 Södra skogslänsregionen och Interreg IIIA-prog Norge-Sverige (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län0
ap.3Åtgärder inom Interreg IIIA-programmet Kvarken/Mittskandia (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län0
ap.1Åtgärder inom mål 1-programmet Norra Norrland (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.22 500Allt0
ap.370 000Allt0
33:5 (2008) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
ap.1 (2008)0Allt0
ap.2 (2008)0Allt0
ap.3 (2008)0Allt0
ap.4 (2008)0Allt0
ap.5 (2008)0Allt0
ap.6 (2008)0Allt0
ap.7 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.33 475 0001 182 3172 292 6832015
ap.2125 00029 41295 5882015
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Örjan Hag
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/Ba och SF
Jordbruksdepartementet/SAU och ELT
Näringsdepartementet/ADM, SAM och ENT
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Interrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Statens jordbruksverk
Fiskeriverket
Sametinget
Arbetsförmedlingen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Glesbygdsverket
Skåne läns landsting
Västra götalands läns landsting
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Gotlands län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Östergötlands län
Samverkansorganet i Hallands län
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Jönköpings län
Samverkansorganet i Gävleborgs län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Kronobergs län
Samverkansorganet i Örebro län
Samverkansorganet i Västerbottens län