Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
23

2008-12-18
Fö2008/292/EPS
(slutligt)
Fö2008/365/MIL m.fl.
Se bilaga 1
Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:7
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Mål

1. Forskning och analysstöd för regeringens behov

Försvarshögskolan ska stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik samt utformningen och utvecklingen av samhällets krisberedskap genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.

Försvarshögskolan ska för regeringens behov genomföra verksamhet inom kompetensområden säkerhetspolitisk forskning, forskning och strategisk analys, forskning inom det folkrättsliga området, statsvetenskaplig forskning med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, forskning med inriktning mot fredsfrämjande verksamhet samt forskning om försvarspolitik. 

Närmare inriktning av verksamheten ska ske i dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartmentet) och Försvarshögskolan. I samband med att budgetunderlaget inlämnas ska förslag till inriktning och omfattning för verksamheten lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samt förslag om projekt inom föreslagen inriktning. Senast den 15 oktober 2009 ska Försvarshögskolan inkomma med förslag på detaljerade projektplaner för budgetåret 2010 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

2. Prognoser

Försvarshögskolan ska redovisa prognoser för 2009-2012 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. 

Prognoser lämnas senast:

- 19 januari

- 26 februari

- 7 maj

- 30 juli

- 29 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:7

Officersutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan239 329
ap.1Försvarshögskolan (ram)239 329

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Försvarshögskolan

Anslaget disponeras av Försvarshögskolan för utgifter i samband med genomförandet av det treåriga officersprogrammet m.m. Vidare finansierar anslaget forskning och utveckling m.m. inom vissa av högskolans kompetensområden samt utveckling av officersutbildningen på grundnivå. Anslaget finansierar även kurser inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) samt viss forskning och analysstöd för regeringens behov.  

1. Högst 162 500 000 kronor får användas för officersutbildning på grundnivå. 

2. Högst 11 000 000 får användas för säkerställa kvalitetsutvecklingen av officersutbildning på grundnivå.

3. Högst 17 800 000 kronor får användas för övergripande ämnesansvar för officersutbildningens ämnen.  

4. Högst 16 000 000 kronor får användas för forskning och utveckling m.m. inom officersutbildningens ämnen där högskolans kompetens är unik. 

5. Högst 12 200 000 kronor får användas för finansiering av forskarutbildning inom officersutbildningens ämnen. 

6. Högst 6 600 000 kronor får användas för utveckling av den vetenskapliga grunden för officersutbildning på grundnivå. 

7. Högst 11 000 000 kronor får användas för forskning/analysstöd för regeringens behov. 

8. Högst 1 650 000 kronor får användas för genomförande och planering av utbildningsverksamhet inom ramen för Partnerskap för fred.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:7 Officersutbildning m.m.
ap.17 1803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2519 944
2009-02-2519 944
2009-03-2519 944
2009-04-2519 944
2009-05-2519 944
2009-06-2519 944
2009-07-2519 944
2009-08-2519 944
2009-09-2519 944
2009-10-2519 944
2009-11-2519 944
2009-12-2519 945
Summa239 329
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Försvarshögskolan
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Mårten Sundmark
Kopia till

Försvarsdepartementet, EPS, SI, SSK
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdetartementet, UH
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, FA
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Civilingenjörsförbundet
Officersförbundet
SACO
SECO
Statstjänstemannaförbundet
Sveriges reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 23, 2008-12-18

Diarienummerförteckning

Fö2008/292/EPS
(slutligt)
Fö2008/365/MIL
Fö2008/3664/EPS
(delvis)