Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
23

2008-12-18
IJ2008/2452/IU (delvis)
IJ2008/2508/IU
Migrationsverket
601 70 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 13, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket4 808 398
ap.10Grundersättning (ram)156 255
ap.11Schablonersättning (ram)3 343 963
ap.12Ersättning för äldre och funktionshindrade (ram)185 000
ap.13Ersättning för ensamkommande barn (ram)450 000
ap.14Extraordinära ersättningar (ram)103 000
ap.15Sjukvårdsersättningar (ram)190 000
ap.16Extra ersättning 2007 till 2009 (ram)380 180
Disponeras av regeringen80 000
ap.17Till regeringens disposition (ram)80 000

Villkor för anslag 1:2

ap.10 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i 9 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

ap.11 Schablonersättning

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 10 - 13 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Utöver anslagna medel på anslagsposten ska den sista bankdagen i juni respektive december 2009, från anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, ett schabloniserat belopp omföras till anslagsposten. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2009 multipliceras med 165 200 kronor.

ap.12 Ersättning för äldre och funktionshindrade

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 16 - 20 och 37 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

ap.13 Ersättning för ensamkommande barn

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i 21 och 22 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

ap.14 Extraordinära ersättningar

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt bestämmelser i 26 och 38 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Migrationsverket får efter samråd med länsstyrelserna besluta om hur stor del av anvisade medel som får disponeras för ersättning i direkt anslutning till att överenskommelser om flyktingmottagande enligt 1 § förordningen träffas och om fördelning av dessa medel mellan olika län. Medlen får också användas för insatser i samband med organiserad vidareflyttning.

ap.15 Sjukvårdsersättningar

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 34 - 36 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

ap.16 Extra ersättning 2007 till 2009

Anslagsposten avser extra ersättning till kommuner 2007-2009 enligt förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden.

ap.17 Till regeringens disposition

Regeringen kommer senare att fatta beslut om medlens användning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.100Inget0
ap.11420 540Inget0
ap.1215 000Inget0
ap.1325 000Inget0
ap.140Inget0
ap.1520 000Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KE
Finansdepartementet/SF
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Sveriges Kommuner och Landsting