Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2008-12-18
Ju2008/8581/PO
Ju2007/4431/PO
Ju2008/4993/PO m.fl.
Se bilaga 1
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om verksamheten för Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 04, bet. 2008/09:JuU1, rskr. 2008/09:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Mål för Brottsförebyggande arbete

Polisen ska bidra till att minska brottsligheten, dels genom insatser inom det egna ansvarsområdet, dels genom aktiv medverkan i samhällets gemensamma brottsförebyggande arbete.

1.2 Mål för Utredning och lagföring

Antalet uppklarade brott ska öka inom samtliga brottskategorier i Polisens resultatrapporter (PRR).

1.3 Återrapporteringskrav för målen avseende Brottsförebyggande arbete samt Utredning och lagföring 

Vid bedömningen av måluppfyllelsen ska relevanta indikatorer i Polisens resultatrapporter (PRR) beaktas. Rikspolisstyrelsen ska  

 • redovisa måluppfyllelsen
 • analysera och kommentera resultatet
 • redovisa de viktigaste åtgärderna som har vidtagits för att uppnå målen
 • redovisa uppgifterna indelade efter kön där så är möjligt.  

Särskild uppmärksamhet när det gäller resultatutvecklingen ska ges

 • större/anmärkningsvärda förändringar det senaste året
 • större/anmärkningsvärda skillnader mellan jämförbara polismyndigheter
 • åtgärder som har vidtagits för att undanröja hinder mot måluppfyllelsen.

Av redovisningen ska särskilt framgå på vilket sätt genomförda prestationer bedöms ha minskat risken för brottslighet. Svårigheter att visa mätbara resultat ska kompenseras genom en beskrivning av förhållanden som är väsentliga för en bedömning av måluppfyllelsen.

2         Övriga mål och återrapporteringskrav

2.1 20 000 poliser

Polisen ska bidra till att öka människors trygghet. Antalet poliser ska fortsätta att öka för att vid halvårsskiftet 2010 uppgå till 20 000. Den polisiära synligheten ska öka och den polisiära närvaron i hela landet ska förstärkas. Ökningen av antalet poliser ska leda till ett förbättrat verksamhetsresultat. Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka synligheten och närvaron samt resultatet av dessa åtgärder. 

2.2 Polisens service och tillgänglighet

Allmänheten ska snabbt och enkelt kunna komma i kontakt med polisen. Ett viktigt led i det arbetet är att minska svarstiderna i Polisens kontaktcenter (PKC) och att öka kvaliteten på den service som PKC och efterföljande led i polisorganisationen kan ge. 

Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som har vidagits för att korta svarstiderna. Rikspolisstyrelsen ska också redovisa vilka åtgärder i övrigt som har vidtagits för att öka servicegraden i PKC och hur polisen säkerställer att även efterföljande led kan svara upp mot allmänhetens krav på snabb och korrekt service på telefon. Åtgärder ska även redovisas avseende vilka förbättringar som har vidtagits för att göra det enklare för medborgare och företag att utföra serviceärenden och enkelt få tillgång till information. Av redovisningen ska även resultatet av vidtagna åtgärder framgå.  

2.3 Effektiviteten och kvaliteten i polisens brottsutredande arbete

Effektiviteten och kvaliteten i polisens brottsutredande arbete ska öka. Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka effektiviteten och kvaliteten i det brottsutredande arbetet och resultatet av dessa åtgärder. Av redovisningen ska särskilt framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla förundersöknings- och arbetsledningskompetensen.

2.4 Utredning av brott inom immaterialrättens område

Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att effektivisera och vidareutveckla bekämpningen av immaterialrättsliga brott. Av redovisningen ska framgå hur Rikspolisstyrelsen säkerställer att åklagaren får tillgång till de polisiära resurser som krävs för att utreda de immaterialrättsliga brotten. Rikspolisstyrelsen ska även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå ett effektivt samarbete med Åklagarmyndigheten när det gäller utredning av dessa brott. Redovisningen ska lämnas senast den 1 mars 2009.

2.5 Utveckling av ledarskap

Polisen ska ha god tillgång till kompetenta ledare av båda könen. Arbetet med att utveckla ledarskapet ska fortsätta. Rikspolisstyrelsen ska redovisa

 • antal chefer som har gått ledarskapsutbildning
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att öka andelen kvinnor i polisiär ledningskompetens
 • andel kvinnor respektive män i kompetenskategorin ledningskompetens.

2.6 Tillvaratagande av kompetens

Kompetensen hos personalen ska tas tillvara. Rikspolisstyrelsen ska redovisa

 • antal anställda som har avgått med pensionsersättning uppdelat på poliser och civilanställda
 • vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att kompetens tas tillvara i samband med att personal lämnar sin anställning
 • hur polisanställda uppmuntras till internationell tjänstgöring samt hur erfarenheter av internationellt arbete tas tillvara, värderas i merithänseende och sprids inom polisorganisationen.

2.7 Diskriminerings- och mångfaldsarbete

Polisen ska förebygga förekomsten av diskriminering i verksamheten och ge lika möjligheter för alla anställda. Rikspolisstyrelsen ska redovisa andel anställda inom polisen som enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen är utrikes födda samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Uppgifterna ska fördelas på poliser, polisaspiranter, civilanställda och, om så är lämpligt, de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens.

2.8 Internationellt arbete

Polissamarbetet och det internationella arbetet i övrigt ska bidra till att uppfylla regeringens mål för polisorganisationen. Samarbetet inom den Europeiska unionen är i detta avseende särskilt viktigt. Rikspolisstyrelsen ska redovisa

 • hur det internationella arbetet bidrar till att förbättra verksamhetsresultatet
 • hur det internationella arbetet bedrivs i samarbete med andra svenska myndigheter
 • hur polisens arbete bidrar till att Sverige fullgör de internationella förpliktelser som bland annat följer av medlemsskapet i Europeiska unionen
 • underlag till statistikredovisning avseende den europeiska arresteringsordern 
 • deltagandet i och utbildning inför freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktbyggande insatser
 • omfattningen, inriktingen och resultatet av det internationella utvecklingssamarbetet.

Av redovisningen ska särskilt framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) och hur Rikspolisstyrelsen har följt den nationella handlingsplanen för att genomföra resolutionen, t.ex. vilka ansträngningar som har gjorts för att fortsätta rekrytera en stor andel kvinnor till insatserna och resultatet av dessa ansträngningar.

2.9 Samverkan mellan Statens kriminaltekniska laboratorium och Rättsmedicinalverket

Samverkan mellan Statens kriminaltekniska laboratorium och Rättsmedicinalverket ska utvecklas. Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder Statens kriminaltekniska laboratorium har vidtagit för att förstärka samverkan med Rättsmedicinalverket. Möjligheterna till utökad samverkan ska bland annat ha sin utgångspunkt i de analyser som lämnades av RMV/SKL-utredningen (SOU 2006:63).

2.10 Prognoser

Rikspolisstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 beträffande samtliga anslag som Rikspolisstyrelsen disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Redovisning ska lämnas i Hermes senast den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli samt 29 oktober 2009.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndigheternas förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer. 

2.11 Tertialrapporter

Rikspolisstyrelsen ska enligt den struktur som gäller för Polisens resultatrapporter (PRR) redovisa och analysera polisorganisationens resultat för de två första tertialen senast den 10 juni respektive den 10 oktober. Av redovisningen ska även framgå resultat och analys av resultatet på områdena ekonomi och kompetensförsörjning.

3

Uppdrag

3.1 Verkställighetsarbete

Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska i samråd genomföra en översyn av arbetet med att verkställa utvisnings- och avvisningsbeslut. Myndigheterna ska, utifrån vad som har framkommit vid översynen, vidta de åtgärder som krävs för att öka antalet verkställigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2009.

3.2 Rättsväsendets kapacitetsbehov

Rikspolisstyrelsen ska, i samverkan med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården, fortsätta att utveckla prognosarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. Brottsförebyggande rådet ska stödja myndigheterna i detta arbete. Redovisning ska ske i enlighet med den tidplan som myndigheterna tidigare har lämnat.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte har slutredovisats

Nedan redovisas regeringsuppdrag som har beslutats i särskild ordning, dvs. inte återrapporteringar och uppdrag som lämnats i regleringsbrevet för budgetåret 2008 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen.

3.3 Våld i offentliga miljöer

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Brottsförebyggande rådet att planera och genomföra ett projekt om förebyggande av våld i offentliga miljöer. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2009. (Ju2006/5403/KRIM) 

3.4 Mäns våld mot kvinnor

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen om insatser rörande mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer. Kostnaderna för insatser gällande hedersrelaterat våld ska särredovisas. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2010. (IJ2007/349/JÄM, IJ2007/2249/JÄM)

3.5 Mäns våld mot kvinnor, fysisk miljö

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att utveckla och bygga upp en fysisk miljö särskilt anpassad för att utreda våld mot kvinnor. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2010. (Ju2008/2434/PO)

3.6 Mäns våld mot kvinnor, utvärdering av fysisk miljö

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att utvärdera projekt för utveckling av en fysisk miljö särskilt anpassad för att utreda mäns våld mot kvinnor. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2010. (Ju2008/4891/PO)

3.7 Barnahus

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att, i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen, ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott. En utvärdering ska också göras av verksamheter där myndigheterna samverkar i gemensamma lokaler vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott. En redovisning av den del i uppdraget som avser nationella riktlinjer ska ske senast den 1 oktober 2009. Den del av uppdraget som gäller utvärdering ska redovisas senast den 15 december 2010. (Ju2008/8573/KRIM) 

3.8 Grov organiserad brottslighet

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att tillsammans med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Resultaten av den särskilda satsningen ska redovisas årligen. Uppdraget ska delredovisas 15 januari 2009 och slutredovisas 30 juni 2009. (Ju2008/5776/PO)

3.9 Människohandel

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. En delredovisning av hur arbetet fortskrider ska lämnas senast den 20 februari 2010. Uppdraget ska redovisas senast den 20 februari 2011. (Ju2008/7403/PO)

3.10 Europeiska fonden för de yttre gränserna

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att vara nationell ansvarig myndighet för den Europeiska fonden för de yttre gränserna (Ju2007/5083/PO).

3.11 Information om minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel

Fortsatt uppdrag till Försvarsmakten, Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen angående information om minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel. Uppdraget redovisas löpande i Försvarsmaktens årsredovisning och slutredovisas senast den 31 december 2011. (Fö2007/1561/CIV)

3.12 Polisens miljöledningsarbete

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att redovisa polisens miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringens beslut. Uppdraget ska redovisas årligen i en rapport i samband med årsredovisningen dock senast den 15 februari. (M2005/4563/Hm samt M2008/2746/H) 

3.13 Utbildningsprogram avseende kunskap om sexualbrottsoffer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att i samråd med Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Åklagarmyndigheten utforma och genomföra ett utbildningsprogram riktat till personal inom polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2009. (Ju2007/4690/KRIM)

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1

Polisorganisationen (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen17 488 125
ap.1Polisorganisationen (ram)17 488 125
Disponeras av regeringen5 000
ap.2Till regeringens disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Polisorganisationen

Inom anslaget ska Rikspolisstyrelsen tilldela polismyndigheterna medelsramar.

Medel har beräknats för avgifter för Säkerhetspolisens räkning dels till företagshälsovården, dels till Arbetsgivarverket.

Medel har beräknats för avgifter och bidrag till Interpol, Europol, Europeiska polisakademin samt Schengens informationssystem (SIS).

Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet.

Rikspolisstyrelsen ska betala totalt 120 802 000  kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Polisorganisationen
ap.1787 1913 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 700 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 749 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rikspolisstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 457 344
2009-02-251 457 344
2009-03-251 457 344
2009-04-251 457 344
2009-05-251 457 344
2009-06-251 457 344
2009-07-251 457 344
2009-08-251 457 344
2009-09-251 457 344
2009-10-251 457 344
2009-11-251 457 344
2009-12-251 457 341
Summa17 488 125
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rikspolisstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Polisorganisationen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning-71 142-77 00029 000106 000-77 000-225 142
Passhantering20 03150 000390 000340 00050 000120 031
Nationella ID-kort1 1498 00034 00026 0008 00017 149
Summa-49 962-19 000453 000472 000-19 000-87 962
Uppdragsverksamhet
Statens kriminaltekniska laboratorium-958-4004 1004 500-400-1 758
Tjänsteexport0035 39035 39000
Utbildning av ordningsvakter-3 521-2 5007 60010 100-2 500-8 521
Kontroll av väktarhundar-633-300400700-300-1 233
Summa-5 112-3 20047 49050 690-3 200-11 512
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Bevakning av Riksbankens penningtransporter2811-5062050048020-466
Tillståndsgivning2511-216 103-215 00048 000263 000-215 000-646 103
Summa-216 609-214 98048 500263 480-214 980-646 569
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Belopp avseende uppbörd ska redovisas mot inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Belopp avseende återbetalningar från FN av lån för svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rikspolisstyrelsen får ta emot bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende verksamhet inom området Sämhällets krisberedskap.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras290 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras870 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Eva Zimmerman
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Näringsdepartementet
Utbildningsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Säkerhetspolisen
samtliga polismyndigheter
Statens kriminaltekniska laboratorium
Brottsförebyggande rådet
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
JUSEK
OFR-SPF (Svenska Polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SACO
SEKO

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:16, 2008-12-18

Diarienummerförteckning

Ju2008/8581/PO
Ju2007/4431/PO
Ju2008/4993/PO
Ju2008/7971/PO
Ju2008/7972/PO
Ju2008/7947/PO
Ju2008/8979/PO
Ju2008/10668/PO (delvis)